Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Sicil Emekli İşlemleri Şube Müdürlüğü

Sicil ve Emekli İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

657 Sayılı Kanunun Geçici Madde 36-(Ek.13.2.2011-6111/116 md.)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan gizli sicil dosyalarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yıl sonuna kadar muhafaza etmek.
İlk sekiz yıllık dönem için kademeli olarak 37.md. ve 64.md. değerlendirilmesinde kullanılmak üzere takibini yapmak.
 Ayrıca sözleşmeli personelin ücret tespitinde de kullanılmak üzere; sicil ve başarı değerleme raporlarının her yıl sicil ve başarı düzeylerinin tespitini yapmak.
Merkez ve Taşra teşkilatı sözleşmeli personelinin gizli sicil raporlarının tanzim edilmesini saklanmasını sağlamak.
Kadrolu ve Sözleşmeli personelden son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan personele, aylık derecelerinin yükseltilmesinde bir kademe ilerlemesi işleminin yapılabilmesi için isim tespiti yapmak.
Kadrolu ve Sözleşmeli personelin öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesi için isim tespiti yapmak.
Hizmet belgelerinin hizmet akışıyla birlikte ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna bilgisayar ortamında gönderilmesini sağlamak.
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince personel tarafından tanzim edilen Mal Beyannamelerinin kontrolünü, muhafazasını yapmak ve bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.
Personelin; istek üzerine, Yaş Haddi, Malüllük, Re’sen v.b. nedenlerle emekliye sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
İtibari hizmet süresi zamları işlemlerini sağlamak.
Personele ait özlük dosyası evraklarının kayıt ve tanzimi, muvafakat işlemleri ve emekliliğe esas hizmet hesaplanması, borçlanma vs. işlemlerini yapmak.
Makam-Temsil-Görev Tazminatı, Emekli İkramiyesi, Emekli Ölüm Yardımı ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile yapılan yazışmaları kapsayan faaliyetleri gerçekleştirmek.
Hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak.
Özlük dosyalarının saklanması, korunması ve gizliliğinin sağlanarak arşivlenmesinde Sicil ve Emekli İşlemleri Şube Müdürlüğü ile Başkanlığımızın diğer Şube Müdürlükleri ile birlikte sorumlu olmak.
Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.