Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Kamulaştırma ACBS Şube Müdrlüğü

a) Havalimanlarının halihazır harita ile kamulaştırma haritalarını yapmak veya yaptırmak, kontrollük hizmetlerini yaparak kabul etmek,


b) Havalimanlarının mania tespitlerini yaptırmak,


c) Havalimanlarında yapılacak olan bina, enerji nakil hattı, yer altı ve yer üstü, altyapı, NDB/VOR istasyonu gibi tesislerin aplikasyon işlemlerinin ve hafriyat hesaplarının kontrollük işlemlerini yürütmek, yüklenici firmalara yer tesliminde bulunmak,


d) İdarece gerekli görülen arazi ve binaların kamulaştırılması için kamulaştırma haritalarını hazırlamak veya hazırlatmak, enerji ve kanal hatlarının irtifa hakkı tesis işlemleri ile kamulaştırma haritalarını yaptırmak, buna bağlı olarak kontrollük hizmetlerini yürütmek,


e) İdaremiz adına tescil edilen taşınmazların Mali İşler Daire Başkanlığı Envanter Müdürlüğü ile koordine ederek sayısal ortama girilmesini sağlamak,


f) Havalimanlarında çıkabilecek görev ve sorumluluk alanına giren her türlü ölçüm ve değerlendirmeye esas işleri yapmak veya yaptırmak,


g) Havalimanlarına ait master plan çalışmaları ve gelişim vaziyet planlarını ilgili birimlerle koordineli olarak yaptırmak,


h) Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli olan her türlü araç, gereç, vb. ihtiyaçları ilgili birimlerle koordine kurarak tespit ve temin etmek, hizmet alımı yaparak gerekli çalışmaları yapmak.


i) Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarında; “ Bilgisayar donanımı, coğrafi veriler ve bu verilerin toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, işlenmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi gibi işlemleri yapabilecek yazılım ile bunların planlanarak yürürlüğe konulması için gerekli hizmet alımları ve eğitimlerinin alınması,


j) Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları kullanılarak, sayısal harita yapımının yanısıra, gerek haritacılık ve gerekse haritacılıkla ilgili diğer meslek gruplarının da kullanımına sunulacak çok amaçlı bir bilgi sisteminin kurulması yönünde çalışmalarda bulunmak.


k) CBS ile ilgili uygulamaların gelişimini izlemek ve bu gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak,


l) CBS yazılımını kullanacak olan personelin gerekli tecrübeye, bilgi ve beceriye sahip olabilmesi adına alınacak olan eğitim çalışmalarını ilgili  birimlerle koordine etmek.


m) Kuruluşumuz kullanımında olan arazi, tesisler ve  PAT sahalarının teknik  özelliklerini içeren kimlik bilgilerinin CBS ortamına aktarılmasını ve güncellenmesini sağlamak,


n) CBS temelli yeni projeler üretmek ve projelere destek vermek,


o) Hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri temin etmek ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak veya aktarılması sağlamak,


p) Her türlü teknolojik gelişmeyi takip edip projelerde kullanılabilirliğini tespit etmek için yurt içi ve yurt dışındaki her türlü etkinlik (Fuar, tanıtım vs.) konferans, seminer vs. katılım sağlamak.


q) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​