Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Hava Muhabere Şube Müdürlüğü

AFTN Nedir?
AFTN ( Aeronautical Fixed Telecommunication Network ) : Mesajların ve/veya sayısal bilgilerin aynı veya uygun haberleşme özelliklerine sahip havacılık sabit istasyonları arasında emniyetli, sağlıklı ve güvenilir bir sekilde alınıp verilmesi için, havacılık sabit servisinin bir parçası olarak, havacılık sabit devreleriyle sağlanan dünya çapında bir sistemdir.

CIDIN Nedir?
CIDIN ( Common ICAO Data Interchange Network ) :

AFTN/CIDIN: Ülkemiz hava ulaşımında esas unsuru oluşturan havacılık uçus emniyet mesajlarının ( FPL, DEP, ARR, CNL, CHG, notamlar, permiler, permi müsaadeleri, meteorolojik mesajlar v.b.) AFTN üzerinden iletilmesinde X.25 protokolü ve paket programı ile sorumluluk listesine göre (Routing Table) yurtdışına çıkışlarını sağlar.

Hava Muhabere Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:
Uluslararası kaidelere uygun (ICAO, Eurocontrol,) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç ve talimatlar doğrultusunda Havacılık Mesajları ile ilgili AFTN/CIDIN hizmetlerini yürütmek, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile ICAO (International Civil Aviation Organisation) kural ve kaideleri doğrultusunda Hava Liman/Meydanları arasında Havacılık ile ilgili Uçuş Emniyet Mesajlarıyla, İdari mesajlarımızın, haberleşme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerektiğinde yeni devre planları ve frekans etüdleri yaparak uygulamaya konulması için tekliflerde bulunmak. Türk Hava Sahasında verilmekte olan Uçus Emniyeti ile ilgili mesajlari, AFTN/CIDIN ile gelişen yeniliklerle getirilen kurallar doğrultusunda hizmetlerin en iyi sekilde yürütülmesini sağlamak. AFTN/CIDIN devreleriyle ilgili alınacak raporları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak. Havacılık kural ve kaidelerinin takibi kapsamında ICAO-Eurocontrol`de AFTN/CIDIN alanında yapılan teknik ve operasyonel gelişmeleri izlemek, gelişmekte olan teknoloji göz önüne alınarak cihaz, sistem ve donanımlar üzerinde gerekli değişiklik tekliflerini yapmak ve bunlar üzerinde projeler hazırlamak, ICAO ve Eurocontrol dökümanlarını, internet yayınlarını takip etmek, gelişen ve değişen kural ve kaidelerin kurum bünyesinde uygulanmasını sağlamak amacı ile Eurocontrol bünyesinde açılacak olan yurtdışı toplantı, seminer, konferans ve kurslara iştirak etmek.

Uçus Emniyet, Meteoroloji, Notam, Permi, İdari Mesaj Takibi ve Yazılımı Görevi:
Çekilmiş olan plan, meteoroloji, notam, permi, idari mesajlarının çıkış orijininden varış istasyonuna ulaşıncaya kadar ki geçen bölümünde mesajın emniyetli, süratli bir sekilde ulaşmasını sağlamak, gitmeyen bu tip mesajların gitmeme sebebini sistemden veya süpervizörden takip ederek mesajın orijinden/varış noktasına gitmesini sağlamak veya ilgili otoriteleri uyarmak. AFTN/CIDIN Merkezine gelmiş olan (AIS ünitesi olmayan yerlerde) Uçuş Emniyet mesajlarını bizzat kendileri yazarak ilgili otoritelerine ulaştırmak. AFTN/CIDIN Otomasyon Merkezinin ve buna bağlı tüm Hava Liman ve Meydanlarda kurulu bulunan devrelerin yurtiçi/yurtdışı faal olarak çalışmasını sağlamak ve uçuş öncesi bilgilerin (Notam, Uçus Planı, İniş-Kalkış-İptal-Gecikme-Değişiklik Mesajları ve İdari Mesajlar) en kısa sürede ve doğru olarak ilgili adreslerine ulaşmasını sağlamak.

