Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Terimler Sözlüğü

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
low frequency düşük frekans 30 ve 300 kHz arasındaki frekans aralığı.
low point düşük nokta Hidrant boru hattının en düşük noktası.
last assigned altitude en son tahsis edilen irtifa ATC tarafından tahsis edilen ve pilot tarafından anlaşıldığı belirtilen en son irtifa veya uçuş seviyesi.
lightweight aggregate hafif agrega Birim ağırlığı 1200 kg/m3’ü aşmayan agregadır.
line maintenance hat bakımı Hava aracının /hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin yapılmasıdır.
light failure ışık başarısızlığı Hüzmenin yükseklik açısı kullanılarak belirlenmiş ortalama şiddetinin hüzme şaşması ve dağılım düşmesinin herhangi bir sebeple, yeni bir ışığın belirlenmiş ortalama şiddetine göre %50 oranında düşük performansta olması, ışık başarısızlığı olarak kabul edilir.
location indicator ICAO yol göstergeleri ICAO kurallarına uygun olarak havaalanları, hava sahası ve/veya yolların tanımlandığı 4 harfli kodların olduğu Doküman DOC.7910 olarak geçmektedir. AFTN adresleri 8 karakterden oluşur ve ilk 4 karakter yer göstergeleridir.
lighting system reliability ışıklandırma sistemi güvenilirliği Tesisatın tamamının belirlenen toleranslar dahilinde çalıştığı ve sistemin işlevsel bakımdan kullanılabilir olduğu olasılık.
landing roll iniş koşusu Uçağın piste teker koyma noktasıyla, duracağı veya pisti terk edeceği nokta arasındaki mesafe.
landing sequence iniş sıralaması Uçakların iniş için sıralandırılması.
landing direction indicator iniş yönü göstergesi İniş ve kalkış için mevcut durumda tayin edilen yönü görsel olarak gösteren bir alet.
landing clearance iniş müsaadesi Bilinen bir uçağa uygun havaalanı koşulları dahilinde verilen iniş müsaadesi.
landing area iniş sahası Hareket sahasının hava araçlarıın iniş ve kalkışları için ayrılmış bölümüdür.
landside kara tarafı Bir havaalanında doğrudan uçuş faaliyetlerine dahil olmayan terminal binalarını, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan, ana giriş yolu/yolları kontrol noktasından başlayarak hava tarafı dışında kalan havaalanı bölümünü.
limestone kalker Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbonat (CaCo3) tuzundan oluşan tortul bir kayaç.
laser-beam critical flight zone lazer ışını kritik uçuş bölgesi Parlaklığın, göz kamaştırıcı etkilere neden olmayacağı bir düzeyle sınırlandırıldığı, bir havaalanı yakınında, fakat LFFZ ötesinde, bulunan hava sahası.
laser-beam free flight zone lazer ışınından arındırılmış uçuş bölgesi Parlaklığın, görüşte herhangi bir bozulmaya neden olmayacağı bir düzeyle sınırlandırıldığı, bir havaalanının hemen yakınında bulunan hava sahası.
laser-beam sensitive flight zone lazer ışınlarına duyarlı uçuş bölgesi Parlaklığın, flaş körlüğü veya hayali görüntüye neden olmayacağı bir düzeyle sınırlandırıldığı, LFFZ ve LCFZ dışında, ancak mutlaka bunların bitişiğinde bulunması gerekmeyen hava sahası.
liquid limit likit limit Zeminlerin plastik halden likit hale geçtiği deney sonucunda, elde edilen su içeriği değeri olarak tanimlanabilir. Yüzde olarak ifade edilir (WL).
licence lisans Yeterlilik testinden sonra sahip olunan özel bir belge.
licensing authority lisans otoritesi Yasal bir düzenleme ile personel lisanslarından sorumlu kılınan tanımlanmış otorite.
localizer lokalizer ILS sisteminin, 108-112 MHz frekans bandında çalışan ve pist merkez hattı üzerine pist başına belli bir mesafeye yerleştirilen parçasıdır. Havaya yayılan elektronik sinyaller vasıtasıyla uçağın pist merkez hattını tam olarak karşılamasını sağlar.
localizer course lokalizer hattı ILS’ te lokalizer vericisinin oluşturduğu yol.
los angeles abrasion test los angeles aşınma deneyi Agreganın aşınmaya dayanıklığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemidir.
local standby point mahalli bekleme noktası Tehlikenin henüz önemli boyutlara ulaşmadığı hallerde kurtarma ve yangınla mücadele ekiplerinin yangın istasyonu veya yakın çevresinde hazırlıklı olarak beklediği yerlerdir.
landing distance available mevcut iniş mesafesi İnen bir uçağın yer koşusu için mevcut ve elverişli ilan edilen pist uzunluğudur.
level seviye Uçuştaki bir hava aracının dikey konumunu belirtmek üzere genellikle yükseklik, uçuş seviyesi ve irtifa için kullanılan genel bir terimdir.
long haul flight uzun menzil uçuşu Bir uçuş görev süresi içinde, 4 saatten daha fazla zaman dilimi geçilen uçuş veya tek inişli uçuş için 8 saat veya daha fazla yapılan uçuş; iki inişli uçuşlarda ise uçuşlardan en az birisinin süresi 6 (dahil) saati geçen ve bu iki uçuşun süreleri toplamı 8,5 (dahil) saati geçen bir uçuş görevidir.
landing card uçak mürettabatı belgesi Uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara ilgili otorite tarafından tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli belgedir.
load yük Posta ve bagaj dışında, uçakta taşınan yüktür. İstatistiksel amaçlardan dolayı yüke bütün kargolar dâhil edilmektedir. Kanunun 110’uncu maddesine göre düzenlenen yük taşıma sözleşmesi kapsamında taşıyıcının sorumluluğuna devredilen yüktür.
local authority yerel otorite Havaalanlarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olan Mülki İdare Amiri’ni (MİA).
lateral separation yatay ayırma Farklı rotalar veya farklı coğrafi bölgelerde uçan aynı irtifadaki uçaklar arasındaki yatay mesafe.
local traffic yerel/mahalli trafik Havaalanı trafik paterninde, kulenin görüş alanı içinde, yerel çalışma sahalarından gelen veya bu sahalara giden, havaalanında aletli yaklaşma çalışması yapan uçakların tümü.
locator yer belirleyici Son yaklaşmada bir yardımcı olarak kullanılan bir LM/MF NDB.
local air carrier yerli hava taşıyıcısı 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen şartları sağlayarak Ulaştırma Bakanlığı’ndan İşletme Ruhsatı almış bulunan işletmeciler.
lean concrete zayıf beton Havaalanlarında temel yerine dökülen düşük dozlu beton.
letter of agreement anlaşma mektubu Komşu hava trafik kontrol üniteleri arasında, kontrol sorumluluğunun devri konusunda yapılan anlaşma.
low visibility operations düşük görüş operasyonları Düşük görüş şartlarında hava trafik akışını ve emniyetini sağlayan operasyonların bütünüdür.