Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Teknik Araştırma Şube Müdürlüğü

a) PAT Sahaları ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları ilgili Kurum ve Kuruluşlarla ile koordine kurarak belirlemek ve uygulanmasını önermek,


b) PAT sahalarının ömrünü etkileyen işletme, iklim şartları ve diğer etkenleri araştırmak,


c) PAT Sahaları ve Havalimanı üst yapı tesislerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, yeni PAT Sahaları üst yapı malzemelerini araştırmak ve geliştirmek,


d) PAT Sahalarına ilişkin toprak işleri ve üst yapı tabakalarının malzeme ve yapım kalitesinin teknik şartnameler doğrultusunda, kontrollerini yapmak veya yaptırmak,


e) Talep edilmesi halinde; alt yapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılması düşünülen malzemelerin ve imalatların teknik özelliklerinin standartlarına/şartnamelere uygunluğunu saptamak amacıyla gerekli test ve deneyleri yapmak veya yaptırmak, kalite kontrol hizmetlerini geliştirmek,


f) İlgili Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak, görev alanına giren teknik araştırma                 (Jeolojik, Jeoteknik vb.) ile ilgili hizmet alımını düzenlemek, denetlemek, kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, 


g) Merkezde ve Havalimanlarında, gerek periyodik gerekse lüzum görüldüğü hallerde, yerinde incelemeler yaparak ilgili Kurum ve Kuruluşlarla koordine kurmak,


h) Görev alanına giren konularda dünyadaki değişim ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamalara yansıtmak,


i) Yeni teknolojilerin Genel Müdürlüğümüze kazandırılması için gerekli araç, gereç ve cihazların temini yönünde bilgi üretimini ve akışını sağlamak, bu konularda personeli bilgilendirerek, eğitimini sağlayıcı önlemler almak,


j) Yeni yapı malzemeleri, makine ve araç gereç, deney teknikleri ve her türlü teknolojik gelişmeyi takip edip projelerde kullanılabilirliğini tespit etmek için yurt içi ve yurt dışındaki her türlü etkinlik (fuar, tanıtım v.s.), konferans, seminer v.s. katılım sağlamak,


k) Görev ve Sorumluluk alanlarında Daire Başkanlığının tüm birimleri ile koordineli çalışmak,


l) Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.​