AFTN/CIDIN Devrelerinde Sorumluluk Nasıl Belirlenir?
ICAO kaideleri doğrultusunda Eurocontrol ile irtibata geçerek AFTN/CIDIN Sistemi içerisindeki AFTN/CIDIN devreleri için gerekli olan Routing Table`ları Eurocontrol görüşü doğrultusunda hazırlamak, CIDIN için gerekli olan CMC ( CIDIN Management Centre )`yı belirlemek ve bu doğrultuda CUG ( CIDIN User Group ) ve COG (CIDIN Operational Group)`ları oluşturur.

Yönerge Hazırlamak:
Havacılık Haberleşme Hizmetlerinin emniyetli ve kesintisiz uygulanmasına yönelik her türlü Yönerge, Yönetmelik ve Talimatları (İdari Mesaj Yönergesi, AFTN/CIDIN İşletim Yönergesi v.s.) hazırlar.

Mesajların Saklanması:
Uçuş Emniyet mesajlarının kanuni süreler içinde saklanmasını temin etmek, otomasyon sisteminde enerji kesikliklerinde ve başka nedenler ile oluşan mesaj kayıplarını takip etmek, mesajların emniyetli ve süratli bir biçimde ilgili adreslerine (ATC, AIS, FIC, YD, YF v.b.) otoritelere ulaşmasını sağlamak, mesajlar otomasyon sistemlerde 1 ay, otomasyon olmayan ünitelerde ise 3 ay saklanır, bu islem mesajların kaybolmamasını ve ileride doğabilecek aksaklıkları gidermek için yapılır.

AFTN Memurları Nasıl Yetisir?
AFTN memurları DHMİ Genel Müdürlüğü Seyrüsefer Dairesi Başkanlığına bağlı Hava Muhabere Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda 3,5 aylık bir sürede yetiştirilir. Daha sonra verilen seminerlerle de yeni bilgiler aktarılır. Seminerler yılda en az 2 kere yapılmakta olup, gerek görüldüğünde kısa süreler halinde belirli merkezlerde toplanılarak bilgilerin güncellesmesi sağlanır. Hava Liman ve Meydanlarda AFTN/CIDIN bünyesindeki personele mesleki eğitim kursları düzenleyerek yeni AFTN/CIDIN kullanıcı personeli yetiştirilmesini, daha üst pozisyonlara hazırlanmasını sağlamak ve personelin mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek kurs, konferans ve seminerlere katılımlarını sağlayarak mesleki bilgilerini arttırmak, faaliyet konuları ile ilgili gerekli yönetmelik ve talimatı hazırlamak veya hazırlatarak uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Arıza Formu Takibi:
İdaremize ait tüm Data, Teleks, Direkt Telefon (UMT Uzak Mesafe Telefonları) hatlarımızda yıl boyunca meydana gelen devre arızalarının Basmüdürlük/Meydan Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınması ve arıza formlarının düzenli bir sekilde tutulması hususunda uyarılarda bulunmak, sözkonusu arıza formlarının Genel Müdürlüğe intikaline müteakip yıl sonunu takip eden ilk aylar içerisinde Türk Telekom Komünikasyon A.S.`ye müracaat edilerek meydana gelen arızalar için ücret iadesi alınmasını sağlamak.

Hatlarımıza Ait Bilgiler ve Çekimi:
Merkez ve Tasra Teşkilatında her türlü AFTN/CIDIN, ATC, TWR ve İdaremize ait diğer ünitelerin hat (Data, Frame Relay, Turpak v.b.) tahsis taleplerini ilgili daire başkanlığının isteği ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dogrultusunda Bakanlık müsaadelerinin alınıp, yeni hat tesisi ile ilgili takibi, hat nakil ve iptal işlemlerinin yapılması için Türk Telekomünikasyon A.S. nezdinde gerekli yazışmaları yapmak ve sözkonusu hatların nereden/nereye bağlanacağını ve bu hatlara ait temos numaralarının doğruluğunu takip etmek.

