Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
ACU Air Condition Unit Havalandırma Aracı
AD Aerodrome Havaalanı
ADA Advisory Area Tavsiyeli Saha
ADC Analog To Digital Converter Analog/Dijital Dönüştürücü
ADDN Additional/Addition İlaveten, Ek veya Ek Olarak
ADEP Aerodrome of Departure Kalkış Havaalanı
ADF Automatic Direction Finder Otomatik Yön Bulucu
ADIZ Air Defence Identification Zone Hava Savunma Tanımlama Bölgesi
ADNC Air Defence Notification Centre Hava Savunma Bildirim Merkezi
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Informatıon Exchange Tüm Amaçlar İçin Yapılandırılmış Eurocontrol Gözetim Bilgi Değişim Formatı
ASU Air Starter Unit Motor Çalıştırma Ünitesi
ATCC Air Traffic Control Center Hava Trafik Kontrol Merkezi
ATD Actual Time of Departure Gerçek Kalkış Zamanı
atm Atmosphere Atmosfer (kg/cm²)
ATN Attention Dikkat
ATPL Air Transport Pilot Licence Hava Ulaşım Pilot Lisansı
AUG Artas User Group Artas Kullanıcı Grubu
AVI Live Animals Canlı Hayvan
AVSEC Aviation Security Havacılık Güvenliği
AWO All Weather Operations Her Hava Koşulunda Operasyon
ADES Aerodrome of Destination İniş Havaalanı
ADMIN Administration Yönetim
ADR Advisory Route Tavsiyeli Yol
ADREP Accident and Incident Data Reporting Kaza ve Hadise Verilerini Raporlama
ADS Automatic Dependent Surveillance Otomatik Bağımlı Gözetim
ADS-B Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Otomatik Bağımlı Gözetim- Yayın
ADS-C Automatic Dependent Surveillance-Contract Otomatik Bağımlı Gözetim- Sözleşme
ADV Advise (d)(ing) Tavsiye
ADZ Advise Tavsiye
AE Antenna/Aerial Anten
AF Audio Frequency Ses Frekansı
AFB Air Force Base Hava Üssü
AFC Automatic Frequency Control Otomatik Frekans Kontrolu
AFCAS Automatic Flight Control and Augmentation System Otomatik Uçuş Kontrol ve Eklenti Sistemi
AFCS Automatic Flight Control System Otomatik Uçuş Kontrol Sistemi
AFI After Sonra
AFIL Air-Filed Flight Plan Havada Doldurulmuş Uçuş Planı
AFIS Aerodrome Flight Information Service Havaalanı Uçuş Bilgi Hizme
AFLD Airfield Havaalanı
ATSU Air Traffic Services Unit Hava Trafik Hizmetleri Birimi
AFM Affirm Doğru
AFM Airplane Flight Manual Hava Aracı Uçuş El Kitabı
AFMR Aircraft Flight and Maintenance Report Hava Aracı Uçuş ve Bakım Raporu
AFS Aeronautical Fixed Service Havacılık Sabit Haberleşme Hizmeti
AFSS Automated Flight Information Service Station Otomatik Uçuş Bilgi Hizmet İstasyonu
AFTN AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network Havacılık Sabit İletişim Ağı
AGA Aerodrome, Air Routes and Ground Aids Havaalanı, Hava Yolları ve Yer Yardımcıları
AGC Automatic Gain Control Otomatik Kazanç Kontrolü
AGCA Automatic Ground-Controlled Approach Otomatik Yerden Kontrollü Yaklaşma
AGDL Air Ground Data Link Hava/Yer Veri Hattı
AGL Above Ground Level Yer Seviyesi Üstünde
AG-OG ------- Alçak Gerilim-Orta Gerilim elektrik sistemleri
AGPWS Advanced Ground Proximity Warning System Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemi
AGT Travel Agent Seyahat Acentesi
AH Air Warning Hava İhbarı (Alarm)
AHACS Airborne Warning and Control System Havadan İhbar ve Kontrol Sistemi
AIC Aeronautical Information Circular Havacılık Enformasyon Genelgesi
AIM Aeronautical Information Management Havacılık Bilgi Yönetimi
AIP Aeronautical Information Publication Havacılık Bilgi Yayını
AIRAC Aeronautical Information Regulation And Control Havacılık Bilgi Düzen ve Denetim
AAL Above Aerodrome Level Havaalanı Seviyesinde, Yukarısında
ACARS Aircraft Communications Addressing and Reporting System Havaaracı İletişim Yöneltme ve Raporlama Sistemi
ACFT Aircraft Havaaracı
ACI Airports International Council Uluslararası Havalimanları Konseyi
ALAR Approach and Landing Accident Reduction Yaklaşma ve İniş Kazalarının Azaltılması.
ALERFA Alert Phase Alarm Safhası
ALR Alerting Message Alarm Mesajı
ALS Approach Lighting Sistem Yaklaşma Işık Sistemi
ALT Altitude İrtifa
ALTN Alternate (aerodrome) Yedek (havaalanı
AMHS AMHS Aeronautical Message Havacılık Mesaj İşleme Sistemi
AMSL Above Mean Sea Level Ortalama Deniz Seviyesi Üzerinde
ANSP Air Navigation Service Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı
ANT Airspace and Navigation Team Hava Sahası ve Seyrüsefer Ekibi
AO Aircraft Operator Hava Aracı İşletmecisi
AODB Airport Operational Database Havaalanı Operasyonel Kaynak Planlama ve Otomasyon Sistemi
APU Auxillary Power Unit Yardımcı Güç Ünitesi
ASHTAM ASHTAM Volkanik Kül Notamı
ASR Alkali-Silica Reaction Alkali Silika Reaksiyonu
ASR Aerodrome Surveillance Havaalanı Gözetim Radarı
A/A Air to Air Havadan Havaya
AAC Aeronautical Administrative Communications Havacılık İdari Haberleşmesi
ABM Abeam (İstasyonun) Yanında
A/C Aircraft Hava Aracı
ACC Area Control Centre Saha Kontrol Merkezi
A/D Aerodrome Havaalanı
A/G Air-to-Ground Hava/Yer
AM Amplitude Modulation Genlik Modülasyonu
ANS Air Navigation Services Hava Seyrüsefer Hizmetleri
AOC Air Operator Certificate Hava İşletici Sertifikası
AP Airport Havaalanı
APFSP Accident Prevention and Flight Safety Programme Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programı
API Air Position Indicator Hava Aracı Konum Göstergesi
APP Approach Control OfficeApproach ControlApproach Control Service Yaklaşma Kontrol Ofisi / Yaklaşma Kontrol veya Yaklaşma
APT Airport Havaalanı
ARO Air Traffic Services Reporting Office Hava Trafik Hizmetleri Rapor Ofisi
