Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​

KEMAL ZAFER TOPUZ
STRATEJİ GELİŞTİRME  DAİRESİ BAŞKANI
​Öğrenim Durumu: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (Lisans 1985)
​-AÜ Sosyal Bilimler Ens. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat  (Yüksek Lisans 1988)
Tez: Türkiye’de İthal İkameci Sanayileşme Politikalarının 1980 Sonrası İhracat Artışlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi)
- Milli Güvenlik Akademisi 65. Dönem Müdavimi (2008-2009)
Yabancı Dil : İngilizce
Medeni Durumu : Evli - 2 Çocuklu


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

· Başkan
· Başkan Yardımcısı ile onlara bağlı;
· Araştırma ve Yönetimi Geliştirme Müdürlüğü,
· Ekonomik ve Teknik Etütler Müdürlüğü,
. Emniyet ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü
· İstatistik Müdürlüğü,
· Yatırım Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Müdürlüğü
· İdari İşler Şefliğinden


teşekkül etmektedir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Görevleri:

Hükümet Programı, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit ve bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün Ana Hizmet Politikasının ve Planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

Genel Müdürlüğün üstlendiği görevlerin ve hizmetlerin en ekonomik ve en etkili bir düzeyde yapılabilmesi amacıyla bilimsel esaslara dayalı araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak,

Hükümet Programları çerçevesinde Genel Müdürlüğün Ana Hizmet Politikası ve amaçlarına uygun olarak uzun ve kısa vadeli plan ve programlarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

Genel Müdürlüğün üstlendiği görevlerin ve hizmetlerin en ekonomik ve en etkili bir düzeyde yapılabilmesi amacıyla bilimsel esaslara dayalı Kuruluşumuz lehine olan can ve mal güvenliği bakımından en son teknolojiyi araştırmak, mevcutları yenilemek ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

Hükümet programları çerçevesinde Genel Müdürlüğün Ana Hizmet Politikası ve amaçlarına uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,

Plan ve Programların uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri ve darboğazları, bunların çözümü için alınması öngörülen tedbirleri tespit etmek ve çözmek için gerekli çalışmaları yaparak uygulamanın planlandığı şekilde sonuçlanmasını sağlamak,

Kanun ve yasalar çerçevesinde Yatırım Programında yer alan projeler kapsamındaki alım ve yapımları planlanan işlerin takibini yapmak,

KÖİ ihalelerinin fizibilitelerini hazırlamak ve değer tespit komisyon çalışmalarına katılmak,

KÖİ modeli çerçevesinde yapılan ihale işlemlerinin çalışmalarını yürüterek sonuçlandırmak,

Şura, Stratejik Planlama, Vizyon, Misyon, Performans Programı ve Değerlendirilmesi çalışmalarını koordine etmek,

Avrupa Birliği ile ilgili mevzuatın takibi ve koordinesini sağlamak, Kurum görüşünü oluşturmak,

Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gerekli verileri, istatistik teknik ve yöntemleri çerçevesinde toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak ve elde edilen sonuçları ilgili mercilere göndermek ve yayımlamak,

Genel Müdürlük bünyesinde birden fazla birimi ilgilendiren konularda birimler arası koordineyi sağlamak,

Faaliyetleriyle ilgili raporları periyodik ve/veya istek üzerine hazırlamak ya da hazırlatmak,

Genel Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İle İlgili Mevzuat:

Kuruluş Faaliyetleri İle İlgili Genel Mevzuat Düzenlemeleri

· 8.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
· 8.11.1984 tarihli DHMİ Ana Statüsü.
· Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği.
· Yatırım ve Finansman Programı Kararnameleri.
· Yıllık Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları.
· 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu, İlgili Sivil Havacılık Yönetmelikleri, ICAO ve EUROCONTROL Teşkilatı İstatistik Programı Dokümanları.
· 5 yıllık Kalkınma Planları.
· Yıllık Programlar.
· Hükümet Programları.
· Yatırım Teşvik Mevzuatı.
· Kamu İhale Kanunu.

KÖİ Modeli ve Özelleştirme ile İlgili Mevzuat

· 8.06.1994 tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Değişiklikleri.

· 11.06.2011 tarih ve 2011/1807 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

· 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

· 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun.

· 2.07.1995 tarih ve 4105 sayılı 18.11.1954 tarihli ve 6224 sayılı (Yabancı Sermayeyi Teşvik) Kanun ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

· 27.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5335 sayılı Kanun.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca her yıl istatistik yıllığı yayımlanmakta ve sektörün hizmetine sunulmaktadır.

 Annual Reports
  Dosya Adı
pdf 2018
pdf 2017
pdf 2016
pdf 2015
pdf 2014