Telefonların Kullanımları:
Genel Müdürlük bünyesindeki dahili telefonların kullanılacağı ilgili birimlere tahsisini yapmak ve buna ait kayıtların tutulmasını sağlamak.

AFTN/CIDIN Devrelerinden Yapılan Haberleşme Mesajları Nelerdir?
Bilindiği üzere Türkiye`de Havacılıkla ilgili uçuş emniyet mesajlarından olan doldurulmuş uçuş planları (FPL), iniş (ARR), kalkış (DEP), iptal (CNL), değişiklik (CHG) v.b. ile yayınlanan notamlar, permiler, permi müsaadeleri, meteorolojik mesajlar ve kurumumuza ait idari mesajlar AFTN/CIDIN devreleri ile ilgili olan yurtiçi ünitelerine yani Hava Trafik Ünitelerine (ATC Merkezlerine), kulelere (TWR), yaklaşma (APP), FDP`ye v.b. Enformasyon birimlerinin (notamların) yayınlandığı üniteye (AIS), permi müsaadeleri-uçuş emniyet mesajları (FIC) işlerini yapan ünitelere ve Hava Liman/Meydan otoritelerine gönderilen ilgili mesajlar AFTN/CIDIN devreleri ile yapılmaktadır.

AFTN/CIDIN ile Nereye Kadar Ulaşırız?
Merkezi Esenboğa Hava Limanı Basmüdürlüğünde bulunan AFTN/CIDIN sistemi ile su anda yurtiçi Liman/Meydanların diğer kamu kuruluşlarının ve havacılık acentaları ile olan bağlantıları 40 adet olup ilgili Liman ve Meydanlardan da DHMİ`ye ait 48 adet lokal birimlerine ulaştırılmaktadır. Atatürk Hava Limanı ve ona bağlı devreleri de hesaba katarsak yaklaşık olarak 120-130 adet olur. Yurtdışında ise Tahran, Bagdat, Bahreyn, Roma, Sofya, Atina gibi bağlantılarımız mevcuttur. Kısaca tüm dünyaya mesajlar AFTN/CIDIN ile ulaştırılmaktadır. AFTN/CIDIN tanımından da anlaşılacağı gibi Havacılık Mesajlarının da önemi göz önüne alındığında asıl görevi bu mesajları ilgili otoritelere emniyetli, süratli ve güvenilir bir şekilde göndermek olan AFTN/CIDIN personeli doğabilecek olan aksaklıkları Havacılık Kaideleri doğrultusunda müdahalede bulunarak aksaklıkları da gidermek mecburiyetinde olup Uçuş Emniyet Mesajlarını ilgili otoritelerine ulaştırıp denetlemek.

Ücret Tarifesinin Hazırlanmasını Sağlamak:
Uçus Emniyet mesajlarının ve diğer haberleşme sistemlerinden faydalanma DHMI ücret tarifeleri kitapcığıı sayfa 30 ve 31`de belirtildiği gibi uygulanır.

Giriş/Çıkış Sorumluluğunu Takip Etme ve Hazırlama Görevi:
Ülkemizin yurt dışı bağlantıları olan Bahreyn, Tahran, Bagdat ile şu an için telgraf, Roma ile data ve Atina/Sofya ile de AFTN/CIDIN data devreleri üzerinden havacılık haberleşme hizmetleri yürütülmektedir. AFTN/CIDIN devreleri üzerinden Eurocontrol teşkilatıyla karşılıklı mutabakat sağlayıp yol rehberini yani sorumluluk listesini belirleyerek giriş ve çıkış sorumluluğumuzu oluşturmakta olup, bu devreler üzerinden tüm dünya ile Havacılıkla ilgili olan Uçuş Emniyet Mesajlarının haberleşmesini sağlar.