ARP Azimuth Reference Pulse Azimuth Referans Darbesi
ARP Aerodrome Reference Point Havaalanı Referans Noktası
ARR ArriveArrival Varış
ARTAS ATM Radar Tracker and Server ATM Radar Takip ve Sunucusu
ABN Aerodrome Beacon Havaalanı Bikını
ACK Acknowledge Onaylama
ACM Additional Crew Member İlave Uçuş Ekibi
ACN Aircraft Classification Number Havaaracı Sınıflandırma Numarası
ACP Azimuth Change/Count Pulse Azimuth Değişim Darbesi
ACR Alkali-Carbonate Reaction Alkali Karbonat Reaksiyonu
AMC Acceptable Means of Compliance Kabul Edilebilir Uygunluk Yöntemleri
AMDT Amendment (AIP Düzeltme (AIP Düzeltmesi)
AOC Airport Operators Committee Havaalanı Kullanıcıları Komitesi
AP Autopilot Otomatik Pilot
APM Approach Path Monitor Yaklaşma Yol Monitörü
APN Apron Apron
APP Accident Prevention and Flight Safety Programme Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programı
APW Area Proximity Warning Saha Yakınlık İkazı
ARCID Aircraft Identification Hava Aracı Tanıtması
AS Airspeed Hava Hızı
ASDA Accelerate-Stop Distance Available Mevcut Hızlanma-Durma Mesafesi
ASM Airspace Management Hava Sahası Yönetimi
ASM Air to Surface Missile Havadan Yere Füze
A-SMGCS Advanced-Surface Movement Guidance and Control System Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi
AIREP Air-report Hava Raporu
ARFF Airport Rescue and Fire Fighting Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele
ATA Actual Time of Arrival Gerçek Varış Zamanı
ATC Air Traffic Control Hava Trafik Kontrol
ATCo Air Traffic Controller Hava Trafik Kontrolörü
ATFM Air Traffic Flow Management Hava Trafik Akış Yönetimi
ATFMU Air Traffic Flow Management Unit Hava Trafik Akış Yönetim Birimi
ATIS Automatic Terminal Information Service Otomatik Terminal Bilgi Hizmeti
ATM Air Traffic Management Hava Trafik Yönetimi
ATMC Air Traffic Management Centre Hava Trafik Yönetim Merkezi
ATN Aeronautical Telecommunication Network Havacılık Haberleşme Ağı
ATOT Actual Take-off Time Gerçek Kalkış Zamanı
ATS Air Traffic Service(s) Hava Trafik Hizmetleri
ATZ Aerodrome Traffic Zone Havaalanı Trafik Bölgesi
AUP Airspace Use Plan Hava Sahası Kullanım Planı
AUTH AuthorisedAuthorisation Yetkili veya Yetkilendirme
AVBL AvailableAvailability Mevcut ya da Kullanılabilir
AWOS Automatic Weather Observation System Otomatik Hava Gözlem Sistemi
AWRF Appropriate Weather Report İlgili Hava Durumu Raporu ve
AWY Airway Hava Yolu
ACRO Acrobatic Flight Akrobatik Uçuş
ACT Active Aktif
Aktif Aeronautical ınformation Havacılık Bilgi Hizmetleri
A/P Airport(or Aerodrome) Havaalanı
BA Braking Action Frenleme
BBML Baby Meal Bebek Yemeği
BCN Beacon Bikın(Havacılık yer ışığı)
BCSI Broadcast Radyo Yayını
BCST Broadcast Broadcast
BDRY Boundary Sınır
BHS Baggage Handling System Bagaj Elleçleme Sistemi
BIDS Baggage ınformation Display System Bagaj Bilgileri İzleme Sistemi
BIRDTAM Birdtam Kuş Notamı
BITE Built-in Test Equipment Dahili Test Cihazı
BKN Broken Parçalı (bulutlar
BLND Blind Passenger Görme Engelli Yolcu
BRNAV Basic RNAV Temel RNAV
BRS Baggage Reconcilation Bagaj Eşleştirme Sistemi
BSCT Bassinet/ Baby Basket Bebek Puseti
c Cohesion Kohezyon
CA Cabin Attendant Kabin Memuru
CAB Cabin (crew) Kabin Ekibi
CACS Card Access Control System Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi
CAT CategoryClear Air Kategori veya Açık Hava Türbülansı
CAT II Category II (two) Approach Kategori 2 Yaklaşması
CAT III Category III (three) Approach Kategori 3 Yaklaşması
CB Cumulonimbus Kümülonimbüs
CBBG Cabin Baggage Yolcu Beraberi Bagajı
CBR California Bearing Ratio Kaliforniya Taşıma Oranı
CBT Computer-Based Training Bilgisayar Destekli Eğitim
C/F Workability İşlenebilirlik
CLR ClearCleared To -e serbestsiniz
CNL CancelCancelled İptal veya İptal Edilmiş
CNS/ATM Communication Navigation Surveillance and Air Traffic Haberleşme Seyrüsefer, Gözetim ve Hava Trafik Yönetimi
COM Communication Haberleşme
COMINT Communication Intelligence Muhabere İstihbaratı
CONX Connect (ing) (ion) (ed) Bağlantı
COO/PLC Coordinator / Planner Koordinatör / Planlama
COOR CoordinateCoordination Koordine veya İş Birliği
CAA Civil Aviation Authority Sivil Havacilik Otoritesi
CAT I Category I (one) Approach Kategori 1 Yaklaşması
CCH Crew Change Ekip Değişimi
CCM Cabin Crew Manual Kabin Ekibi El Kitabı
CCM Cabin Crew Member Kabin Memuru
CCTM Cabin Crew Training Manual Kabin Eğitim El Kitabı (THY
CCTV Closed Circuit TV Kapalı Devre TV Sistemi
CIV Civil Sivil
CL Centre Line Merkez Hattı
CMB Climb Tırmanış
COC Cockpit (crew) Uçuş (Kokpit) Ekibi
COP Change Over Point Değiştirme Noktası
COSPAS - SARSAT Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynyh Sudov- Satellite-Aided Search and Rescue Tracking Uydu Destekli Arama Kurtarma
CQR Cabin Quality Report Kabin Kalite Raporu
CRP Compulsory Reporting Point Zorunlu Rapor Noktası
CTR Control Zone Kontrol Bölgesi
CVR Cockpit Voice Recorder Kokpit Ses Kayıt Cihazıdır
CWP Controller Working Position Kontrolör Çalışma Pozisyonu
CWY Clearway Aşma Sahası
CXX Cancellation of Flight Uçuşun İpta
CAVOK Visibility, Cloud and Present Weather Better Than Prescribed ValuesConditions Bildirilen Değer veya Koşullardan Daha İyi Görüş, Bulut veya Hava Durumu
CC Crew Concept Herhangi bir bakım faaliyetinin gerekli olmadığı ve uçağın planlanan uçuş için uygun olduğunun temini olan faaliyetlerin pilot sorumluluğunda gerçekleştirilebildiği uçuş öncesi kontroldür.
CDL Configuration Deviation List Konfigürasyon Sapma Listesi
CDR Conditional Route Şartlı Yol
CEAC Committee For European Airspace Coordination Avrupa Hava Sahası Koordinasyon Komitesi
CFIT Controlled Flight Into Terrain Engebeli Arazilerde Kontrollü
CFL Cleared Flight Level Müsaade Edilen Uçuş Seviy
CFMU Central Flow Management Merkezi Akış Yönetim Birimi
CHD Child Çocuk
CHG Modification Message Değişiklik Mesajı
CHML Child/Junior Meal Çocuk Yemeği
CI Course Indicator Rota Göstergesi
CIDIN Common ICAO Data Interchange Network ICAO Ortak Veri Değişim Ağı
CIP Commercial Important Ticari Açıdan Önemli Kişi
CIP Convergence and Implementation Plan Yakınsama ve Uygulama Planı
CL Checklist Kontrol Listesi
COR CorrectCorrected Düzelt veya Düzeltilmiş
COUR Courier Kurye
CPL Current Flight Plan message Geçerli Uçuş Plan Mesajı
CPL Commercial Pilot Licence Ticari Pilot Lisansı
CANSO Civil Air Navigation Service Sivil Hava Seyrüsefer Hizmet
CCR Constant Current Regulators Sabit Akım Regülatörü
CLSD Closed Kapalı
CONC Concerning İlgili
CP Captain (Commander Kaptan Pilot
CPDLC Controller-Pilot Data Link Kontrolör - Pilot Haberleşme
CRC Cyclic Redundancy Check Dönüşsel Artıklık Denetimi
CRE Class Rate Examiner Sınıf Yetkisi Kontrol Pilotu
CRI Class Rate Instructor Sınıf Yetkisi Öğretmeni
CRM Crew Resource Management Ekip Kaynak Yönetimi
CSR Confidential Safety Report Gizli Uçuş Emniyet Raporu
CTA Control Area Kontrol Sahası
CTOT Calculated Take-off Time Hesaplanmış Kalkış Zamanı
CUTE Common Use Terminal Ortak Kullanımlı Terminal
D Dangerous Area Tehlikeli Saha
DACOS/DCS Data Communication System Veri İletişim Sistemi
DA/DH Decision Altitude/Height Karar İrtifası/Yüksekliği
dB Decibel Desibel
DCS Departure Control System Kalkış Kontrol Sistemi
DCT Direct (In relation to flight Doğrudan ( Uçuş plan izinleri ve yaklaşma tipi ile
DDS Data Display System Veri Gösterim Sistemi
DEAF Mute Deaf (-mute) passenger İşitme Engelli Yolcu
DEBI Data Exchange by Internet İnternet Üzerinden Veri
DEG Degrees Derece
DF Downlink Format Cevap Formatı
DFTI Distance From Touchdown Teker Koyma Noktasından Uzaklık Göstergesi
DGS Docking Guidance System Uçak Park Ettirme Sistemi
DIG Date Time Group Tarih Saat Grubu
DL Data Link Veri Hattı
DLA Delay Message Gecikme Mesajı
DLC Data Link Communication Veri Hattı Haberleşmesi
DME Distance Measuring Equipment Mesafe Ölçüm Cihazı
DSE Double Side Band Çift Kenar Band
DVOR Doppler VOR Mania Yansımalarından Daha Az Etkilenen, Anten Sistemi Geliştirilmiş VOR Cihazı
DEP DepartDeparture Kalkış veya Kalkma
DEP DepartDeparture Kalkış veya Kalkma
DEST Destination Gidilecek Yer
DETRESFA Distress Phase Tehlike Hali
DFDR Digital Flight Data Recorder Sayısal Uçuş Veri Kaydedici
DGCA Directorate General of Civil Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
DGR Dangerous Goods Tehlikeli Madde Kuralları
DHMİ State Airports Authority Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
DISTR Distribution Dağıtım
DIV Diversion Yedek Havaalanına İniş veya Yol Değişikliği
DLHİ Republic of Turkey Ministry of Transport Ports and Airpots Construction General Directorate Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
DOC Document Document
DOF Date of Flight Uçuş Tarihi
DUPE Duplication Mükerrer
DUPE Duplication Mükerrer
DUR Duration Süre
EAD European AIS Database Avrupa AIS Veritabanı
EANPG European Air Navigation Avrupa Hava Seyrüsefer Planlama
EASA European Aviation Safety Avrupa Havacılık Emniyeti
EAT Expected Approch Time Muhtemel Yaklaşma Zamanı
EATMP European Air Traffic Management Programme Avrupa Hava Trafik Yönetim
EATMS European Air Traffic Management System Avrupa Hava Trafik Yönetim
ECAC European Civil Aviation Avrupa Sivil Havacılık Konferansı
EDDS Explosive Detection Device System Patlatıcı Düzeneğini Tespit
EDI Electronic Data Interchange Elektronik Veri Değişimi
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service Avrupa Seyrüsefer Amaçlı
EMG Emergency Acil Durum
EMI Electromagnetic Interferance Elektromanyetik Girişim
EMIG Emigrant Göçmen
ENR En-route (AIP Publication AIP’deki Yol Bilgileri
EOBT Estimated Off-Block Time Tahmini Takoz Çekme Zamanı
EPIRB Emergency Position Acil Durum Yer Gösterici Telsiz
ETO Estimated Time OverSignificant Point Belli Bir Nokta Üzerine Tahmini Varış Zamanı
EUROCONTROL European Organisation forThe Safety of Air Navigation Hava Seyrüsefer Emniyeti için Avrupa Teşkilatı
EXC Executive Controller İcracı Kontrolör
EXP ExpectExpected Beklemek, Beklenen
E Young`s Modulus Elastisite Modülü
EDS Explosive Detection System Patlayıcı Tespit Sistemi
EET Estimated Elapsed Time Tahmini Geçen Süre
EFB Electronic Flight Bag Elektronik Uçuş Çantası
EFF Effective Yürürlükte
ELEV Elevation Rakım
ELT Emergency Locator Acil Durum Yer Bildiricisi
EMC Electromagnetic Compatibility Elektromanyetik Uyumluluk
ESARR Eurocontrol Safety Regulatory Eurocontrol Emniyet Düzenleme Gereklilikleri
ESARR-2 Reporting and Assessment of Safety Occurences in ATM Hava trafik yönetimi bağlantılı emniyet olaylarının rapor edilmesi ve değerlendirilmesine dair düzenleme.
EST EstimateEstimated Tahmini
ESWL Equivalent Single Wheel Load Tek Teker Yük Eşdeğeri
ETA Estimated Time Of Arrival orEstimating Arrival Tahmini Varış Zamanı
Etc. Etcetera Vesaire (vs.)
