Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

​​​​​

ÖMER GÖNÜL
SATIN ALMA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANI

Doğum Yeri : Ordu
Eğitim: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü Yabancı Dil: İngilizce
Medeni Durumu: Evli- 2 Çocuklu​

​Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
  Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve DHMİ İhale Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde temin edilmektedir.
Kuruluşumuzun yurtiçinden temin edebileceği mal, hizmet ve yapım işleri için ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin özelliği yurtdışından teminini gerektirdiği hallerde, Kanun ve Yönetmeliklere göre ihale işlemleri gerçekleştirilmekte ve ithalat işlemleri ise Gümrük mevzuatı, İthalat Rejim Kararı ve Banka Kambiyo mevzuatı doğrultusunda tamamlanmaktadır.

Satın alınan mal ve hizmetin tahakkuk işlemlerinin, esas itibarıyla vergi mevzuatına uygun yürütülmesi ve buna bağlı olarak Genel Yatırım Finansman Programı uyarınca,
bütçe ilke ve esasları dahilinde Merkez ve taşra teşkilatının ödenek ihtiyacının sağlanması işlemleri de yine Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığıtarafından yürütülmektedir. Ayrıca Kuruluşumuzda mevcut enerji ve haberleşme (elektrik, telefon, VSAT (Uydu Yer İstasyonu), cep telefonları, teleks, telefaks, data, turpak, internet, kablolu tv v.b) ödemelerinin tahakkuk işlemleri takip edilmektedir.

Merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan malzemenin depo giriş ve çıkış kayıtlarının takibi, Merkez depodan taşra teşkilatının ihtiyacı olan malzemenin nakil ve sevkinin sağlanması ile kullanılamaz durumdaki malzemenin yönetmelikler çerçevesinde kal edilerek hurdaya ayrılması ve 4916 sayılı kanun kapsamında satılması yada MKE Hurdasan`a verilmesi sağlanmaktadır.

Genel Müdürlük bünyesindeki bina, tesis, cihaz, sistem, uçak ve helikopterlerde dahil her türlü araç ve gerecin sigorta teminatı altına alınması ve gerektiğinde sigorta tazminat bedellerinin tahsilinin yapılması sağlanmaktadır.

Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan, ihale konuları ile ilgili personelin düzenli ve planlı olarak eğitimlerini sağlamak amacıyla, Kamu İhale Kanunu ve DHMİ İhale Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uygulamaları, ödenek ve tahakkuk işlemleri, ikmal hareketleri ve sigorta işlemleri konularını kapsayacak eğitim programları oluşturulmaktadır. Bürokratik uygulamanın gereği olarak evrak akışının düzenli olarak sağlanması ve Başkanlığımızın, Kuruluşumuzu temsilen diğer kurum, firma ve işletmelerle doğrudan ya da dolaylı yazılı iletişiminin sağlanması gerçekleştirilmektedir.​​​

Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığınca Tabi Olunan Mevzuat (Kanun,Yönetmelik, Yönergeler v.b)
 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
 • 4735 SAYILI KAMU İHALELERİ SÖZLEŞME KANUNU
 • DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİ
 • DHMİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
 • HER YIL YAYINLANAN BÜTÇE KANUNU
 • DHMİ İŞLETME BÜTÇESİ
 • KDV KANUNU
 • GELİR VERGİSİ KANUNU
 • MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 • DAMGA VERGİSİ KANUNU
 • KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 • VERGİ USUL KANUNU VE MEVZUATI
 • DHMİ İKMAL USÜLLERİ YÖNETMELİĞİ
 • DHMİ KORUYUCU EŞYA YÖNERGESİ
 • DHMİ AKARYAKIT ALIM VE SARF USÜLLERİ YÖNERGESİ
 • DHMİ KAYIP EŞYA YÖNERGESİ
 • DHMİ GİYİM 64 SAYILI YKK
 • SİGORTA YÖNETMELİĞİ
 • SİGORTA GENEL ŞARTLARI
 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE YÖNETMELİK VE TEBLİĞLERİ
 • T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YAYINLANAN İTHALAT REJİMİ KARARLARI
 • 1567 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN VE 32 SAYILI KARAR
 • KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 • BANKA VE KAMBİYO MEVZUATI
 • 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK YASASI
 • İKİNCİL MEVZUAT (Yönetmelikler v.s.)​


Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
  Dosya Adı
pdf Satın Alma ve İkmal Dairesi PDF