Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

İç Denetim Dairesi Başkanlığı

​​

NUH ŞAHİN
İÇ DENETİM BİRİMİ SORUMLUSU

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan bir iç kontrol sistemi kurulması Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri ile tüm Kamu İktisadi Teşebbüsleri için zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun  09.05.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile DHMİ bünyesinde İç Denetim Dairesi Başkanlığının kurulması kabul edilmiştir.

 

İç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar.

 

 

a) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

 

 

b) Performans denetimi: Gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin,  ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

 

 

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

 

 

ç) Uygunluk denetimi: Faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

 

 

d) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

 

 

İç denetim, yukarıda belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklılık esas alınarak gerçekleştirilir.

​