Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Müfettiş Görev ve Yetkileri

15.10.1993 tarihli DHMİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin 5. ve 10. Maddelerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı`nın ve DHMİ Müfettişlerinin görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. DHMİ Teftiş Kurulu ve Müfettişler Genel Müdürün emri ve onayı üzerine aşağıdaki işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidirler :

1- DHMİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında her türlü inceleme, araştırma , soruşturma ve teftiş yapmak ve teftişlerin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ,

2- Kuruluşun görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanış tarzını izlemek,

3- Kuruluş personelinin görev ve sorumlulukları ile ilgili durum ve davranışlarını incelemek, araştırmak, teftiş etmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmak,

4- Teftiş ve inceleme sırasında ögrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tabii oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanlığı`na bildirmek, gecikmesinden zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

5- Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düsünceleri Teftiş Kurulu Başkanlığı`na bildirmek,

6- Müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

7- Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

8- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Genel Müdürlük Makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri yapmak.

DHMİ Müfettişleri DHMİ Genel Müdürünün onayına istinaden Kurul Başkanı tarafından görevlendirilirler ve Makam veya Kurul Başkanı dışında hiçbir yerden emir alamazlar.

DHMİ Müfettişleri, kendilerine verilen görevler hakkında yaptıkları çalışmaları rapor şeklinde sonuca bağlayarak Kurul Başkanlığına gönderirler. Kurul Başkanlığına intikal eden raporlar Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır:

1- Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili ünite nezdinde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı`na aittir.

2- Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

Soruşturma ve İnceleme Raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki Müfettiş önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

3- Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları taktirde "görülmüstür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

4- Müfettişlerin bu görüşleri karşısında ünitelerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir; veya gereğini bizzat yapar.

5- Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve ünitenin daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, onay Makamınca uygun görülmek şartıyla, "tavsiyeler" başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.​