Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Uçuş Kontrol Şube Müdürlüğü

​Uçuş Kontrol Şube Müdürlüğü

     Hava taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için havaalanlarında ve uçuş yolları boyunca belirli mesafelerde konuşlandırılmış/tesis edilmiş elektronik sistemlere Hava Seyrüsefer Yardımcı Cihazları (HSY) denilmektedir. Söz konusu HSY’ler hava araçlarına, referans alınan HSY’ye göre yön ve mesafe bilgisi vermelerinin yanı sıra onların havaalanlarına daha güvenli bir alçalma ve iniş yapmaları için de gereklidir. Bu nedenle Hava Seyrüsefer Yardımcı cihazlarının doğru ve güvenilir olarak yayın yapmalarının sağlanması hayati öneme haizdir. Genelde 24 saat esasına göre hizmet veren HSY sistemlerinin yer performanslarını elektronik olarak kendi kendine kontrol edebilme yetenekleri sayesinde, küçük bir aksaklıkta  veya yayın bozulması durumunda ikaz vererek sistemi kendiliğinden kapatan monitörleri olmakla birlikte bu monitörler ancak yakın çevrelerini bu şekilde kontrol edebildiklerinden, yayının daha uzaklardaki doğruluğu, çevre şartlarından etkilenmesi veya sinyal girişimine (enterferans) maruz kalıp kalmadığı hakkında bilgi veremezler. Bu nedenle boşluktaki elektromanyetik yayının doğruluğu, güvenilirliği, standartlara uygunluğunu ve performansını ölçebilmek için özel donanımlı hava araçlarına ve ölçümü yapılan yayınları analiz edecek eğitimli / kalifiye uçuş kontrol teknik ekibine gerek vardır.

     DHMİ bünyesinde bu amaçla kullanılan halen iki adet Uçuş Kontrol uçağı (C-XLS) ve 2’ de helikopter (Eurocopter EC-145) bulunmaktadır. Özel donanımlı hava araçları, branşlarında uzmanlaşmış iki uçuş kontrol pilotu , iki uçuş kontrol elektronik teknisyeni ve bir uçak teknisyeni tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu ICAO `nun ilgili mevzuatı dahilinde , Türkiye hava sahasında yer alan yaklaşık 302 adet Elektronik ve 98 Adet Görsel Hava Seyrüsefer Yardımcısının (HSY) denetimleri uçakta bulunan hassas ve modern elektronik teçhizat ile yerine getirilmektedir.


      Uçuş kontrol uçağında standart  avionik cihazlardan ayrı olarak, modern elektronik ekipmanlarla donatılmış tam otomatik uçuş kontrol sistemi (AFİS) bulunmakta olup, sistemin güvenilir  çalışmasını teminen her üç ayda bir periyodik kalibrasyonu yapılmaktadır.

     Uçuş kontrol uçaklarımızdaki AFIS vasıtası ile kontrolleri yapılan seyrüsefer sistem ve cihazları şunlardır:

·         ILS (Instrument Landing System , CAT-1, 2 ve 3)

·         VOR (VHF Omnidirectional Range)

·         DME (Distance Measuring Equıpment)

·         NDB (Nondirectional Beacon)

·         MKR (Marker Beacon)

·         VHF Comminication

·         UHF Comminication

·         PSR (Primary Surveillance Radar)

·         SSR (Secondary Surveillance Radar)

·         PAPI (Precision Approach Path Indicator)

·         VASI (Visual Approach Slope Indicator)


      Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu ICAO’nun belirlediği esas ve usullere göre, seyrüsefer yardımcı sistem ve  cihazları için  beş farklı amaçla uçuş kontrol icra edilmekte olup, bunlar;

1) İstasyon Yer Seçimi (Site Evaluation)

2) İstasyonu İlk Hizmete Verme (Commissioning)

3) Periyodik (Periodic)

4) Özel  (Special ) ve,

5) Gözetim (Surveillance )

 uçuş kontrolleridir.

 

 

1)     İstasyon Yer Seçimi (Site Evaluation)

İlk kez kurulmak istenen seyrüsefer yardımcı cihazı, belirlenen yere seyyar olarak kurulur ve uçuş kontrolü yapılır. Eğer cihazın elektronik performansı mevzuatın öngördüğü düzeyde değil ise cihaz daha uygun bir yere taşınır. Yeni yerde normal değerler alınır ise o noktaya sabit sistem kurulur.

2)     İstasyonu İlk Hizmete Verme (Commissioning)

Belirlenen yere kurulan sabit istasyona seyrüsefer yardımcı cihazı monte edilir. Bu cihaz veya sistemin performansını ölçüp değerlendirebilmek için ICAO tarafından belirtilen tolerans ve usullere göre detaylı uçuş kontrolü yapılır. Uçuş kontrol neticesinde sistemin çalışma şekli tahditli veya tahditsiz olarak ve ayrıca ILS`in Categorisi (CAT I / II, CAT III a, b, c) belirtilip sertifiye edilerek servise verilir. Bu uçuş kontrolün kayıtları ve değerlendirmeleri seyrüsefer cihazının hizmette kaldığı sürece muhafaza edilir.

