Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Havalimanları Slot Koordinasyon Merkezi Başmüdürlüğü

88 Logo
red Logo
444 34 64

Sözlük

Yazı Boyutu
A

SLOT KOORDİNASYON İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TERİMLER

 

ATC (HTK): Hava Trafik Kontrolü

BAŞLANGIÇ KOORDİNASYONU (INITIAL COORDİNATION): Seviye 3 havalimanında koordinatörün slot tahsis ettiği ve Seviye 2 havalimanında Tarife Düzenleyicinin gönüllü olarak tarife düzenleme tavsiyesinde bulunduğu, her sezon için Başlangıç Sunum Teslim Tarihi ile SAL Teslim Tarihi arasında meydana gelen süreç

BAŞLANGIÇ KOORDİNASYONU İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ (INITIAL SUBMISSION DEADLINE):  IATA Koordinasyon Aktiviteleri takviminde belirtilen Başlangıç Koordinasyonu Son Başvuru tarihi saat 23:59 UTC; Havayollarının Seviye 2 ve 3 havalimanı koordinatörlerine planlanan seferlerini bildirmesi gereken son tarihtir.

BEKLEME LİSTESİ: Slot tahsis edilememiş talepler ile tahsis edilmiş fakat iyileştirme bekleyen slotlar gibi beklemedeki taleplerin listesi.

BİRLEŞİK SLOT DANIŞMA GRUBU (JSAG): Üye havayollarının ve havalimanı koordinatörlerinin bir araya gelerek ortak çıkarların tartışıldığı, havalimanı koordinasyonuyla ilgili sektör kurallarını formüle etmek, tanıtmak ve IATA Slot Konferansının yönetim ilkeleri hakkında önerilerde bulunmak üzere oluşturduğu bir forum.

EŞDEĞER SEZONLAR (EQUIVALENT SEASONS): Ard arda sıralanan sezonlara (yaz ve kış sezonları) karşılık gelen yaz sezonları veya kış sezonları.

HAVAYOLU (AIRLINE): Ulusal otorite tarafından verilen geçerli bir işletme lisansı ile veya dengi yetkiyle hizmet veren hava ulaşımı

HAVALİMANI ALTYAPISI (AIRPORT INFRASTRUCTURE): Havalimanında hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm çevresel yapılar, tesisler ve diğer yapılar

HAVALİMANI SEVİYESİ: Havalimanlarının yoğunluk derecelerine göre Seviye1, Seviye2, Seviye3 olarak yapılan havalimanı sınıflandırması.

HAVALİMANI YÖNETİM BİRİMİ (AIRPORT MANAGING BODY): Havalimanı tesislerini sevk ve idare eden birim

İKİLİ HAVA HİZMETİ ANLAŞMASI (BILATERAL AIR SERVICE AGREEMENT): İki devlet arasında yapılan, belirtilen rotalarda ticari havayolu hizmetlerinin, ilgili havalimanları üzerinden ticari hava taşımacılığına imkân veren sözleşme

KOD PAYLAŞIMI: Code share, havayollarının kendi yolcularının yanında, biletlerini başka havayollarından satın alan yolcuları da taşıdıkları işbirliği anlaşması

KOORDİNASYON FAALİYETLERİ TAKVİMİ: Her bir sezon için koordinasyon sürecini düzenleyen ve işlerin teslim tarihlerini içeren takvim.

KOORDİNASYON: Seviye 2 havalimanlarındaki slot tavsiye işlemlerini ve Seviye 3 havalimanlarındaki slot tahsisini kapsayan terim.

KOORDİNATÖR: Seviye 3 havalimanındaki slot tahsisinden sorumlu kurum ya da kişi.

KOORDİNASYON KOMİTESİ: Kapasite, slot tahsisi ve slot kullanımının izlenmesi ile ilgili konularda koordinatöre tavsiyelerde bulunmak üzere Seviye 3 havalimanlarında kurulan komite.

KOORDİNASYON PARAMETRELERİ: Bir havalimanındaki teknik, işlevsel ve çevresel tüm faktörlerin maksimum operasyonel kısıtlamalar göz önünde bulundurularak ilgili havalimanı ve birim tarafından açıklanan apron, terminal ve hava sahası tahditleri.

MÜNFERİT SLOT: Historik önceliği etkilemeyen tahsis edilmiş slot.                                 

MÜNFERİT DEĞİŞİKLİK (ADHOC CHANGE): Slot serilerinde historik önceliği etkilemeyen değişiklik

DAYLIGHT SAVING TIME (Yaz Saati Uygulaması): Gün ışığından yararlanmak için kabul edilen saat.

TARİFE DÜZENLEYİCİ: Seviye2 havalimanında planlanan operasyonlar hakkında veri toplamaktan ve gerektiğinde gönüllü zamanlama ayarlamaları yapılmasını önermekten sorumlu olan organizasyon veya kişi.

HANDLİNG ŞİRKETİ (TEMSİL GÖZETİM HİZMETİ VEREN KURULUŞ): Bir havalimanında yolcu veya kargo hizmetleri alanlarında havayolunu temsil eden bir kişi veya kuruluş.

HİSTORİK ÖNCELİK: Önceki eşdeğer sezon boyunca, koordinatör tarafından tahsis edilen slotların en az %80'ini, tahsis edildiği şekilde kullanan havayolu şirketlerinin bir slot serisi almaya hak kazanması esası.

HİSTORİK SLOTLAR (Historics): Historik önceliğe dayanarak tahsis edilmiş slotlar.

HİSTORİK BAŞLANGIÇ TARİHİ: Historik önceliğini belirlemek için kullanılan %80 kullanım hesabı referans günü (Yaz için 31 Ocak 23:59 UTC ve kış için 31 Ağustos 23:59 UTC)

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

IATA RANDEVU TAKVİMİ (APPCAL): IATA Randevu Takvimi

İLK İBRAZ TARİHİ (INITIAL SUBMISSION DEADLINE): Havayolu şirketlerinin planlanmış operasyonlarını koordinatörlere ve tarife düzenleyicilere sunduğu, Koordinasyon Faaliyetleri Takviminde belirtilen son gün saat 23:59 UTC

KABUL EDİLMİŞ HİSTORİK HAKLARIN TESLİM TARİHİ (AGREED HISTORICS DEADLINE): Koordinasyon faaliyetleri takviminde yer alan; havayollarının, koordinatör tarafından belirlenen kazanımlarla ilgili ihtilaflarını açıklamaları gereken teslim tarihi. İlk İbraz Tarihi'nden (Initial Submission Deadline) 7 gün öncedir 

KULLAN YA DA KAYBET: Bir havayolunun, bir slot serisinde historik hak elde edebilmesi için önceki eşdeğer sezonda koordinatör tarafından tahsis edilen süre zarfında en az %80 zamanında uçuş gerçekleştirmiş olması esasına dayanan prensip.

ORTAK UÇUŞ (SHARED OPERATION) : İki veya daha fazla havayolu arasındaki çeşitli tipte operasyonel veya ticari düzenlemeleri kapsayan terim.

SORUMLU OTORİTE: İlgili havalimanının gözetimi ve düzenlenmesi ile ilgili sorumlu devlet otoritesi, yönetim, makam ya da ajans.

SAL (SLOT BAŞLANGIÇ TAHSİS LİSTESİ MESAJI): Seviye2 ve Seviye3 havalimanlarında, başlangıç düzenlemesinin sonucu hakkında havayolunu bilgilendirmek için koordinatör ve tarife düzenleyiciler tarafından kullanılan standart mesaj.

SAL DEADLINE (SON TESLİM TARİHİ): Seviye2 ve Seviye3 havalimanı koordinatörlerinin ve tarife düzenleyicilerinin, ilk koordinasyon sonuçlarını havayollarına vermesi için tanınan ve Koordinasyon Etkinlikleri Takviminde belirtilen son teslim tarihi.

SCR (SLOT TAHSİS TALEBİ/CEVAP MESAJI): SSIM'in 6'ncı kısmında açıklanan; Seviye 3 havalimanında planlama amaçlı slot alabilmek amacıyla Havayolları ve Koordinatörlerce kullanılan standart mesaj.

SEZON: Mart ayının son Pazarı başlayan Yaz Sezonu; ya da Ekim ayının son Pazarı başlayan Kış Sezonu.

SEVİYE 1 HAVALİMANI: Havalimanı kullanıcılarının taleplerini her an karşılamaya yeterli altyapı kapasitesine sahip havalimanı.

SEVİYE 2 HAVALİMANI: Günün, haftanın ya da sezonun bazı dönemlerinde yoğunluk potansiyeli bulunan ancak havayolları arasında gönüllü işbirliği (tavsiye niteliğinde slot tahsisi ) yapılarak bu yoğunluğun çözülebileceği havalimanı.

SEVİYE 3 HAVALİMANI: Tahsis edilmiş slotların gerçekleştiği dönemler boyunca, havalimanında varış ve kalkış trafiğini gerçekleştirmek amacıyla tüm havayolları ve diğer hava taşıma şirketleri için slot tahsisinin gerekli olduğu havalimanı.

SLOT SERİSİ: Aynı sezon içinde düzenli olarak dağılmış, haftanın aynı gününde, aynı saatte; eğer mümkün değilse yaklaşık saatlerde tahsis edilmiş en az 5 slot.

SLOT SERİLERİNİN İADESİNİN SON TARİHİ: Koordinasyon Faaliyetleri Takvimi'nde belirtilen, havayollarının kullanmak istemedikleri slot serilerini iade etmeleri gereken son tarih.

SHL (SLOT HISTORIK LİSTE MESAJI): Historik slotlarının durumu hakkında havayollarını bilgilendirmek amacıyla koordinatörler tarafından kullanılan standart mesaj.

SHL SON TESLİM TARİHİ: Koordinasyon Faaliyetleri Takviminde belirtilen ve tüm havayollarına historik slotlarının detaylarını bildirmek için Seviye3 havalimanı koordinatörlerine tanınan sürenin son tarihi. Yaz Sezonu için Eylül ayının ve Kış Sezonu için de Nisan ayının 3'ncü pazartesi günüdür

SLOT: Seviye3 havalimanında belirli bir tarih ve saatte planlı bir uçuşun iniş ve kalkışında gerekli olan havalimanı altyapısının kullanımı için koordinatör tarafından verilen izin

SLOT KONFERANSI (SC): IATA tarafından Seviye2 ve Seviye3 havalimanlarındaki planlı operasyonların koordinasyonu için düzenlenen ve her yıl yaz ve kış sezonları için iki kez düzenlenen forum.

SLOT TAKASI: Havayolları arasında ya da havayolunun aynı havalimanı için tahsis edilmiş slotlarının bire bir takası aracılığıyla yapılan işlem.

HİSTORİK BASELINE TARİHİ (HISTORICS BASELINE DATE): %80 slot uyumu ile Historik hak kazanımının hesaplanmasında referans alınan tarih; Yaz için 31 Ocak 23:59 UTC, kış için 31 Ağustos 23:59 UTC

SMA (TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ MESAJI): Seviye1 havalimanında bilgi toplama hizmetine, Seviye2 havalimanında ise tarife düzenleyiciye planlanan operasyonların bilgisini iletmek için kullanılan standart mesaj (SSIM Kısım 6).

SLOT İZLEME/TAKİP: Havayolu şirketlerine tahsis edilen slotlarla operasyonel performanslarını ölçmek amacıyla koordinatörlerin yaptıkları karşılaştırmalı analiz.

SLOT PERFORMANS KOMİTESİ: Dakikliği iyileştirmek ve slotların kötüye kullanımını engellemek amacıyla, koordinatöre slot izleme konularında tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir Koordinasyon alt komitesi.

SLOT POLİTİKASI ÇALIŞMA GRUBU (SPWG): WSG'nin geliştirilmesi, değiştirilmesi gibi konuları ele almak ve IATA Genel yönetimine sektör konularında rehberlik etmek üzere oluşturulan bir IATA forumu.

SLOT HAVUZU/HAVUZ: Yeni oluşturulmuş slotlar da dâhil, historik slotlar ve historik slotlardaki değişiklikler yapıldıktan sonra, bir Seviye3 havalimanındaki müsait slotların toplandığı yer.

SLOT TRANSFERİ: Tahsis edilmiş slotların bir havayolundan diğer havayoluna aktarıldığı bir işlem.

SSIM (IATA Standart Tarife Enformasyon Kılavuzu):  Havayolu tarife bilgisi alışverişinde ve havalimanı koordinasyonu bilgisi iletilirken kullanılan veri işleme ve mesajlaşma formatları prosedürlerinden oluşan endüstri standartlarını belirler.

TALEP VE KAPASİTE ANALİZİ (DEMAND AND CAPACITY ANALYSIS): Havalimanındaki tüm fiziksel, operasyonel ve çevresel kısıtlamaları göz önünde bulundurarak havayolu talebini değerlendirme ve maksimum havalimanı kapasitesini belirleme süreci

TARİFE DÜZENLEYİCİ (FACILITATOR) :  Seviye 2 havalimanında planlanan operasyonlar hakkında veri toplamaktan ve gerektiğinde isteğe bağlı zamanlama ayarlamaları yapılmasını önermekten sorumlu olan organizasyon veya kişi

UTC (UNİVERSAL TİME COORDİNATED - KOORDİNE EDİLMİŞ EVRENSEL SAAT): Aynı zamanda 'Z' ya da 'GMT' olarak da ifade edilir. Historik slotlar da dâhil tüm slotlar ve kabul edilmiş prosedürler, yerel zaman kullanımına izin vermedikçe UTC olarak ifade edilir.

YENİ GİRİŞ: Bir havalimanında herhangi bir günde bir dizi slot talep eden bir havayolu şirketi; eğer isteği kabul edilirse o gün ilgili havalimanında 7'den az slota sahip olacaktır. Yani yeni giriş yapan bir havayolu günde 3 dönüş (3 varış ve 3 kalkış olmak suretiyle toplam 6 slot) planlayabilir.

WWACG: Küresel Havalimanı Koordinatörleri Grubu

​ App img

DHMI Mobil Uygulaması

DHMI Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • PAT SAHA DURUMU
  • DHMI TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER