Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Teftiş Kurulu Prensipleri

​Mesleki etik prensipleri , müfettişlerin görevleriyle ilgili faaliyetlerini Yönlendirmek amacına yönelik değerleri ve ilkeleri içeren bir bildiridir. Müfettişlerin sahip oldukları bağımsızlık karakteri, yetkileri ve sorumlulukları Kurulun ve Müfettişlerin yüksek mesleki ahlak sergilemelerini gerektirmektedir.

Müfettişlerin davranışları her zaman ve her koşulda kusursuz olmalıdır. Mesleklerinin yürütülmesine iliskin herhangi bir zaaf veya özel hayatlarındaki herhangi bir uygunsuz davranıs, Müfettişlerin ve temsil ettikleri Kurulun dürüstlüğüne ve yapılan denetim faaliyetlerinin kalitesine ve geçerliliğine gölge düsürebileceği gibi Kurulun yeterliliği hakkında kuşku uyandıracaktır. Bu nedenlerle mesleki etik prensiplerin uygulanması Müfettişlere ve yaptıkları işlere güven duyulmasını sağlayacaktır.

DHMİ Teftiş Kuruluna bugün duyulan büyük güven ve saygı , daha önceki ve günümüzdeki mensuplarının müşterek bir anlayışla benimsedikleri bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, profesyonellik, mükemmellik, topluma karşı sorumluluk ve denetlenene karşı sorumluluk prensiplerine ciddiyetle bağlı kalmalarının bir sonucudur.

Mesleki Etik Prensipler :
1- Bağımsızlık : Bağımsızlık Kurulun ve mensuplarının, varlıklarının ve tarafsız hizmetler sunabilmelerinin ön koşuludur. DHMİ Müfettişleri bağımsızlıklarını zedeleyecek ve bu yönde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek her tür durum ve davranıştan uzak dururlar. Bu nedenle DHMİ Müfettişlerinin bağımsızlıklarına her ne sebeple olursa olsun özel, kişisel ve dışsal hiçbir çıkar veya amaç nedeniyle gölge düşürülmemelidir.

2- Tarafsızlık : Tarafsızlık güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. DHMİ Müfettişleri denetim faaliyetlerini önyargıdan uzak, dürüst ve tarafsız bir biçimde yürütürler. Çalışma konusu faaliyetlerle ilgili bilgileri toplarken, değerlendirirken ve aktarırken mesleki tarafsızlığa son derece bağlı kalırlar ve konuyla ilgili her unsuru dengeli bir şekilde değerlendirir ve hükümlerini müspet bilgi, belge ve delillere dayandırırlar. Kendi çıkarlarının, dışsal müdahalelerin ve politik hiçbir tesirin etkisi altında kalmazlar.

3- Dürüstlük : DHMİ Müfettişleri doğruluk ve adaletten, bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerinden ayrılmazlar. Mesleğin gerektirdiği davranış standartlarına uyarlar. Bağımsızlıklarını ve dürüstlüklerini zedeleyebilecek veya böyle bir kanaat oluşturacak her tür çıkarı reddederler. Yetki ve görevleriyle ilgili faaliyetleri sırasında elde ettikleri bilgileri kendileri veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanmazlar.

4- Mükemmellik : DHMİ Müfettişleri çalışmalarını üstün kalitede ürünler sunulmasını sağlayacak sekilde planlayarak yürütürler. Kaliteli ürün sunabilmek için, sürekli gelişim anlayışıyla yenilikleri izler ve kurumun ihtiyaç duyduğu yeniliklerin en mükemmel sekilde hayata geçirilmesi yönünde çalışırlar.

5- Profesyonellik : Denetim kültürünü özümsemiş olan DHMİ Müfettişleri, nitelikli ürün sunabilmek için ekip çalışması ve işbirliğine önem verirler. İşlerinde en üst seviyede kusursuz davranış standartlarına uyarlar. Müfettişlerin çalışmaları konusunda müdahalede bulunulmaması ve kendi potansiyellerini gelistirmelerine imkan sağlanması Kurulun temel politikasıdır.

6- Topluma Karşı Sorumluluk : DHMİ Müfettişleri toplum yararını her şeyin üstünde tutarlar. Toplumun, idarenin ve çalışanların güven ve saygısını kazanmaya yönelik bir çalışma anlayışıyla hareket ederler. Görevlerini yerine getirirken, Kurumun ve denetlenen birimlerin beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı hareket eder ve karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine çaba gösterirler. Kuruluşun faaliyetlerinin ve topluma sunduğu hizmetlerin hukuka uygun olarak adalet, eşitlik ve tarafsızlık anlayışı içerisinde yürütülmesini ve kaynakların etkin ve verimli bir sekilde hizmete hasredilmesini sağlamak için üzerine düşen denetim, öncülük ve yol göstericilik görevini layıkıyla yerine getirirler.

7- Denetlenene Karşı Sorumluluk : DHMİ Müfettişleri, çalışanları en değerli varlık olarak kabul ederek, rahat ve verimli bir şekilde çalışabilecekleri ve potansiyellerini Kurum yararına geliştirebilecekleri bir çalışma oluşturulması ve sürdürülmesine öncülük ederler. Denetlenen birim ve kişilere karşı tam bir tarafsızlık içinde olurlar. Denetlenen konulara son derece objektif yaklaşırlar. Hüküm ve görüş oluştururken, denetlenen birim ve kişilerin sunduğu her türlü bilgi ve görüşü değerlendirme ve hükümlerinde esas alırlar. Öncülük ve yol göstericilik görevini yerine getirirken; tavsiye ve temenninin bittiği, yönetimin karar alma sorumluluğunun başladığı sınırı aşmazlar ve icraya müdahale etmezler. Denetlenenlere karşı saygı ve nezaketle davranırlar. Bireyin değerini ön plana çıkaran bir anlayışla, çok yönlülük ve farklılıklara değer veren bir yaklaşım içerisinde olurlar.