Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Tahakkuk Müdürlüğü

​Tahakkuk Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Genel Müdürlük ve Taşra personelinin (Muhasebesi olan Havalimanı Başmüdürlükleri hariç) aylık maaş bordrosu tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek ve muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
Fazla Mesai yapan personelin tahakkuk birimine ulaşan puantajlarını kontrol edip tahakkuk işlemlerini yapmak ve muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
Emekli olan personele ödenen yol harcırahı (tazminat)  tahakkuk işlemini yapmak ve muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
Personelin parasal anlamda özlük haklarına ilişkin (doğum, ölüm, hayat sigortası, sakatlık indirimi gibi) tahakkuk işlemlerini yapmak ve muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
Personelin kanuni kesintileri dahil maaşından kesilen tüm kesintileri takip ve kontrol etmek.
Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu Tazminatları ve ek ödemeleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak ve muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
İcra, nafaka kesintisi olan personelin ilgili icra daireleri ile yazışmalarını ve takibini yapmak.
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevler ile yurtiçi sürekli görevlerde avans mahsup işlemlerini yapmak ve muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
Yurtdışı geçici görevlendirmelerde ilgili Başkanlıklarca alınan Makam olurlarının gerekçelerini hazırlayarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderme işlemlerini takip etmek.
Personelin bordrolarında tahakkuk ettirilen şahıs katkısı ve kurum karşılığı emekli keseneklerini kesenek programlarına ayrı ayrı aktarmak ve internet ortamında aylık asıl ve ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna intikalini sağlamak. (Muhasebesi olan Havalimanı Başmüdürlükleri hariç)
Gerekli olan ve istenildiğinde temin edilen istatistikî bilgileri tanzim etmek ve ilgili yerlere ulaştırmak.
Her yıl bütçe çalışmaları esnasında istenilen ve gerekli olan bilgileri temin etmek ve ilgili yerlere ulaştırmak.
Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.