Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Makine Müdürlüğü

​​

İşletme Daire Başkanlığı Makine Şube Müdürlüğü

 

Birimiyle ilgili hizmetlerin ulusal ve uluslararası mevzuata göre yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve yatırım programı kapsamında temin edilmesi gereken araç-gereç, teçhizat, özel maksatlı araçlar, pnömatik, hidrolik ve mekanik sistemler (yolcu köprüleri, konveyörler, asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen yollar ve otomatik kapı sistemleri ve benzeri), ısıtma-soğutma, iklimlendirme, havalandırma sistemleri, su depolanması ve dağıtım sistemleri ile atıksu arıtma sistemleri ile yangın söndürme sistemleri (gazlı tip yangın söndürme sistemi hariç) alımı kapsamında ihtiyaç duyulan ödenekleri belirlemek, bu makine-ekipmanın temini için gerekli teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak,  ihale süreçlerini takip etmek, özellik arz eden araç-gereç ve teçhizatın imalat aşamasında gerekli gözetim ve denetimlerde bulunmak, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek, ödenekleri revize etmek, kullanılmayan ödeneklerin yılı içerisinde bir başka projede kullanılmasını sağlamak üzere iptal/iade işlemlerini zamanında gerçekleştirmek,

01.jpg

Toptan alımı yapılması gereken de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme, boya, inceltici, vakumlu süpürge aracı fırçası, kar mücadele aracı bıçak ağzı, kar mücadele aracı fırçası ile ön kar küreme bıçağı/ kar süpürme fırçası taşıma tekerleri, pist frenleme ölçüm cihazı/aracı için ölçüm tekeri ve benzeri sarf malzemelerin temini hususlarında ihtiyaç duyulan ödenekleri belirlemek, İşletme Bütçesinde yer alan ödenekler çerçevesinde gerekli planlamaları yapmak, teknik şartnamelerini hazırlamak, gönderilmesi gereken süre zarfında ilgili dairesine göndermek, ihale süreçlerini takip etmek, imalat aşamasında gerekli gözetim ve denetimlerde bulunmak, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek, ödenekleri revize etmek, kullanılmayan ödeneklerin yılı içerisinde bir başka projede kullanılmasını sağlamak üzere iptal/iade işlemlerini zamanında gerçekleştirmek,

02.jpg
Başkanlığınca yürütülen birimiyle ilgili Yatırım Projeleri kapsamındaki HTKM/ Havalimanları taleplerinden, uygun görülenler/proje kapsamına alınanlar ile İşletme Bütçesinde yer alan birimiyle ilgili harcama kalemlerinden HTKM/Havalimanı Başmüdürlük/Müdürlük harcama yetki limitlerini aşan taleplerin onay işlemlerini tamamlamak,

 03.jpg

Artan ihtiyaca paralel olarak özel maksatlı araç parkı ile bu araçlara ait diğer tesislerin geliştirilmesine (bakım onarım ve devir) yönelik taleplerle ilgili olarak yeni yapılacak tesisler için yer planlaması, planlanan araç kapasitesi ve benzeri konularda HTKM/Havalimanı Başmüdürlük ve Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak, özel maksatlı araçların tahsis işlemleri ile ihtiyaç duyulanlar için trafik tescil, plaka, geçici plaka,  trafik sigorta ve benzeri işlemlerini yapmak, özel maksatlı araçların görevlendirmelerini yapmak,  özel maksatlı araçların sigorta kapsamına alınması için belirlenecek listeleri ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,

 04.jpg

Birimiyle ilgili makine-ekipmana ilişkin kal çalışmalarını koordine etmek,

05.jpg 

Başkanlık tarafından yürütülen projeler kapsamında talep edilen ihalelere yapılan itirazlarda Makamca görevlendirilecek raportörlük çalışmalarını yürütmek,

 

Her yıl işletme bütçesi kitapçığında yer alan Genel Müdürlük (Merkez)/HTKM/Havalimanlarında yer alan işletme yakıt kontenjanı, ısıtma-soğutma sistemleri yakıt kontenjanı bilgilerini revize ederek ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,

 

Havalimanlarında hava araçlarına yakıt ikmalini sağlamaya yönelik olarak akaryakıt ikmal şirketleri sorumluluğunda bulunan hidrant sistemleri ile akaryakıt depo ve tesisatları ile ilgili idaremiz tarafından yürütülen/koordine edilen çalışmaları takip etmek,

 

Birim personeliyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Makine birimince alınması gereken eğitimlerin alınmasını sağlamak,

 

Birimiyle ilgili kalite, emniyet yönetim vb. sistemlerle ilgili işleri yapmak,