Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
SCT Scattered (clouds) Parçalı Bulutlu
SDPS Surveillance Data Processing System Gözetim Veri İşleme Sistemi
SECT Sector Sektör
SeMS Security Management System Güvenlik Yönetim Sistemi
SFE Synthetic Flight Examineer Sentetik Uçuş Kontrol Pilotluğu
SG Snow Grains Kar Taneleri
SHORAN Short Range Navigation Kısa Mesafe Seyrüseferi
SHSN Showers of Snow Kar Sağanakları
SIAP Standart Instrument Approach Procedure Standart Aletli Yaklaşma Usulü
SITA Integrated Information and Telecommunications Services Havayolu Şirketlerinin Haberleşme Hizmetlerini Yürüten Kuruluş
SKC Sky Clear Hava/Gökyüzü Açık/Bulutsuz
SMS Safety Management System Emniyet Yönetim Sistemi
SN Snow Kar
SPA Single Pilot Aircraft Tek Pilota Sertifikalı Hava aracı
SPL Supplementary Flight Plan Message Ek Uçuş Plan Mesajı
SR Sunrise Gündoğumu
STAR Standard Arrival Route Standart Geliş Yolu
STOL Short Take-Off Landing Kısa Mesafe İniş Kalkış
SVC Service Message Servis Mesajı
SW South West Güneybatı
SCHA Standart Catering Handling Agreement Standart İkram Hizmetleri Anlaşması
SH Shower Sağanak Yağış
SHGS Shower of Small Hail and/or Snow Pellets Küçük Dolu ve/veya Yumak Kar Sağanağı
SHRA Showers of Rain Yağmur Sağanakları
SIC System Identification Code Sistem Tanımlama Kodu
SIGMET Significant Meteorological Information Havaaracı Etkinliklerinin Güvenliğini Olumsuz Etkileyebilecek Yol Boyu Hava Bilgileri
SMGCS Surface Movement and Guidance System Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi
SMR Surface Movement Radar Yer Hareket Radarı
SNETS Safety Nets Emniyet Ağları
SNOWTAM SNOWTAM Kar Notamı
SOC Sector Operation Centre Bölge Hareket Merkezi
SONAR Sound navigation and Ranging Ses ile Seyrüsefer ve Mesafe
SPECIAL Special Meteorological Report Özel Meteoroloji Raporu
SPIC -------------------------------- Uçuştan Sorumlu Öğrenci Pilot veya Bu Şekilde YapılanUçuş Süresi
SPML Special Meal Özel Yemek
SS Sunset Günbatımı
SSB Single Side Band Tek Yan Band
STA Stright in Approach Doğrudan Yaklaşma
STC Sensitivity Time Control Hassasiyet Zaman Kontrolü
SUP Supplement (AIP Supplement Ek (AIP Eki)
S SouthSouthern Latitude Güney veya Güney Enlemi
SAC System Area Code Sistem Saha Kodu
SANA Safety Assessment ofNational Aircraft Ulusal olarak uçan uçakların, teknik, emniyet ve operasyonel yönden SHGM tarafından denetlenmesidir
SAR Search and Rescue Arama ve Kurtarma
SARPs Standards and Recommended Practices Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (ICAO)
SATCOM Satellite Communications Uydu Haberleşmesi
SC Stratocumulus Stratokümülüs Bulutu
SE South-East Güney Doğu
SEC Second Saniye
SEV Severe Kuvvetli, Şiddetli (Örneğin, Buzlanma ve Çalkantı (= türbülans)
SGHA Standart Ground Handling Agreement Standart Yer Hizmetleri Anlaşması
SHGM Republic of Turkey Ministry of Transport and Communication Directorate General of Civil Aviation Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
SHGR Shower of Hail Dolu Sağanağı
SHPE Shower of Ice Pellets Buz Taneciği, Sağanakları
SIGWX Significant Weather Önemli Hava Durumu
SPECI Aviation Selected Special Weather Report Havacılık Seçilmiş Özel Hava Raporu
SRR Search and Rescue Region Arama ve Kurtarma Bölgesi
STD Standard Standart
STD Scheduled Time of Departure Planlanan Kalkış Zamanı
SX Simplex Aynı anda tek yönlü alma veya gönderme yapan muhaberesistemi
SAFA Safety Assessment of ForeignAircraft Yabancı uçakların emniyet yönünden denetlenmesidir. Yabancı ülkelerin sivil havacılık otoritelerinin, Türk uçaklarına rampa durumundayken yaptığı emniyet denetlemeleridir
SASS-C Surveillance Analysis Support System-ATC Center Gözetim Analiz Destek Sistemi- ATC Merkezi
SASS-S Surveillance Analysis Support System-Sensor Gözetim Analiz Destek Sistem- Sensör
SB Service Bulletin Hava aracı imalatçısı tarafından yayımlanmış servis bültenleridir
SCADA Supervisory Control and DataAcquisition Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi
SELCAL Selective Calling System Seçici Arama/Çağrı Sistemi
SFC Surface Yüzey
SFI Synthetic Flight Instructor Sentetik Uçuş Öğretmeni.
SHRASN Showers of Rain and Snow Yağmur ve Kar Sağanakları
SIA Standart Instrument Arrival Standart Aletli Yaklaşma
SID Standard Instrument Departure Standart Aletli Kalkış
S/N Serial Number Seri Numarası
SOP Standard Operating Procedure Standart Operasyon Usulleri
SOS Save Our Souls Mors Haberleşmesinde Tehlike Sinyali
SSR Secondary Surveillance Radar İkincil Gözetim Radarı
STANAG Standardization Agreement Standartlaştırma Anlaşması
STCA Short Term Conflict Alert Kısa Dönem Çakışma İkazı
STN Station İstasyon Muhabere, SSY v.s.
SUR Surveillance Gözetim
SVCBL Serviceable Hizmette
SWY Stopway Durma Uzantısı