Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Pazarlama ve Sözleşmeler Şube Müdrülüğü

Pazarlama ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- DHMİ Genel Müdürlüğü politikalarına uygun gelir artırıcı pazarlama faaliyetleriyle karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun politikalar geliştirmek, önerilerde bulunmak.

- Pazarlama ve Ticaret Komisyonu gündemini hazırlamak, komisyon üyelerine göndermek, görüşülecek konularla ilgili bilgi ve belgeleri komisyona sunmak, alınan kararları yazmak, imzalattırmak ve ilgili birimlere göndermek.

- Pazarlama ve Ticaret Komisyonunca alınan Prensip Kararlarının uygulanması hususunda gerekli işlemleri yapmak.

- Pazarlama ve Ticaret Yönergesi ile Pazarlama ve Ticaret Komisyonu Yönergesi doğrultusunda Müdürlük faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

- Havalimanı Başmüdürlükleri / Müdürlüklerince gönderilen sözleşme ve ilgili diğer tüm belgeleri kontrol etmek.

- Sözleşmelerde belirtilen fesih, ihbar vb. yasal süreleri takip etmek, ettirmek.

- Mevcut sözleşmelerde günün koşullarına göre yapılacak değişiklik ve önerileri hazırlayarak onaylanmak üzere ilgili Makama sunmak.

- Kuruluşumuza ait satışı istenilen gayrimenkule ilişkin ilgili daire başkanlığınca Yönetim Kurulu Kararı alınarak Başkanlığımıza gönderilmesi durumunda gayrimenkul satışına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

- Kiralama ile ilgili ihale şartnamelerini ve ihale dosyalarını hazırlamak.

- Pazarlama ve Ticaret Yönergesi doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından düzenlenmesi gereken faturaları düzenlemek.

- Ücret Tarifeleri, Sözleşmeler, Kararlar vb.nin uygulanmasına yönelik Havalimanı Başmüdürlük/Müdürlüklerine uygulamada birliktelik sağlayıcı ve açıklayıcı talimatlar yayımlamak.

- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek, gerektiğinde bu konulardaki yurt içi - yurt dışı kurs ve seminere katılmak, ulusal ve uluslararası alanda tespit edilen yeniliklerin ve mevzuatın müdürlük faaliyetlerine uyarlanması amacıyla çalışmalar yapmak.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulamak.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin gerçek veya tüzel kişilerden gelecek talepleri değerlendirmek, sonuçlandırmak ve ilgililerine gerekli bilgileri vermek.

- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili raporları periyodik ve / veya istek üzerine hazırlamak.

- Müdürlük faaliyetleriyle ilgili arşivlemeyi yapmak.

- Personelin günlük yoklama, hasta sevk, mazeret izin işlemlerini takip etmek ve yıllık izinlerinin planlamasını yapmak.

- Müdürlük personelinin performansına göre sicil değerlendirmesini yapmak, olası disiplin işlemlerini Başkanlığa arz etmek.

- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.