Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

​​

MEHMET ŞEVKET ÖZALP
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANI

​Doğum Yeri ​: Ankara
Öğrenim Durumu: Anadolu Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Yabancı Dil: İngilizce 
Medeni Durumu: Evli-1 çocuklu


İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

Başkanlığımız Görev ve Sorumlulukları
Kuruluşumuzun Havacılık sektörüne güvenli, hızlı, kaliteli hizmet sunmak, turizmin gelişmesine ve turizm gelirlerine dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunma Misyonu ile Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacak havalimanı işletmeciliğini yapmak, güvenli seyrüsefer hizmetlerini vermek ve kara tarafı yatırımlarında özel sektöre imkan sağlayarak daha özerk bir yapıya kavuşmak ve sektörde denetim rolünü üstlenme Vizyonu ve Kuruluşumuzun kendisine verilen görevi, karlılık ve verimlilik ilkesi ışığında planlı, programlı ve rantabl yatırımlarla gerçekleştirme stratejik plan hedefi doğrultusunda tüm inşaat faaliyetleri;

Kara tarafı olarak tanımlanan meydan işletmeciliği tesisleri ile hava tarafı hizmetleri olarak nitelenen hava seyrüsefer hizmetlerine esas tesislerinin inşatlarının bir bütün olarak; planlama yapım, bakım, onarım ve tadilat v.b. hizmetlerinin sunulmasını
teminen Başkanlığımızca da;

Sivil Havacılık sektörü içinde önemli bir görev üstlenen Kuruluşumuza kanun, kanun hükmünde kararname, ana statü ve yönetmeliklerle verilen görevler dahilinde; ilgili üniteleri (1 Başkan Yardımcılığı, ona bağlı 7 Şube Müdürlüğü ve 2 Birim Şefliği olarak toplam 86 personeli) ile bu doğrultuda organize olunarak tüm faaliyetler koordineli olarak sürdürülmektedir. 

Kuruluşumuzun kara tarafı hizmetlerinin en önemlisini teşkil eden terminal işletmeciliği konusunda Yap-İşlet-Devret modeline başarılı bir geçiş yapması ile bu model bünyesinde yer alan yapım işlerinin (birçok önemli yapı) planlanması/projelendirilmesi/yaptırılması (inşa edilmesi) ile Kabul işlemleri yapılarak işletmeye alma aşamasına getirilmesi Başkanlığımıza verilen sorumluluklar dâhilindedir.

Aşağıda yer alan görevleri yerine getirmek üzere Merkezde kurulan İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığını;

Başkan ve Başkan Yardımcısı ile ona bağlı olarak;

a: Etüt Proje Şube Müdürlüğü
b: Keşif İhale Şube Müdürlüğü
c: Yapım Kontrol Şube Müdürlüğü
d: Teknik Araştırma Şube Müdürlüğü
e: Elektrik ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
f: Mekanik Sistemler Şube Müdürlüğü
g: Kamulaştırma ve CBS Şube Müdürlüğü
h: Ödenek Tahakkuk Şefliği
i: İdari İşler Şefliği teşkil eder.
İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;  · Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıkları ve Havalimanları ile koordineli olarak; Havalimanlarımızın ihtiyaçlarına göre yapılması planlanan yeni tesis, tadilat ve tevsii işleri için mühendislik/mimarlık hizmetlerini yürütmek, mimari, statik, elektrik, tesisat, altyapı, dekorasyon, peyzaj projelerini ve ihale dosyalarını mevzuata uygun olarak hazırlamak veya hazırlatmak ve ihalesini gerçekleştirmek üzere ilgili birime göndermek.

· Havalimanlarındaki Terminal Binaları, diğer ünitelerin yapımı ile PAT sahalarının Tevsii, bakım, onarım ve güçlendirme işleri için gerçekleştirilen ihaleler neticesinde imzalanan sözleşmelerin yürütülmesi için müteahhitlik hizmetlerinin kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu işler için müşavirlik hizmeti satın almak.

· Kuruluşumuz kullanımındaki mevcut bina ve tesislerin tadilatını, yenilenmesini bakımını, küçük ve büyük onarımını yaptırmak için mühendislik/mimarlık hizmetlerini yürütmek, mimari, statik, elektrik, tesisat, altyapı, dekorasyon, peyzaj, uygulama ve detay projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, müteahhitlik  hizmetlerinin kontrolünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak.

· Yapı denetim görevlerini yürütecek personeli planlamak, makama teklif etmek ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek.

· Mevzuat gereği gerekmesi halinde ihale komisyonlarına katılmak üzere eleman tefrik etmek.

· Mevzuata uygun olarak muayene ve kabul komisyonları kurarak, tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.

· Merkez, Havalimanlarındaki Tesislerde ortaya çıkacak yapım veya hizmet işlerinde ihtiyaç halinde ilgililere yetki vermek ve denetimlerini sağlamak.

· Kuruluşumuzca ihtiyaç duyulan taşınmazların alımı, kamulaştırılması, takas işlemlerini yürütmek, gerektiğinde bu işler için özel veya tüzel kişiler ile resmi Kurum veya Kuruluşlar ile protokol yapmak veya yapılmasını sağlamak, bu işlerin koordinasyonunu yapmak, taşınmazların irtifak hakkı tesisi, tahsisleri ve/veya kamulaştırma işlemleri ile ilgili işlemleri yürütmek, Kuruluşumuz kullanımındaki gayrimenkullerin muhafazası, işletilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak, Kuruluşumuz bünyesindeki tüm Havalimanlarının gerekli tüm fiziki yapılarının ve arsalarının hukuki bilgilerini toplamak, envanterini çıkarmak, arşivlemek.

· Kuruluşumuz adına tesis yapan veya yaptıran Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyeler gibi Kurum ve Kuruluşlarla sıkı bir işbirliği yaparak, Havalimanlarının en üst standartlarda yapılmasını temin etmek için koordineli çalışmak ve takip etmek, mevcut Havalimanı tesislerinin güncel mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için çalışmak.

· Hizmetleri aksatmayacak şekilde, hizmetleriyle ilgili konularda tasarrufu geliştirici tedbirleri tespit edip, makama sunmak, makamca uygun görülen tasarruf tedbirlerinde uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve neticeleri makama arz etmek.

· Kuruluşumuz yatırım programlarının hazırlanması aşamasında yapım işlerine yönelik gerekli ön hazırlıkları yaparak, ilgili birimlerle koordineli çalışmak.

· Altyapı ve Üst yapı işlerine ilişkin teknik araştırmalar yapmak.

· Kuruluşumuz kullanımında olan bina, tesis ve PAT sahalarına ilişkin verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ne aktarılmasını sağlamak.

· Yurtiçinde ve yurtdışında sektördeki yenilik ve gelişmeleri yakinen takip etmek.

· Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki anlamda koordineli çalışmak.

· Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.​