3)     Periyodik (Periodic)

Hizmete verilmiş olan seyrüsefer yardımcı sistem ve cihazlarının ilk uçuş (Commissioning ) kontrollerinde tespit edilen / ölçülen  performansında çalışıp çalışmadıklarının ICAO’ca öngörülen belirli aralıklarla (periyodik olarak) kontrol edilerek , bir sonraki periyodik uçuş kontrol tarihine kadar hizmette (serviste) tutulmasını sağlamaya yönelik uçuş kontroller olup, tolerans dışı çalıştığı tespit edilen HSY’ler, servisten alınarak ilgili birimlerce gerekli bakım ve onarımları sonrasında yeniden uçuş kontrole tabi tutulurlar.

 

Seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemlerinin uçuş kontrol periyodları aşağıdaki şekildedir ;

ILS CAT I 180 Gün

ILS CAT II 120 Gün

ILS CAT III 60 Gün

VOR 365 Gün

NDB 730 Gün

DME,COMM, MARKER, VASI/PAPI’ler  birlikte çalıştıkları HSY’ler / sistemlerle birlikte kontrol edilirler.

4)     Özel  (Special)

    Periyodik kontroller haricinde frekans veya anten değişiminden, büyük bakım- onarımlardan ve uçak kazalarından (After Accident) sonra yer ekibinin isteği üzerine  yapılan özel uçuş kontrolleridir.

5)     Gözetim (Surveillance)

     Gözetim uçuşları; seyrüsefer esnasında muhaberede kullanılan  frekansların, yaklaşma ışıklarının ,  taksiyolu işaret, boya veya ışıklandırmalarındaki aksaklıkların , pist ve çevresindeki fiziki engeller (ot, ağaç, mania vb.) ile pist ışıklandırmasındaki eksiklik ve aksaklıkların kontrol edildiği uçuş şeklidir.

      Uçuş kontrol esnasında alınan kayıtlar değerlendirilerek seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemleri hakkında NOTAM bilgisi uçuş kontrol yer ekibine verilir. Uçulan seyrüsefer yardımcı cihaz ve/veya sistemlerinin uçuş kontrol raporu hazırlanır , Bu raporda ilgili cihaz ve/veya sistemin performansı hakkında detaylı bilgiler verilerek bir sonraki periyoda kadar servise verilir.

 

Mevcut Helikopterlerle;

 

a-Mevcut radar bölgelerine, seyrüsefer yardımcı istasyonlarına ve haberleşme cihaz ve sistemlerinin bulunduğu yerlere bakım yapılması , arızaların giderilmesi ve denetim amacıyla personel ve / veya malzeme nakli yolu ile, çalışmalara havadan destek sağlanması, esneklik ve zaman kazandırılması,

b-Kurulması planlanan, Seyrüsefer Yardımcısı istasyonlarının yer tespiti, değerlendirilmesi, harita üzerinden yapılan çalışmaların uçarak doğrulanması , dinamik ölçümlerinin yapılması ile yüksek doğrulukla ve süratle netice elde edilmesinin sağlanması,

 
c-Zaman zaman karşılaşılan muhabere ve seyrüsefer cihazlarının mahalli radyo, televizyon veya muhtelif sistemlerden kaynaklanan enterferans probleminin çözümünde, enterferans kaynağının tespitinde sürat ve esneklik sağlanması bakımından idaremiz veya ilgili otoritenin ekiplerine lojistik destek sağlanması,


e-Terminal sahalarındaki hava trafik hizmetlerinin yürütülmesi çerçevesinde; Hava Trafik Kontrolörlerinin hizmet verdikleri terminal sahalarına oryantasyonlarının sağlanması ve terminal sahalarına olan hakimiyetlerinin artırılarak, hava trafik hizmetlerinde etkinliği ve uçuş emniyetini arttırmak için, kontrolörlerin kokpit uçuşlarının yapılması, Meydanlarda görev yapmakta olan hava trafik kontrolörlerinin her sene yapılması zorunlu olan derece yenileme sınavlarını yapmakla görevlendirilmiş Hava Trafik Kontrolörlerinin götürülüp getirilmesi.


f-İlgili Başkanlıkların ( Elektronik, İnşaat, Hava Acil Yardım ve Güvenlik vs) görev sahalarına giren konuların yerine getirilmesi, havaalanlarına yapılacak intikali havadan helikopter ile destekleyerek, ziyaret, koordine inceleme faaliyetlerine sürat ve esneklik kazandırılması,

g-Hava Seyrüsefer hizmetleri ile ilgili olarak, havalimanı ve meydanlarda yapılacak inceleme ve tetkikler için görevlendirilen personelin intikalini sağlanması,

 

h-Makamca uygun görülen diğer idari görevlerin yerine getirilmesidir.