Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

​​​​​Meri mevzuata göre Merkez ve Taşra teşkilatının personel politikasını tespit etmek ve Makam’ın onayını müteakip uygulamasını sağlamak.

Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin tayin, terfi, istifa, nakil, askerlik, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile tüm özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak.
Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin devam durumu ile izin, istirahat ve disiplin işleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yönetilmesini ve koordinesini sağlamak.
Merkez ve Taşra teşkilatı sözleşmeli personelinin gizli sicil raporlarının tanzim edilmesini saklanmasını sağlamak.
Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin emeklilik işlemleri ve özlük hakları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Faaliyetleri ile ilgili Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönergelerin izlenmesini, takibini sağlamak ve uygulamak.
Başkanlığa gelen ve giden evrakların akışının tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin eğitimlerine ilişkin hususları düzenlemek ve eğitimlerini gerçekleştirmek.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki görev alanına giren başvuruların elektronik veya yazılı olarak cevaplandırılmasını sağlamak.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı bazında tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve neticelerini Makam’a arz etmek.
Kurum personelinin yurt dışı görevlerini müteakip düzenledikleri Yurt Dışı Görev Raporlarını ilgili makamlara göndermek.
Eğitim hizmetleri için gerekli her türlü malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli yazışmaları ve belgeleri tanzim ve temin etmek.
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Havalimanı personeline her yıl verilecek demirbaş nitelikli giyim eşyası ve koruyucu teçhizat ile ilgili şartname hazırlamak, talep yapmak, satın alınan eşyaların muayene ve kabul işlemlerini yapmak.
Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetmelikler;

DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik​


İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
  Dosya Adı
pdf DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
pdf Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
pdf Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
pdf Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
pdf Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik