Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

red Logo
444 34 64

Duyuru Detayı

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞTIRMA MEMUR-SEN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI
Duyuru Tarihi > 25.08.2020
Yazı Boyutu
A

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞTIRMA MEMUR-SEN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞTIRMA MEMUR-SEN

KURUM İDARİ KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

2020

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 41 inci maddesi ve ilgili Yönetmelikleri gereği işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAN, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Çiğdem GÜVENÇ ile Mali İşler Dairesi Başkanı Muhsin KARAKURT ve Ulaştırma MEMUR-SEN Sendikası temsilcileri Genel Başkanı Kenan ÇALIŞKAN, Genel Başkan Yrd. Murat OLGUN ve Ankara 4 No.lu Şube Başkanı Kenan BALCI ile Kurum İdari Kurul Toplantısı 19.06.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAN Başkanlığında yapılmış olup aşağıdaki hususlar görüşülmüştür.

Kurum İdari Kurul Talepleri:

1. Kurumda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelinin 46 yaşında Memur Pozisyonunda istihdam edilmesi ile tüm pozisyonlarda Apron Memurluğuna geçişlerin sonlandırılarak Memur pozisyonunda değerlendirilmeleri.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı personelin, “Memur" pozisyonunda istihdamına yönelik ihdas çalışmaları başlatılmış olup; ihdas edilecek pozisyon sayısına göre kademeli olarak unvan değişikliğine yönelik işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

2. Sendikamızca 2014 yılı itibariyle herkesin eşit şartlar halinde yer değişikliğine tabi olması adına KİK Toplantılarında talepte bulunduğumuz, 2017 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan E-Tayin yönergesinin kaldırıldığı bildirilmiş olup, Hazırlanacak yeni Yönergenin Havalimanlarının fiziki koşullarının değerlendirilmesi sonrasında minimum ve maksimum personel sayılarının belirlendikten sonra herkese eşit şartlar sağlanacak şekilde düzenlenmesi. (Yer Değiştirme Yönergesine ilişkin görüş ve önerilerimiz resmi yazı ile Kuruma bildirilecektir.)

Kuruluşumuz personelinin yer değiştirme işlemlerine ilişkin mevzuatın “yönetmelik" şeklinde hazırlanma çalışmalarına başlanılmış olup konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alınmıştır. Hazırlanacak yönetmelik, ilgili mevzuat ve Kuruluş ihtiyaçlarının gözetilerek eşitlik ilkesi kapsamında personelin yer değiştirme taleplerinin karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

3. a) ARFF Memuru pozisyonunda görev yapan personelin Görevde Yükselme Sınavlarında Şef (GİH) pozisyonuna müracaat etmelerinin sağlanması.

Havalimanları uçak kaza kırım ve yangınla mücadele kapsamında iş ve işlemleri yürüten ARFF teşkilatında; Şef (ARFF) unvanlı personel, Kuruluşumuz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerince ARFF Memurları arasından seçilmektedir. Bu nedenle, ARFF Memuru unvanlı personelin ihtisasına uygun Şeflik pozisyonu bulunduğundan anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer Şeflik pozisyonlarına başvuru yapması mümkün bulunmamaktadır.

b) Şef (ARFF) olarak görev yapan personelin parantezinin kaldırılarak Kurumda görev yapan ve Unvan Grubunda eşdeğer Şef Pozisyonlarında değerlendirilmesi.

Kuruluşumuz iş ve işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi adına çeşitli unvanlarda parantez içi unvan farklılaştırılması uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile personelin profesyonelleşmesinin ve işinde uzmanlaşmasının önü açılmaktadır. Bu nedenle uygulamanın devam etmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. Konu havacılık tazminatı yönünden değerlendirildiğinde, Kuruluşumuz personeline ödenen havacılık tazminatı usul ve esaslarının; personelin hava seyrüsefer hizmetlerine katkısı baz alınarak belirlendiği ve bu nedenle Şef (ARFF) unvanlı personelin parantez içi uygulamasının kaldırılmış olsa dahi havacılık tazminat gruplarının değiştirilemeyeceği, anılan personel havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev yapmakta olduğundan 2017/T11 sayılı YPK kararının EK III sayılı cetvelinde belirlenmiş oran üzerinden ödenmesine devam edeceği hususu ilgili komisyonca tutanak altına alınmış, Makamca onaylanmıştır.

4. Tamamlayıcı Sağlık sigortası yapılmasına ilişkin bir önceki toplantıda alınan kararın yürürlüğe konulması.

Konuya ilişkin Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı ve Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığınca çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

5. Personelin aidiyetinin ve motivasyonunun artırılması için önem arz eden Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle açılmasının sağlanması. Sendikamızca daha önce yazı ile de talep edildiği üzere; Şef pozisyonu için Kurumun boş Kadro durumu göz önüne alınarak sayı artırımına gidilmesi.

Kuruluşumuz ihtiyacına göre planlanan görevde yükselme sınavının 2020 yılı içinde yapılması öngörülmektedir. 2019- 2023 Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda her yıl en az bir görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının açılması planlanmaktadır. Bu nedenle de, yetkili sendikanın Şef pozisyonu sayısının artırılması talebinin işlemleri devam eden mevcut görevde yükselme sınavı yerine önümüzdeki yıl yapılması düşünülen görevde yükselme sınavı için karşılanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu uygulama ile hizmet süresi şartı nedeniyle sınava başvuru yapamayan bazı personelin, önümüzdeki yıla ait görevde yükselme sınavına başvuru yapabilme olanağına sahip olması nedeniyle daha fazla personelin başvuruya hak kazanacağı düşünülmektedir.

6. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak sınavlarda Mülakat Puanının sınav puanı ile eş değer oranda etki etmesinin önüne geçilecek şekilde değerlendirilmesi.(Örn. Yazılı Sınav Puan Katsayısı %80, Mülakat Sınav Puan Katsayısı: %20 olarak değerlendirilmesi gibi.)

Kuruluşumuzca yapılan sınavlarda uygulanan usul ve esaslar, genel mevzuatla belirlendiğinden dolayı Kuruluşumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

7. Pandemi süreci içerisinde personelin çalışma süreleri Havalimanları bazında değişiklik göstermektedir. Yeknesaklığın sağlanması açısından Yurtdışı uçuşlar açılıncaya kadar normal mesaide görev yapan personelin yarı esnek, vardiyalı personelin ise 24/72 nöbet sistemine göre çalıştırılması.

Pandemi sürecindeki çalışma sistemi ve sürelerine ait işlemler Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile belirlendiğinden konu hakkında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Personel, uçuş/operasyon sayısı ve saatlerine istinaden yerel olarak belirlenmektedir.


8. Lojman tahsislerinde Görev tahsisli kontenjanların güncellenmesi, sıra tahsisli sayısının arttırılması için yönetmelik çalışması yapılması. (38/100)

Kuruluşumuz personeline konut dağıtımı Yönetim Kurulumuzca belirlenen Konut Dağıtım Cetvellerine göre Konut Tahsis Komisyonunca yapılmaktadır. Konut Dağıtım Cetvellerinde birden fazla olan sıra tahsisli unvan gruplarına yönelik kontenjan ayrımı 14.02.2020 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kaldırılmış olup tüm sıra tahsisli unvanların tek bir grup altında toplanması ve puan esasına göre değerlendirilmesi sağlanmıştır. Görev tahsisli kontenjanların azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanılacaktır.

9. a) AIM Memuru pozisyonunda görev yapan personelin Unvanının Havacılık Bilgi Uzmanı olarak değiştirilmesi.

Konuya ilişkin çalışmalara başlanarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış ve işlemler devam etmektedir.

   b) AIM pozisyonuna alınacak personelin bir kısmının KPSS ataması ile bir kısmının ise  Kurum içinden alınmasına devam edilmesi.

Daha önce Kuruluş bünyesindeki personelden unvan değişikliği ile AIM Memuru istihdamında mahkemelere yansıyan birçok davanın bulunması ve Kuruluş içi personel planlamasının bozulması, KPSS yerleştirmeleri ile yapılan alımın ise daha verimli olduğu görülmesi nedeniyle KPSS ile alıma devam edilmesi planlanmaktadır.

10 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kuruma atanan personelden Teknik Hizmetler Sınıfında Öğrenim görmüş olanların Teknik Kadroya atanmasının sağlanması. (SHÇEK'te olduğu gibi)

Bu kapsamda daha önce Devlet Personel Başkanlığının görüşünün olumsuz olması nedeniyle söz konusu talep karşılanamamıştır. 2020 yılında Çalışma Genel Müdürlüğüne konu hakkında görüş sorulmuş; ancak yine olumsuz görüş verildiğinden konu hakkında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

11. KİK Toplantılarında daha önce de gündeme alınan Nöbet kulübeleri, Çevre kuleleri, (VOR/NDB/ SSY, vb.) İstasyonlar gibi vardiyalı görev yapılan yerlerin bakımlarının yapılması tefrişat ve eksikliklerinin giderilmesi istenmiş, ancak şu ana kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Konunun yeniden ele alınması gerekmektedir.

Nöbet kulübeleri, Çevre kuleleri, (VOR/NDB/SSY,vb.)  İstasyonlar gibi vardiyalı çalışılan yerlerin eksiklikleriyle ilgili olarak, ödenekler ve yayınlanmış Tamimler doğrultusunda Havalimanlarından gelen talepler değerlendirilmekte olup gereği yapılmaktadır.

12. Daha önceki KİK Toplantısında görüşülen servis mağduriyetleri devam etmektedir. Konunun ilgili başkanlıkça çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir.

Personel ihtiyacının karşılanması ve mağdur edilmemesi göz önünde bulundurularak, personel servislerine yönelik belirlenen ihtiyaçlar için Belediyelerden ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından müsaade alınmak suretiyle, kamu kaynaklarının etkin kullanımı kapsamında ve ödenekler çerçevesinde personel taşıma ihale yetki limitleri belirlenmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlük(Merkez) dışındaki tüm birimlerin personel taşıma hizmetinin satın alınması işi ihale yetkisi verilerek ilgili Başmüdürlükçe/Müdürlükçe yapılmakta olup hizmet satın alınması sonrası iş ve işlemler sözleşme yürütücüsü olarak söz konusu birimlerin yetki ve sorumluluğundadır. İstanbul'da herhangi bir sorun bildirilmediği öğrenilmiştir. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nca yeni dönem ihale sürecinde servis taleplerinin yapılarak sorunun çözülmesi için çalışmalar başlatılmıştır.


13. Şoför ve İş Makinaları Sürücüsü pozisyonunda görev yapan personelin Temel Ücret Grubunun eş değer pozisyonları arasında olan unvanlarda olduğu üzere (İdari Hizmet Grubunda Memur, Teknisyen, vb.) II. Gruba alınması Sendikamızın  Toplu Sözleşme ve KPK Gündemlerinde olamazsa olmaz maddelerinden olup, Devlet Personel Başkanlığının kapatılmış olması nedeniyle Çalışma Genel Müdürlüğüne DHMİ olarak talepte bulunulması. 

Ayrıca, Şoför Pozisyonunda görev yapan ve şartları taşıması halinde İş Makinaları Sürücüsü pozisyonuna geçiş yapmak isteyen personelin taleplerinin karşılanması.

Daha önce Devlet Personel Başkanlığına iletilen talep Çalışma Genel Müdürlüğüne de bildirilecektir. Şoför unvanlı personelin İş Makinesi Sürücüsü unvanına geçiş işlemlerine yönelik iptal-ihdas çalışmaları devam etmektedir.

14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak fiilen görev yapan ve Üniversite mezunu, Ulusal Güvenlik Denetçisi, EADB Üyesi, SHT 17.2 kapsamında yetkili eğitmen sertifikasına sahip olan, Havalimanı Giriş kartları mevzuatı, MSHGP ve diğer havacılık mevzuatına hakim personelin Havacılık Güvenlik Uzmanı olarak istihdamı edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması.

İhtiyacın tespit edilmesi halinde, DHMİ Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılabilecektir.

15. Doktora yapmış personelden istekli olanların Uzman pozisyonunda istihdam edilmesi.

Kuruluşumuzda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince şartları taşıyan personelden ihtiyaçlarımız doğrultusunda uygulamaya devam edilmesi planlanmaktadır.


16. Vardiyalı personele fazla mesai ödenmesi hakkında yeni düzenleme yapılması

Uygulama 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre gerçekleştirilmekte olduğundan yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.


17. Sendikamız tarafından DHMİ Genel Müdürlüğüne Kontrol noktası Amirliği hakkında yazıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünce yazılan yazının yeniden revize edilerek İl Koordinasyon Kararı çerçevesinde karar alınması ve şartları taşıyan ve Havacılık sektöründe tecrübe ve kabiliyete sahip personel tarafından bu hizmetin yürütülmesinin sağlanması.

Havalimanı Kontrol Noktası Amirliği konusunun, Havacılık Güvenliği kapsamında değerlendirilmesinin yanısıra, ICAO kuruluş sözleşmesi olan ve Ülkemizce de onaylanan Şikago Sözleşmesi ve Eklerinde (özellikle ANNEX-18, EK-18 de) belirtilen şartlar ve kurallar çerçevesinde değerlendirilerek hukuki bir boşluk oluşmasının önüne geçilmesi yaklaşımı ile her bir kontrol/güvenlik noktası özelinde belirlenmesine yönelik görev, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesinin gerektiği değerlendirilmekle birlikte bu konuda çalışmalar yapılacaktır.

App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • PAT SAHA DURUMU
  • DHMİ TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER