Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
ACU Air Condition Unit Havalandırma Aracı
AD Aerodrome Havaalanı
ADA Advisory Area Tavsiyeli Saha
ADC Analog To Digital Converter Analog/Dijital Dönüştürücü
ADDN Additional/Addition İlaveten, Ek veya Ek Olarak
ADEP Aerodrome of Departure Kalkış Havaalanı
ADF Automatic Direction Finder Otomatik Yön Bulucu
ADIZ Air Defence Identification Zone Hava Savunma Tanımlama Bölgesi
ADNC Air Defence Notification Centre Hava Savunma Bildirim Merkezi
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Informatıon Exchange Tüm Amaçlar İçin Yapılandırılmış Eurocontrol Gözetim Bilgi Değişim Formatı
ASU Air Starter Unit Motor Çalıştırma Ünitesi
ATCC Air Traffic Control Center Hava Trafik Kontrol Merkezi
ATD Actual Time of Departure Gerçek Kalkış Zamanı
atm Atmosphere Atmosfer (kg/cm²)
ATN Attention Dikkat
ATPL Air Transport Pilot Licence Hava Ulaşım Pilot Lisansı
AUG Artas User Group Artas Kullanıcı Grubu
AVI Live Animals Canlı Hayvan
AVSEC Aviation Security Havacılık Güvenliği
AWO All Weather Operations Her Hava Koşulunda Operasyon
ADES Aerodrome of Destination İniş Havaalanı
ADMIN Administration Yönetim
ADR Advisory Route Tavsiyeli Yol
ADREP Accident and Incident Data Reporting Kaza ve Hadise Verilerini Raporlama
ADS Automatic Dependent Surveillance Otomatik Bağımlı Gözetim
ADS-B Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Otomatik Bağımlı Gözetim- Yayın
ADS-C Automatic Dependent Surveillance-Contract Otomatik Bağımlı Gözetim- Sözleşme
ADV Advise (d)(ing) Tavsiye
ADZ Advise Tavsiye
AE Antenna/Aerial Anten
AF Audio Frequency Ses Frekansı
AFB Air Force Base Hava Üssü
AFC Automatic Frequency Control Otomatik Frekans Kontrolu
AFCAS Automatic Flight Control and Augmentation System Otomatik Uçuş Kontrol ve Eklenti Sistemi
AFCS Automatic Flight Control System Otomatik Uçuş Kontrol Sistemi
AFI After Sonra
AFIL Air-Filed Flight Plan Havada Doldurulmuş Uçuş Planı
AFIS Aerodrome Flight Information Service Havaalanı Uçuş Bilgi Hizme
AFLD Airfield Havaalanı
ATSU Air Traffic Services Unit Hava Trafik Hizmetleri Birimi
AFM Affirm Doğru
AFM Airplane Flight Manual Hava Aracı Uçuş El Kitabı
AFMR Aircraft Flight and Maintenance Report Hava Aracı Uçuş ve Bakım Raporu
AFS Aeronautical Fixed Service Havacılık Sabit Haberleşme Hizmeti
AFSS Automated Flight Information Service Station Otomatik Uçuş Bilgi Hizmet İstasyonu
AFTN AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network Havacılık Sabit İletişim Ağı
AGA Aerodrome, Air Routes and Ground Aids Havaalanı, Hava Yolları ve Yer Yardımcıları
AGC Automatic Gain Control Otomatik Kazanç Kontrolü
AGCA Automatic Ground-Controlled Approach Otomatik Yerden Kontrollü Yaklaşma
AGDL Air Ground Data Link Hava/Yer Veri Hattı
AGL Above Ground Level Yer Seviyesi Üstünde
AG-OG ------- Alçak Gerilim-Orta Gerilim elektrik sistemleri
AGPWS Advanced Ground Proximity Warning System Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemi
AGT Travel Agent Seyahat Acentesi
AH Air Warning Hava İhbarı (Alarm)
AHACS Airborne Warning and Control System Havadan İhbar ve Kontrol Sistemi
AIC Aeronautical Information Circular Havacılık Enformasyon Genelgesi
AIM Aeronautical Information Management Havacılık Bilgi Yönetimi
AIP Aeronautical Information Publication Havacılık Bilgi Yayını
AIRAC Aeronautical Information Regulation And Control Havacılık Bilgi Düzen ve Denetim
AAL Above Aerodrome Level Havaalanı Seviyesinde, Yukarısında
ACARS Aircraft Communications Addressing and Reporting System Havaaracı İletişim Yöneltme ve Raporlama Sistemi
ACFT Aircraft Havaaracı
ACI Airports International Council Uluslararası Havalimanları Konseyi
ALAR Approach and Landing Accident Reduction Yaklaşma ve İniş Kazalarının Azaltılması.
ALERFA Alert Phase Alarm Safhası
ALR Alerting Message Alarm Mesajı
ALS Approach Lighting Sistem Yaklaşma Işık Sistemi
ALT Altitude İrtifa
ALTN Alternate (aerodrome) Yedek (havaalanı
AMHS AMHS Aeronautical Message Havacılık Mesaj İşleme Sistemi
AMSL Above Mean Sea Level Ortalama Deniz Seviyesi Üzerinde
ANSP Air Navigation Service Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı
ANT Airspace and Navigation Team Hava Sahası ve Seyrüsefer Ekibi
AO Aircraft Operator Hava Aracı İşletmecisi
AODB Airport Operational Database Havaalanı Operasyonel Kaynak Planlama ve Otomasyon Sistemi
APU Auxillary Power Unit Yardımcı Güç Ünitesi
ASHTAM ASHTAM Volkanik Kül Notamı
ASR Alkali-Silica Reaction Alkali Silika Reaksiyonu
ASR Aerodrome Surveillance Havaalanı Gözetim Radarı
A/A Air to Air Havadan Havaya
AAC Aeronautical Administrative Communications Havacılık İdari Haberleşmesi
ABM Abeam (İstasyonun) Yanında
A/C Aircraft Hava Aracı
ACC Area Control Centre Saha Kontrol Merkezi
A/D Aerodrome Havaalanı
A/G Air-to-Ground Hava/Yer
AM Amplitude Modulation Genlik Modülasyonu
ANS Air Navigation Services Hava Seyrüsefer Hizmetleri
AOC Air Operator Certificate Hava İşletici Sertifikası
AP Airport Havaalanı
APFSP Accident Prevention and Flight Safety Programme Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programı
API Air Position Indicator Hava Aracı Konum Göstergesi
APP Approach Control OfficeApproach ControlApproach Control Service Yaklaşma Kontrol Ofisi / Yaklaşma Kontrol veya Yaklaşma
APT Airport Havaalanı
ARO Air Traffic Services Reporting Office Hava Trafik Hizmetleri Rapor Ofisi
ARP Azimuth Reference Pulse Azimuth Referans Darbesi
ARP Aerodrome Reference Point Havaalanı Referans Noktası
ARR ArriveArrival Varış
ARTAS ATM Radar Tracker and Server ATM Radar Takip ve Sunucusu
ABN Aerodrome Beacon Havaalanı Bikını
ACK Acknowledge Onaylama
ACM Additional Crew Member İlave Uçuş Ekibi
ACN Aircraft Classification Number Havaaracı Sınıflandırma Numarası
ACP Azimuth Change/Count Pulse Azimuth Değişim Darbesi
ACR Alkali-Carbonate Reaction Alkali Karbonat Reaksiyonu
AMC Acceptable Means of Compliance Kabul Edilebilir Uygunluk Yöntemleri
AMDT Amendment (AIP Düzeltme (AIP Düzeltmesi)
AOC Airport Operators Committee Havaalanı Kullanıcıları Komitesi
AP Autopilot Otomatik Pilot
APM Approach Path Monitor Yaklaşma Yol Monitörü
APN Apron Apron
APP Accident Prevention and Flight Safety Programme Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programı
APW Area Proximity Warning Saha Yakınlık İkazı
ARCID Aircraft Identification Hava Aracı Tanıtması
AS Airspeed Hava Hızı
ASDA Accelerate-Stop Distance Available Mevcut Hızlanma-Durma Mesafesi
ASM Airspace Management Hava Sahası Yönetimi
ASM Air to Surface Missile Havadan Yere Füze
A-SMGCS Advanced-Surface Movement Guidance and Control System Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi
AIREP Air-report Hava Raporu
ARFF Airport Rescue and Fire Fighting Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele
ATA Actual Time of Arrival Gerçek Varış Zamanı
ATC Air Traffic Control Hava Trafik Kontrol
ATCo Air Traffic Controller Hava Trafik Kontrolörü
ATFM Air Traffic Flow Management Hava Trafik Akış Yönetimi
ATFMU Air Traffic Flow Management Unit Hava Trafik Akış Yönetim Birimi
ATIS Automatic Terminal Information Service Otomatik Terminal Bilgi Hizmeti
ATM Air Traffic Management Hava Trafik Yönetimi
ATMC Air Traffic Management Centre Hava Trafik Yönetim Merkezi
ATN Aeronautical Telecommunication Network Havacılık Haberleşme Ağı
ATOT Actual Take-off Time Gerçek Kalkış Zamanı
ATS Air Traffic Service(s) Hava Trafik Hizmetleri
ATZ Aerodrome Traffic Zone Havaalanı Trafik Bölgesi
AUP Airspace Use Plan Hava Sahası Kullanım Planı
AUTH AuthorisedAuthorisation Yetkili veya Yetkilendirme
AVBL AvailableAvailability Mevcut ya da Kullanılabilir
AWOS Automatic Weather Observation System Otomatik Hava Gözlem Sistemi
AWRF Appropriate Weather Report İlgili Hava Durumu Raporu ve
AWY Airway Hava Yolu
ACRO Acrobatic Flight Akrobatik Uçuş
ACT Active Aktif
Aktif Aeronautical ınformation Havacılık Bilgi Hizmetleri
A/P Airport(or Aerodrome) Havaalanı