Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Yer Hizmetleri Şube Müdürlüğü

DHMİ mülkiyetinde olan ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri (KÖİ) kapsamında işletme hakları belirli süreyle özel sektöre devredilen havalimanları dahil tüm havalimanlarında ulusal ve uluslar arası (ICAO, IATA vb.) kurallar ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, Genel Müdürlüğümüzce ve/veya, yer hizmet kuruluşlarınca verilen “yer hizmetlerinin” hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini teminen, tüm faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek/denetlettirmek.

 

DHMİ mülkiyetinde olan ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri (KÖİ) kapsamında işletme hakları belirli süreyle özel sektöre devredilen havalimanları dahil tüm havalimanlarında yer hizmetleri çalışma ruhsatlarıyla ilgili olarak; SHY-22 çerçevesinde ön izin ve ruhsat taleplerinin incelenmesi, SHGM’ne gönderilmesi, onay verilen ruhsatların düzenlenmesi, Hizmet Sözleşmesi hazırlanması/imzalanması, geçerlilik süre uzatımı (temdit), iptal, güncelleme, ilgili tarafların bilgilendirilmesi vb. tüm iş ve işlemlerin hazırlanması/yapılması/yaptırılmasını sağlamak,

 

SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği gereğince İkram Üretim Hizmeti verecek kuruluşların ikram üretim izinlerini vermek.

 

DHMİ mülkiyetinde olan ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri (KÖİ) kapsamında işletme hakları belirli süreyle özel sektöre devredilen havalimanları dahil tüm havalimanlarında, yer hizmet kuruluşları ile ruhsata tabi hizmetleri sağlayan havayolu kuruluşları ve diğer şirketlerin gerekli denetimlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak/yaptırmak, gerekmesi halinde yer hizmet kuruluşlarına ve havayolu kuruluşlarına gerekli müeyyideleri uygulamak/uygulanmasını koordine etmek.

 

Havalimanlarında verilen yer hizmetlerinin akaryakıt ikmali ve ikram hizmetleri dahil, uluslararası standartlarda sağlanmasına ilişkin kurum içi Yönetim Sistemleri ve teknik tetkik/denetimlerde bulunmak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında (UDH Bakanlığı ya da ICAO, IATA, ECAC gibi uluslararası kuruluşlarca) yapılan denetimler öncesinde gerekli hazırlıkları yapmak, havalimanlarını denetime hazır hale getirmek ve gerekirse denetime refakat etmek.

 

Havayolu kuruluşları, hava kargo acentelerinin ruhsat, izin, iptal vb işlemlerinin takibi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.

 

Apron araç trafiğinin kontrolü ile PAT Sahalarında verilen hizmetlerin “ DHMİ PAT Sahalarında Araç Kullanma Yönergesi” kapsamında Havalimanlarınca denetlenmesi, söz konusu Yönergeye uygun davranmayan ve/veya araç kullanmayan sürücülere Yönerge ve Hizmet Sözleşmesi gereğince gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını koordine etmek.

 

Havalimanlarınca bildirilen PAT Sahalarında meydana gelen araç-araç, araç-tesis, araç-uçak, araç-insan ve benzeri kazalarına ilişkin raporları SHGM’ye göndermek, kazaların azaltılması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, istatistiki bilgileri hazırlamak.

 

SHY-22 Yönetmeliği kapsamında PAT Sahalarında araç ve teçhizatı bulunan kuruluşlar ile Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü/Terminal İşletmecisi adına iş yapan firmaların (inşaat, teknik işletim, temizlik, güvenlik, personel servisi, sağlık ve benzeri), 3. Şahıslar Mali Mesuliyet Sigorta/netice zararları mali mesuliyet sigorta Poliçelerini takip etmek, sigorta şartlarını belirlemek.

 

SHY-22 Yönetmeliği kapsamında ruhsat alan kuruluşların Teminat Mektuplarını temin ve kontrol ederek, muhafaza edilmek üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek.

 

Havalimanlarında görevleri gereği apronda aracı bulunan ancak çalışma ruhsatı bulunmayan kuruluşlarla (SHGM, Emniyet, Gümrük, Meteoroloji hariç Özel Apron Plakası (Genel Müdürlük Havalimanı Başmüdür/Müdürlüklerince) imzalanmasını sağlamak, takibini yapmak/yaptırmak.

 

SHY-22 Yönetmeliği gereğince DHMİ mülkiyetinde olan ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri (KÖİ) kapsamında işletme hakları belirli süreyle özel sektöre devredilen havalimanları dahil tüm havalimanlarında hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının yolcu ve yük kontrolleri ile denetimlerinin ilgili Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğünce yapılmasını koordine etmek.

 

SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğine göre Yer Hizmet Kuruluşları ile hava taşıyıcıları arasında imzalanan IATA Standart Yer Hizmetleri Anlaşmalarını incelemek, bu anlaşmaların onay, iade ve yazışma işlemlerini yapmak.

 

Havalimanlarında yakıt ikmali temini/yapılması hususunda Genel Müdürlüğümüz ilgili birimler ile gerekli yazışmaları yapmak, takip etmek.

 

Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatına tabi hizmet veren kuruluşların havalimanlarında bulundurmaları gereken en az personel ve teçhizat miktarlarını belirlemek ve uygulamak/uygulanmasını sağlamak.​