ETD Estimated Time Of Departureor Estimating Departure Tahmini kalkış zamanı
ETFMS Enhanced Tactical FlowManagement System Geliştirilmiş Taktik Akış Yönetim Sistemi
ETNA Extranet to National Administration Ulusal Yönetimler için Kurumsal Ağ
EUR European Region Avrupa Bölgesi
EUROCAE European Organization forCivil Aviation Equipment Avrupa Sivil Havacılık Cihazları Organizasyonu
EXER ExercisesExercisingToExercise Tatbikat veya Tatbikat YapmaAlıştırma
E Examiner Uçuş Eğitim Denetçisi
FA Final Approach Son Yaklaşma
FAC Facilities Kolaylıklar
FAL Facilition of International AirTransport Uluslararası Hava Ulaşım Kolaylığı
FAP Final Approach Point Son Yaklaşma Noktası
FATO Final Approach and Take-OffArea Son Yaklaşma ve Kalkış Sahası
FAX Facsimile/Fax Faks
F/CL First Class Birinci Sınıf
FCOM Flight Crew Operations Uçuş Ekibi İşletme El Kitabı
FCOS Flight Computer Operating Uçuş Bilgisayarı İşletim Sistemi
FCST Forecast Hava Tahmini
FD Flight Disposition Message orFlight Director Uçuş Direktörü
FDM Flight Data Monitoring Uçuş Verileri İzleme (UVİ) Sistemi
FDT Flight Duty Time Uçuş Görev Zamanı
f/FREQ Frequency Frekans
FIC Flight Information Centre Flight Information Centre Uçuş Bilgi Merkezi
FIDS Flight Information DisplaySystem Uçuş Bilgi Görüntüleme Sistemi
FMP Flow Management Position Akış Yönetim Pozisyonu
FMS Flight Management System Uçuş Yönetim Sistemi
FO First Officer Yardımcı Pilot
FODA Flight Operation Data Analyze Uçuş Operasyonları Veri Analizi
FAA Fedaral AviationAdministration Federal Havacılık İdaresi(ABD)
FAF Final Approach Fix Son Yaklaşma Fiksi
FAM First Aid Manual İlk Yardım El Kitabı
FANS Future Air Navigation Systems Gelecekteki Hava SeyrüseferSistemleri
FDR Flight Data Recorder Uçuş Veri Kayıt Sistemi
FG Fog Sis
FIR Flight Information Region Uçuş Bilgi Bölgesi
FIS Flight Information Service Uçuş Bilgi Hizmeti
FLT Flight Uçuş
FLTCK Flight Check Uçuş Kontrol
FNPT Flight & NavigationProcedures Trainers Uçuş ve Seyrüsefer UsulleriEğitimci Cihazı.
FOD Foreign Object Damage Yabancı Madde Hasarı
FPL Filed Flight Plan Message Doldurulmuş Uçuş Plan Mesajı
FRAG Fragile Baggage Kırılabilir Eşya (bagaj
FREQ Frequency Frekans
FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaymalı Anahtarlama
FTC Fast Time Constant Sürat Zaman Sabitesi
FUA Flexible Use of Aerospace Hava Sahasının Esnek Kullanımı
FWD Falling Weight Deflectemeter Düşen Ağırlıklı Sehim ÖlçümAleti
FZ Freezing Donan
FATO Final Approach and Take-offArea Helikopterlerin İniş YapacağıÇizgili Beton Alan.
FDPS Flight Data Processing System Uçuş Veri İşleme Sistemi
FEW Few Az, (1/8 – 2/8)
FL Flight Level Uçuş Seviyesi
FM From …..den/dan
FM Frequency Modulation Frekans Modülasyonu
FMU Flow Management Unit Akış Yönetim Birimi
FRNG Firing Atışlı
FRQ Frequent Sık sık
FRUIT False Replies From UndesiredInterrogator Transmission İstenmeyen Sorgulayıcı Sorgulamalarından KaynaklananYanlış Cevaplar
FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaymalı Anahtarlama
FSM Flight Safety Manual Uçuş Emniyet El Kitabı
FT Feet (Dimensional unit) Fit (Ölçü birimi)
FTD Flight Training Device Uçuş Eğitim Cihazları
FTO Flight Training Organisation Uçuş Eğitim Organizasyonu
FZDZ Freezing Drizzle Donan Çisenti
FZFG Freezing Fog Donan Sis
FZRA Freezing Rain Donan Yağmur
G/A Ground-to-Air Yer/Hava
GA Go Around, Go Around İnişten Vazgeçme
GAT General Air Traffic Genel Hava Trafiği /ICAO usul ve kurallarına göre düzenlenen tüm uçuşlar
GCA Ground Controlled Approach SystemGround ControlledApproach Yer Kontrollü Yaklaşma Sistemi veya Yerden Kontrollü Yaklaşma
GEN General (AIP) Genel (AIP)
G/G Ground to Ground Yer/Yer
GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System Küresel Yörünge Seyrüsefer Uydu Sistemi (Rusya)
GMT Greenwich Mean Time Greenwich Zamanı
GND Ground Yer/Toprak
GNSS Global Navigation Satellite System Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi
GOM Ground Operation Manual Yer Hizmetleri El Kitabı /Yer İşletme El Kitabı
GOS Gate Operation System Uçak Park Pozisyonları Yönetim Sistemi
GP Glide Path Glide Path Cihazı/Süzülüş Yolu
GPS Global Positioning System Küresel Konumlandırma Sistemi
GPU Ground Power Unit Yer Güç Ünitesi (Jeneratör
GPWS Ground Proximity Warning System Yer Yakınlık Uyarı Sistemi
GRP Group Grup-Gruplandırma
GS Ground Speed Yer Sürati
Gs Specific Weight Özgül Ağırlık
GST Glide Slope Intercept Altitude Süzülme Açısını Kesiş İrtifası
HA Continuous Day and Night Service Gece ve Gündüz Devamlı Hizmet
HAA Height above airportelevation Havaalanı Üzerinde İrtifa
HAPI Helicopter Approach PathIndicator Helikopter Yaklaşma Yolu Göstergesi
HAT Height Above Touchdown Teker Koyma Noktası Üzerindeki Yükseklik
HDG Heading Uçuş Başı
HDLC High-Level Data Link Control Yüksek Seviye Veri Hat Kontrolü
HDLC High-Level Data Link Control Yüksek Seviye Veri Hat Kontrolü
HEA Heavy Cargo Item (150 kg or Ağır Kargo
HF High Frequency Yüksek Frekans
HFDL High Frequency Data Link Yüksek Frekans Veri Hattı
HGT Height Yükseklik
HIPAR High Power Acquisition Radar Yüksek Takatli Yakalama Radarı
HJ Sunrise To Sunset Gündoğumundan, Günbatımına Kadar
HN Sunset To Sunrise Günbatımından, Gündoğumuna Kadar
HPA ------------------------- Yüksek Performanslı Uçak
HUM Human Resources İnsan Kaynakları
HX Cancelled Flight Plan İptal Edilen Uçuş Planı
HX No Specific Working Hours Belirli Çalışma Saati Olmayan
Hz Hertz Frekans Birimi
H24 Continuous Day and NightService Gece ve Gündüz Devam EdenHizmet
HAVELTED ----------------- Havacılık Elektriği Teknik ElemanlarıDerneği
HDG Heading Uçuş Başı
HEL Helicopter Helikopter
HIJ Hijack Uçak Kaçırma
HIL Hold Item List Asgari Teçhizat Listesi
HI-LO High-Low MechanicalDetector Yüksek Alçak Pürüzlülük Mekanik Dedektörü
HJ Sunrise To Sunset Gündoğumundan, Günbatımına Kadar
HLDG Holding Bekleme
HMI Human Machine Interface İnsan Makine Arayüzü
HO Service Available To Meet Operational Requirements Uçuşla İlgili GereksinmeleriKarşılayacak Hizmet Varlığı
HOG Heading Uçuş Başı (Yön)
HOSP Hospital Aircraft Hastane Uçağı
hPa Hectopascal Hektopaskal (100 paskala eşitbasınç birimi)
HR Hour Saat
HS Service Avaible During Hours of Scheduled Operations Tarifeli Uçuş Süresince Sağlanan Hizmet
HVAC Heating-Ventilating-AirConditioning Isıtma, Havalandırma, Soğutma Sistemleri
JAA Joint Aviation Authorities Havacılık Otoriteleri Birliği
JAR Joint Aviation Requirements of the Joint Aviation Authorities. Ortak Havacılık Otoritelerinin Ortak Havacılık Gereksinimleri
JAR-OPS Joint Aviation Regulations Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu havaaracı operasyonlarına ilişkin kurallarıdır. (Referans: Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği
K Bulk Modulus Hacim Modülü
km Kilometer Kilometre
KÖİ Public Private Partnership Kamu Özel Sektör İşbirliği
kt Knot Saatte Deniz Mili (Hız)
L Left(Runway Identification Sol (Pist tanıtması)
LAM Local Area Multilateration Yerel Alan Multilaterasyon
LAN Local Area Network Yerel Alan Ağı
LAT Latitude Enlem
LCA Lowest Coverage Altitude Asgari Kapsama İrtifası
LCG Load Classification Group Yük Sınıflandırma Grubu
LCIP Local Convergence AndImplementation Plan Yerel Yakınsama ve Uygulama Planı
LCN Load Classification Number Yük Sınıflandırma Numarası
LDA Landing Distance Available Mevcut İniş Mesafesi
LDCS Local Departure Control Yerel Kalkış Kontrol Sistemi
LED Light Emitting Diode Işık Yayan Diyot
LHO Live human organsfreshhuman blood Canlı Organ veya Taze İnsanKanı Nakli
LIDAR Light Detection and Ranging Işıkla Tesbit ve Menzil Bulma
LLZ Localizer Lokalayzır /Konumlandırıcı
LMC Last Minute Change Son Dakika Değişikliği
LMT Local Mean Time Yerel Saat
LoA List of Aerodrome Hava Alanları Listesi
LON Longitude Boylam
LOPAR Low Power Acquisition Radar Alçak Takatlı Yakalama Radarı
LORAN Long Range Air Navigation System Uzun Mesafe Hava Seyrüsefer Sistemi
LASER Ligt Amplification by Stimulated Emission of Lazer Işınlamanın tahrik edilmiş yayını yolu ile ışık şiddetlendirilmesi (Yükseltilmesi
lb libre 453,6 grama denk gelen ağırlık bırımı
LCD Liquid Cristal Display Sıvı Kristal Ekranı
LDG Landing İniş
LDI Landing Direction Indicator İniş Yön Göstergesi
LF Low Frequency Düşük Frekans
LGTD Lighted Işıklandırılmış
LIMAS Line MaintenanceAutomation System Hat Bakım Otomasyon Sistemidir
LOA Letter of Agreement Anlaşma Mektubu
LOC LocalLocallyLocated Yerel, Yerel Olarak, Konum, Konumlandırılmış
LVO Low Visibility Operation Düşük Görüş Operasyonu
LVTO Low Visibility Take-off Düşük Görüş Kalkışı
M MACH Number MACH Cinsinden Hız
M Meters Metre
MAA Maximum AuthorizedAltitude Altitude
MAP Aeronautical Maps andCharts Havacılık Harita ve Planları
MAPT Missed Approach Point Pas Geçme Noktası
MAX Maximum En çok/Azami
MCCI Multi Crew CoordinationInstructor Uçuş Ekibi İşbirliği Öğretmeni
MCT Multi Channel Tracking Çoklu Kanallı İzleme
MC-30 Medium Curing Normal Kür Eden Asfalt
MDA Minimum Descent Altitude Asgari Alçalma İrtifası
MIL Military Askeri
MLAT Multilateration Multilaterasyon
MM Middle Marker Orta Marker
MME Maintenance ManagementExposition Bakım Yönetimi El Kitabı
MOC Minimum Obstacle Clearance Asgari Mania Müsaadesi
MOCA Minimum ObstructionClearence Altitude Asgari Mania Müsaade İrtifası
MODE Meteorogial operational Telecomunications Network Meteorolojik Bilgi AlışverişiHaberleşme Servisi
MOTNE Meteorological OperationalTelecommunications NetworkEurope Avrupa Meteorolojik Operasyonel Haberleşme Ağı
MSL Mean Sea Level Ortalama Deniz Seviyesi
MZFW Maximum Zero Fuel Weight Azami Sıfır Yakıt Ağırlığı
MCC Multi Crew Coordination Uçuş Ekibi İşbirliği
MEA Minimum En Route Altitude Minimum Yol İrtifası
MEL Minimum Equipment List Asgari Donanım Listesi
MET Meteorological orMeteorology Meteorolojik veya Meteoroloji
METAR Aviation Routine Weather Report (In aeronautical meteorological code Hava Yoluna Dair Hava Raporu
MIN Minimum Minumum
MLAW Maximum Landing Weight Azami İniş Ağırlığı
MLS Microwave Landing System Mikrodalga İniş Sistemi
MMR Multi-Mode Receiver Çok Modlu Alıcı
MOE Maintenance OrganizationExposition Bakım Kuruluşu El Kitabı
MOML Moslem Meal İslami Menü
MONA Monitoring AIDS GözetimYardımcıları
MPA Multi Pilot Aircraft Çok Pilota Sertifikalı Uçak
Mpa Megapascal Megapaskal
MRT Multi Radar Tracking Çoklu Radar İz Takibi
MSA Minimum Sector Altitude Asgari Sektör İrtifası
MSSR MSSR Monopulse SecondarySurveillance Radar Monopulse İkincil GözetimRadarı
MTBF Mean Time Between Failures Arızalar Arası Ortalama Zaman Aralığı
MTCD Medium Term ConflictDetection Orta Dönem Çakışma Tespiti
MTI Moving Target Indicator Hareketli Hedef Göstergesi
MTMA Military Terminal ControlArea Askeri Terminal Kontrol Sahası
MTOW Maximum Take-Off Weight Azami Kalkış Ağırlığı
MTW Mountain Waves Dağ Dalgaları
MWO Meteorological Watch Office Meteoroloji Gözlem Ofisi
N North Or Northern Latitude Kuzey veya Kuzey Enlemi
n Porosity Porozite
N/A Not Applicable; Not Available Uygulanamaz / Mevcut Değil
NADGE NATO Air Defence GroundEnvirenment NATO Hava Savunma Yer Tesisleri
NAMSA NATO Maintenance andSupply Agency NATO Bakım ve İkmal Acentası
NAR New Arrival Information Yeni Varış Bilgisi
NATO North Atlantic TreatyOrganization Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO-Rusya Konseyi Ortak Hava Sahası Girişimi O Operation Control Harekat Kontrol
NAV Navigation Seyrüsefer
NAVAID Air Navigation Facility Hava Seyrüsefer Kolaylıkları
NC No Change Değişiklik Yok
NDB Non-Directional RadioBeacon Yönlendirilmemiş Radyo Bikını
NE North-East Kuzey-Doğu
NIL No Items Listed Listelenen Öğe Yok
NM Nautical Mile Deniz Mili
NOF International NOTAM Office Uluslararası NOTAM Ofisi
NOSIG No Significant Change Önemli Değişiklik Yok
NOTAM Notice to Airman -A notice containing information concerning the establishment conditionchange in any aeronautical facility, service, procedurehazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with Uçuş harekâtı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığı koşulları ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında duyurmak amacıyla yapılan bir uyarıdır
NR Number Numara
NRC-CAI NATO- Russia Council- Cooperative AirspaceInitiative NATO-Rusya Konseyi Ortak Hava Sahası Girişimi O
OAC Oceanic Area Control Center Okyanus Bölgesi Kontrol Merkezi
OAT Operational Air Traffic Operasyonel Hava Trafiği
OBST Obstacle Mânia
OCA Oceanic Control Area Okyanus Kontrol Sahası
OCA/H Obstacle Clearance AltitudeHeight Mania Klerans İrtifası/Yüksekliği
OCC Operations Control Center Operasyon Kontrol Merkezi
OCO Operations Control Officer Operasyon Kontrol Memuru
ODID Operational Data and InputDisplay Operasyonel Veri ve GirişEkranı
OFP Operational Flight Plan Operasyonel Uçuş Planı
OFZ Obstacle Free Zone Maniasız Bölge
OLDI On Line Data Interchange Online Veri Değişimi
OM Outer Marker Dış Marker
OM Operations Manual Dış Marker
OM Operations Manual Operasyon El Kitapları
OML Operation Multi CrewLimitation Operasyonel Çoklu Uçuş EkibiKısıtlaması
OPMET Operational Meteorological Uçuş Harekâtı ile İlgili Meteoroloji
OPR Operator / Operate / Operative / Operating / Operational İşletici / İşletme/Faal/İşleten/
OPS Operations Uçuşla İlgili Faaliyetler
O/R On Request İstek Üzerine
OSL Operational Safety Limitation Operasyonel Emniyet Pilotu
OJT On the Job Training İş Başı Eğitimi
ONS Ounce 28,35 grama denk gelen ağırlık birimi
ORB Orbit Dairesel Uçuş (Orbit)
Pa Pascal 1 m² lık yüzeye etkı eden 1 n’luk kuvvetin oluşturduğu basınçtır.
PAPI Precision Approach PathIndicator Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi
PAR Precision Approach Radar Hassas Yaklaşma Radarı
PAX Passenger Yolcu
PBB Passenger Boarding Bridge Yolcu Biniş Köprüsü
PD Probability of Detection Tespit Olasılığı
PED Portable Electronic Devices Uçakta Yolcu Beraberinde Taşınabilir Elektronik Cihazlar
PEDS Primary Explosive DetectionSystem Birincil Patlayıcı Madde TespitSistemi
PENS PAN European NetworkService PAN Avrupa Ağ Hizmeti
PER Performance Performans
PERM Permanent Devamlı/Sürekli/Kalıcı
PF Pilot Flying Uçağı Kumanda Eden Pilot
PJE Parachute Jumping Exercise Paraşütle Atlama Tatbikatı
PLB Pernonnel Location Becon Personel Yer Tesbit Bikını
PPI Plan Position Indicator Plan Pozisyon Göstergesi
PRF Pulse Repetition Frequency Darbe Tekrar Frekansı
PRKG Parking Park
PSGR Passenger Yolcu
PSN Position Pozisyon
PWR Power Güç
PANS Procedures For Air Navigation Services Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller
PATC Precision Approach TerrainChart Hassas Yaklaşma Arazi Planı
PANS-ATM Procedures For Air Navigation Services - (Doc 4444) Air Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller- Hava Trafik Yönetimi
PANS-OPS Procedures For Air Navigation Services - Aircraft Operations Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller - Hava Aracı Operasyonları
PAT Sahası - Pist-Apron-Taksiyolu
PBN Performance-Based Navigation Performans Tabanlı Seyrüsefer
PCN Pavement ClassificationNumber Kaplama Sınıflandırma Numarası
PE Perishable Cargo Kolay Bozulan Kargo
PIC Pilot-in-Command Uçuş süresince, bir uçağın emniyetinden ve harekatından sorumlu olan pilot.
PICUS Pilot in Command Under Supervisor Gözetim altındaki sorumlu pilotu veya bu şekilde yapılan uçuş süresi
PIF Pilot Information File Pilot Bilgi Dosyası
PIL Passenger Information List Yolcu Bilgi Listesi
PLC Planning Controller Planlama Kontrolörü
PLN Flight Plan Uçuş Planı
PM Pilot Monitoring Uçuşu Gözlemleyen Pilot
PNF Pilot Non Flying Uçmayan Pilot
PPL Private Pilot Licence Hususi Pilot Lisansıdır
PRI Pulse Repetition Interval Darbe Tekrar Aralığı
PSR Primary Surveillance Radar Birincil Gözetleme Radarı
PTT Push/Press to Talk Bas - Konuş
QBI Compulsory IFR Flight Zorunlu IFR Uçuş
QFE QFE Bir havaalanı seviyesinde ya da tanımlanan bir başka referans seviyede (pist başı rakımı gibi) ölçülen lokal basınç değeridir.
QFU Magnetic Oreientation ofRunway Pistin Magnetik Oryantasyonu
QM Quality Manual Kalite El Kitabı
QMS Quality Management System Kalite Yönetim Sistemi
QNE QNE 1013 hPa ‘lık referans basınç değeri set edilerek meydanainildiğinde
QNH QNH Belirli bir zamanda ve yerde (bölgede), havaaracının altimetresine set edildiğinde irtifa bilgisi sağlayan basınç değeridir
R Right Sağ (Pist tanıtması
R Restricted Area Tahditli Saha
RAC Rules of The Air and Air TafficServices Hava Kuralları ve Hava TrafikHizmetleri
RADAR Radio Detection And Ranging Radyo Tespit ve Mesafelendirme
RADNET Radar Network Radar Ağı
RASCAL Radar Sharing AndCalculation Radar Performans Değerlendirme Yazılımı
RAT Runway-Apron-Takxiway Pist-Apron-Taksiyolu
RCC Rescue Coordination Centre Kurtarma Koordinasyon Merkezi
R/D Rate of Descent (per minute) Alçalma Oranı (dakikada
RDPS Radar Data ProcessingSystem Radar Veri İşleme Sistemi
REG Registration Tescil
REQ RequestRequested İstek veya İstekte Bulunma
RMK Remark Not
RNAV Area Navigation Saha Seyrüseferi
RRP Runway Reference Point Pist Referans Noktası
RS Rapid Curing Çabuk Kür Eden Asfalt
RSOO Regional Safety OversightOrganisation Bölgesel Emniyet Gözetim Organizasyonu
RSR En-Route Surveillance Radar Yol Kontrol Gözetim Radarı
R/T Radio/Telephony Radyo/Telefon
RVSM Reduced Vertical SeperationMinima Azaltılmış Dikey Ayırma Minimumları
R/C Rate of climb Tırmanma oranı (dakikada)
REC/PLB Recording and Playback Kayıt ve Oynatma
REF Reference İlgi
RESA Runway and Safety Area Pist Sonu Emniyet Sahası
RF Radio Frequency Radyo Frekansı
RFC Radio Facility Chart Seyrüsefer Yardımcı Planı
RI Electronic Roughness İndicator Elektronik pürüzlülük göstergesi
RM Rezerve Uçucu personelin aylık uçuş planlaması dışında ihtiyaç duyulacak uçuş ve yer görevleri için hazırlıklı bulunması hali.
RMCDE Radar Message ConversionAnd Distribution Unit Radar Mesaj Dönüştürme ve Dağıtım Birimi
RNP Required Navigation Performance Gerekli Seyrüsefer Performansı (Tanımlanmış bir sahada operasyon için gerekli seyrüsefer performansı
RPL Repetitive Flight Plan Sürekli Uçuş Planı
RQP Request Flight Plan Message Uçuş Planı İstek Mesajı
RQS Request SupplementaryFlight Plan Message Ek Uçuş Plan İstek Mesajı
RSC Rescue Sub-centrer Kurtarma Tali Merkezi
RTE Route Yol
RVR Runway Visual Range Pist Görüş Mesafesi
RWC Runway Weight Charts Pist Kaldırma Kapasitesi
RWY Runway Pist
RX Receiver Station Alıcı İstasyonu
Rx Receiver Alıcı
SCT Scattered (clouds) Parçalı Bulutlu
SDPS Surveillance Data Processing System Gözetim Veri İşleme Sistemi
SECT Sector Sektör
SeMS Security Management System Güvenlik Yönetim Sistemi
SFE Synthetic Flight Examineer Sentetik Uçuş Kontrol Pilotluğu
SG Snow Grains Kar Taneleri
SHORAN Short Range Navigation Kısa Mesafe Seyrüseferi
SHSN Showers of Snow Kar Sağanakları
SIAP Standart Instrument Approach Procedure Standart Aletli Yaklaşma Usulü
SITA Integrated Information and Telecommunications Services Havayolu Şirketlerinin Haberleşme Hizmetlerini Yürüten Kuruluş
SKC Sky Clear Hava/Gökyüzü Açık/Bulutsuz
SMS Safety Management System Emniyet Yönetim Sistemi
SN Snow Kar
SPA Single Pilot Aircraft Tek Pilota Sertifikalı Hava aracı
SPL Supplementary Flight Plan Message Ek Uçuş Plan Mesajı
SR Sunrise Gündoğumu
STAR Standard Arrival Route Standart Geliş Yolu
STOL Short Take-Off Landing Kısa Mesafe İniş Kalkış
SVC Service Message Servis Mesajı
SW South West Güneybatı
SCHA Standart Catering Handling Agreement Standart İkram Hizmetleri Anlaşması
SH Shower Sağanak Yağış
SHGS Shower of Small Hail and/or Snow Pellets Küçük Dolu ve/veya Yumak Kar Sağanağı
SHRA Showers of Rain Yağmur Sağanakları
SIC System Identification Code Sistem Tanımlama Kodu
SIGMET Significant Meteorological Information Havaaracı Etkinliklerinin Güvenliğini Olumsuz Etkileyebilecek Yol Boyu Hava Bilgileri
SMGCS Surface Movement and Guidance System Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi
SMR Surface Movement Radar Yer Hareket Radarı
SNETS Safety Nets Emniyet Ağları
SNOWTAM SNOWTAM Kar Notamı
SOC Sector Operation Centre Bölge Hareket Merkezi
SONAR Sound navigation and Ranging Ses ile Seyrüsefer ve Mesafe
SPECIAL Special Meteorological Report Özel Meteoroloji Raporu
SPIC -------------------------------- Uçuştan Sorumlu Öğrenci Pilot veya Bu Şekilde YapılanUçuş Süresi
SPML Special Meal Özel Yemek
SS Sunset Günbatımı
SSB Single Side Band Tek Yan Band
STA Stright in Approach Doğrudan Yaklaşma
STC Sensitivity Time Control Hassasiyet Zaman Kontrolü
SUP Supplement (AIP Supplement Ek (AIP Eki)
S SouthSouthern Latitude Güney veya Güney Enlemi
SAC System Area Code Sistem Saha Kodu
SANA Safety Assessment ofNational Aircraft Ulusal olarak uçan uçakların, teknik, emniyet ve operasyonel yönden SHGM tarafından denetlenmesidir
SAR Search and Rescue Arama ve Kurtarma
SARPs Standards and Recommended Practices Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (ICAO)
SATCOM Satellite Communications Uydu Haberleşmesi
SC Stratocumulus Stratokümülüs Bulutu
SE South-East Güney Doğu
SEC Second Saniye
SEV Severe Kuvvetli, Şiddetli (Örneğin, Buzlanma ve Çalkantı (= türbülans)
SGHA Standart Ground Handling Agreement Standart Yer Hizmetleri Anlaşması
SHGM Republic of Turkey Ministry of Transport and Communication Directorate General of Civil Aviation Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
SHGR Shower of Hail Dolu Sağanağı
SHPE Shower of Ice Pellets Buz Taneciği, Sağanakları
SIGWX Significant Weather Önemli Hava Durumu
SPECI Aviation Selected Special Weather Report Havacılık Seçilmiş Özel Hava Raporu
SRR Search and Rescue Region Arama ve Kurtarma Bölgesi
STD Standard Standart
STD Scheduled Time of Departure Planlanan Kalkış Zamanı
SX Simplex Aynı anda tek yönlü alma veya gönderme yapan muhaberesistemi
SAFA Safety Assessment of ForeignAircraft Yabancı uçakların emniyet yönünden denetlenmesidir. Yabancı ülkelerin sivil havacılık otoritelerinin, Türk uçaklarına rampa durumundayken yaptığı emniyet denetlemeleridir
SASS-C Surveillance Analysis Support System-ATC Center Gözetim Analiz Destek Sistemi- ATC Merkezi
SASS-S Surveillance Analysis Support System-Sensor Gözetim Analiz Destek Sistem- Sensör
SB Service Bulletin Hava aracı imalatçısı tarafından yayımlanmış servis bültenleridir
SCADA Supervisory Control and DataAcquisition Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi
SELCAL Selective Calling System Seçici Arama/Çağrı Sistemi
SFC Surface Yüzey
SFI Synthetic Flight Instructor Sentetik Uçuş Öğretmeni.
SHRASN Showers of Rain and Snow Yağmur ve Kar Sağanakları
SIA Standart Instrument Arrival Standart Aletli Yaklaşma
SID Standard Instrument Departure Standart Aletli Kalkış
S/N Serial Number Seri Numarası
SOP Standard Operating Procedure Standart Operasyon Usulleri
SOS Save Our Souls Mors Haberleşmesinde Tehlike Sinyali
SSR Secondary Surveillance Radar İkincil Gözetim Radarı
STANAG Standardization Agreement Standartlaştırma Anlaşması
STCA Short Term Conflict Alert Kısa Dönem Çakışma İkazı
STN Station İstasyon Muhabere, SSY v.s.
SUR Surveillance Gözetim
SVCBL Serviceable Hizmette
SWY Stopway Durma Uzantısı
TAARFO ------------------- Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği
TACAN UHF Tactical Air Navigation Aid UHF Taktik Hava SeyrüseferYardımcısı
TATCA Turkish Air Traffic ControllersAssociation Türkiye Hava Trafik KontrolörleriDerneği
TATSETPA Turkish Air Traffic Safety Electronics Technical PersonelAssociation Türkiye Hava Trafik Emniyeti Elektronik Teknik Elemanlar Derneği
TAX Taxing Uçağın Yerde Rule Yapması yada Taksi
TCP/IP Transmission Control ProtocolInternet Protocol İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü
TDO Tornado Kasırga
TDOA Time Difference Of Arrival Geliş Zamanı Farkı
TEL Telephone Telefon
TFC Traffic Trafik
THRU Through Vasıtasıyla
TIL Until e.. kadar
TKOF Take-Off Kalkış
TL Transition Level Geçiş/İntikal Seviyesi
TLB Technical Logbook Teknik Kayıt Defteri
TOC Terminal Operation Center Terminal Operasyon Merkezi
TODA Take-off Distance Available Mevcut Kalkış Mesafesi
TRACECA Transport Corridor Europe Caucuses Asia Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru
TURB Turbulence Türbülans
TVOR Terminal VOR Terminal VOR
TA Transition Altitude Geçiş İrtifası
TAF Tactical Air Force Taktik Hava Kuvveti
TAF Terminal Aerodrome Forecast Havaalanı Hava Tahmini
TAİMA Turkish AeronoticalInformation Association Türkiye Havacılık Bilgi YönetimiDerneği
TAR Terminal Area SurveillanceRadar Terminal Sahası Gözlem Radarı
TAS True Airspeed Gerçek Hava Hızı
TC Tropical Cyclone Tropik Siklon
TCAS Traffic Collision AvoidanceSystem Trafik Çarpışma Önleme Sistemi
TCU Towering Cumulus (cumulus congestus clouds) Çok Yüksek Kümülüs
TDZ Touch Down Zone Teker Koyma Bölgesi
TEMPO TemporaryTemporarily Geçici, Geçici Olarak
THK Turkish AeronauticalAssociation Türk Hava Kurumu
THR Threshold Eşik
TIP Threat Image Projection Tehdit Unsurlarının Görüntülenmesi
TLOF Touchdown and Lift-Off Area Konma ve Havalanma Sahası
T/O Take off Kalkış
TOM Terminal Operation Manuel Terminal İşletme Kitabı
TTR Target Tracking Radar Hedef Takip Radarı
TWY Taxiway Taksi Yolu
Tx Transmitter Verici
TMA Terminal Control Area Terminal Kontrol Sahası
TO Tecnical Order Teknik (Emir), Talimat
TORA Take-Off Run Available Mevcut Kalkış Koşu Mesafesi
TSOA Time Sum Of Arrival Geliş Zamanları Toplamı
TWR Tower Meydan Kontrol Kulesi
TX Transmitter Station Verici İstasyonu
TXT Text Metin
TYP Type of Aircraft Hava Aracı Tipi
UAC Upper Area Control Center Üst Saha Kontrol Merkezi
UAR Upper Air Route Üst Seviye Hava Yolu
UAV Unmanned Air Vehicle İnsansız Hava Aracı
UCA Upper Control Area Üst Kontrol Sahası
UDF Ultra High Frequency Direction-Finding Station UHF Yön Bulma İstasyonu
UF Uplink Format Sorgulama Formatı
UFN Until Further Notice İkinci Bir Bildirime Kadar
UHF Ultra High Frequency Ultra Yüksek Frekans
UIC Upper Information Center Yüksek Seviye Bilgi Merkezi
UIR Upper Flight Information Region Üst Uçuş Bilgi Bölgesi
ULD Unit Load Device Birim Yükleme Cihazı
UM Unaccompanied Passenger Refakatsiz Yolcu
UNL Unlimited Sınırsız
UPS Uninterruptible Power Supply Uninterruptible Power Supply
UPU Universal Postal Union Evrensel Posta Birliği
U/S Unserviceable Hizmet Dışı, Çalışmıyor
UTA Upper Control Area Üst Seviye Kontrol Sahası
UTC Universal Time Coordinated Koordine Edilmiş Evrensel Zaman
VAC Visual Approach Chart Görerek yaklaşma planı
VAL Valuable Cargo Değerli Kargo
VCS Voice Communications System Ses Haberleşme Sistemi
VDF Very High FrequencyDirection-Finding Station Çok Yüksek Frekanslı Yön Bulma İstasyonu
VDL VHF Digital / Data Link VHF Dijital / Veri Hattı
VER Vertical Dikey
VFR Visual Flight Rules Görerek Uçuş Kuralları
VFR Visual Flight Rules Görerek Uçuş Kuralları
VGML Vegetarian Meal Vejeteryan Yemeği
VHF Very High Frequency Çok Yüksek Frekans
VIP Very Important Person Çok Önemli Kişi
VLAN Virtual Local Area Network Sanal Yerel İletişim Ağı
VLF Very Low Frequency Çok Alçak Frekans
VMC Visual Meteorological Conditions Görerek Meteorolojik Şartlar
VOIP Voice Over IP İnternet Protokolü Üzerinden Sesli İletişim
VOR Very High Frequency Omni Directional Range Çok Yüksek Frekanslı Tüm Yönlü Radyo Verici İstasyonu
VPN Virtual Private Network Sanal Özel İletişim Ağı
VSAT Very Small Aperture Terminal Çift Yönlü Uydu İletişim Sistemi
VSP Vertical Speed Dikey hız
VTS Vehicle Tracking System Araç Takip Sistemi
VA Volcanic Ash Volkanik Kül
VAR Magnetic Variation Manyetik sapma
VASIS Visual Approach Slope Indicator System Görerek Yaklaşma Eğim GöstergeSistemi
VIS Visibility Görüş
VOLMET Meteorological Information For Aircraft in Flight Uçuştaki Hava Araçları İçin Meteorolojik Bilgi
VORTAC VOR and TACAN Combination Birleştirilmiş VOR ve TACAN
W WestWestern Longitude Batı veya Batı Boylamı
WAB Weight and Balance Ağırlık ve Denge
WAC World Aeronautical Chart Dünya Havacılık Haritası ICAO
WAM Wide Area Multilaration Geniş Alan Multilaterasyon
WAN Wide Area Network Geniş Alan Ağı
WAP Wireless Application Protocol Kablosuz Uygulama Protokolü
W/C Water Cement Ratio Su Çimento Oranı
WCHR Wheelchair Tekerlekli Sandalye
WDI Wind Direction Indicator Rüzgâr Yön Göstergesi
WEF With Effect FromEffective From ...den geçerli olmak üzere
WGS-84 World Geodetic System -1984 Dünya Geodetic Sistemi
WHO World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü
WI Within İçerisinde, Kapsamında
WIE With Immediate EffectEffective Derhal Geçerli, Öncelikle
WIP Work in Progress Çalışma Devam Ediyor
WRNG Warning İkaz, Uyarı
WWW World Wide Web Dünya Çapında Ağ
WX Weather Hava
XRAY X-Ray X Işını Tabanlı Bagaj Kontrol Cihazı
YD Yard Yarda
YG-AG Sistemleri ------------------------- Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim Elektrik Sistemleri
YG-AG Sistemleri ------------------------- Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim Elektrik Sistemleri
YİD Yap-İşlet-Devret Build-Operate-Transfer
Z Co-ordinated Universal Time Koordine Edilmiş Evrensel Zaman (meteorolojik mesajlarda