Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

100 Logo TY Logo
red Logo
Görme Engelliler Sayfası

Yazı Boyutu
A

Elektronik Dairesi​ Başkanlığının G​örevleri:

1. Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak havalimanlarında hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve ICAO kurallarına göre yürütülmesi amacıyla tüm faaliyetlerin; yönetimi, denetimi ve koordinasyonu yönünden sorumlu olarak görev yapılması,
2. Hava Trafik Emniyeti Elektronik Hizmetleri ile ilgili CNS (Communication, Navigation, Surveillance) Sistemleri olan Radar (Gözetim), Hava Seyrüsefer Sistemleri, Uydu ve Haberleşme Sistemlerinin temini, tesisi, modernizasyonu, idamesi ile tüm hava trafik emniyeti elektronik sistemlerinin 24 saat faal halde tutulmasının sağlanması,
3. CNS Sistemleri ile ilgili ihtiyaçların ve yatırım gerektiren faaliyetler ile ilgili yıllık bütçenin belirlenmesi, ilgili üniteye iletilmesi, verilen bütçeye göre plan, proje ve teknik şartnamelerin hazırlanmasının sağlanması,
4. CNS Sistemleri için ihtiyaç duyulan Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren sistem ve cihazlara yönelik Proje ve Teknik Şartnamelerin hazırlanması,
5. Radar, Hava Seyrüsefer ve Uydu ve Haberleşme Sistemlerinin Uçuş Kontrolleri ile ilgili yer ekibinin planlanması ve görevlendirilmesi,
6. Ülkemiz havalimanlarında her türlü Hava Trafik Emniyeti Elektronik Hizmetlerinin ilke ve yönetmeliklerinin araştırılması, belirlenmesi ve onaylanmasının sağlanması, hava trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli Hava Trafik Emniyeti Elektronik Hizmetleri desteğini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi,
7. Uluslararası kurallara uygun olarak havalimanlarında hizmet veren, Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren cihaz ve sistemlerin teknolojik yönden daha üst düzeylere getirilmesine yönelik olarak değişiklik tekliflerinin yapılması ve bunlar üzerinde projelerin hazırlanması,
8. Hazırlanan yıllık yatırım programlarının düzenli olarak izlenmesi, konu ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi, yatırım programları gereği İdarece yapılacak olan ihalelere gereken desteğin sağlanması,
9. Faaliyetlerin etkin bir düzeyde sürdürülmesi amacıyla Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren hizmetlerde görev yapan personelin planlamasının yapılması, oluşacak personel ihtiyaçlarının belirlenip teklif edilmesi, geliştirilmesi, birimler içinde görev, yetki sorumluluk dağılımı ile çalışma düzeninin belirlenmesi,
10. Merkez ve Havalimanlarındaki Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren cihaz/sistem, teçhizat ve tesislerin düzenli aralıklarla denetlenmesi/denetlettirilmesi,
11. Türkiye hava sahası ile Havalimanlarında hava trafik emniyetini etkileyen, ATM bağlantılı rapor edilen, Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren olayların değerlendirilmesini ve muhtemel risk alanlarının belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
12. CNS Sistemlerinin sinyal performansını olumsuz etkileyen kaynakların tespiti ve önlenmesi için gereken çalışmaların koordine edilmesi,
13. Sistem, bina, RES (Rüzgar Enerji Santrali), GSM Baz İstasyonları vb. HSS, Radar, Uydu ve Haberleşme (UHS) sistemlerine mania oluşturabilecek her türlü yapının kurulumuna izin verilmesine yönelik başvurularda ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerek kendi yatırımları gerekse kendisine yapılan müracaat konusunda, HSS, Radar, Uydu ve Haberleşme (UHS) yayın kapsama alanı/performansını olumsuz etkileyebilme ihtimali için gerekli incelemelerin ilgili ünitelerle/birimlerle koordine edilerek yapılması ve sonucun muhataba bildirilmesi,
14. Başkanlık faaliyetleri ile ilgili teknik ve idari raporların hazırlanması/hazırlattırılması,
15. Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren sistem ve cihazların idamesi için gerekli lojistiğin planlanmasının ve koordine edilmesinin sağlanması,
16. Teknolojik gelişmelerin izlenmesini sağlayarak günün şartlarına uygun Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren faaliyetlere yönelik projelerin hazırlanması ve teklif edilmesi,
17. Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren cihaz/sistem ve teçhizatın ihtiyaç halinde yer değişikliklerinin yapılması,
18. Ekonomik ömrünü doldurmuş CNS cihaz/sistemlerinin ve teçhizatın kal edilmesinin sağlanması,
19. Merkez ve havalimanlarından gelen Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren sistem ve cihazlara yönelik yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması,
20. Yeni açılacak havalimanları/istasyonlar için Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren CNS cihaz/sistemlerine yönelik ihtiyaçların tespit, temin ve tahsis edilmesinin sağlanması,
21. CNS Sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere yedek malzeme, test ölçü cihazı ve avadanlık ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesi,
22. Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren cihaz/sistemlerin kontrol, bakım ve onarımlarında kullanılmakta olan elektronik test ve ölçü cihazlarının kalibrasyonlarının yaptırılmasının koordine edilmesi,
23. Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren sistemlere ait istasyonların ihtiyaçlarının (otla mücadele, istasyon binalarının tadilatı, jeneratör, klima vb.) tespit edilmesi, bu ihtiyaçların giderilmesi için ilgili ünitelerle koordine kurulmasının sağlanması,
24. Havalimanlarının günlük Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren faaliyetlerinin izlenmesi/izlettirilmesi, yapılması gereken girişimlerde bulunulması/bulunulmasının sağlanması,
25. Kuruluşumuz envanterinde bulunan CNS Sistemlerine ait sigorta ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
26. CNS Sistemlerine yönelik Yönergelerin hazırlanmasının/revize edilmesinin sağlanması,
27. Uluslararası Hava Seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren sistem bilgilerinin havacılık yayınlarında (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC, NOTAM vb.) yer alması ve/veya revize edilmesi için ihtiyaç duyulabilecek desteğin sağlanması,
28. İdarenin taraf olduğu kurumsal anlaşmalarda; Genel Müdürlük tarafından Elektronik Daire Başkanlığı’na verilen yetki veya görevlendirme gereği Merkez ve Havalimanlarının diğer kurum/kuruluşlarla Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren hizmetler için gerekli olan ortak kullanımlarına ilişkin protokollerin yapılmasının sağlanması, koordine edilmesi,
29. Havacılıkla ilgili uluslararası kuruluşların (ICAO, EUROCONTROL, ECAC vb.) çalışmalarının yakından izlenmesi, hazırlanan ve kabul edilen planların zamanında yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılması, gerekli plan ve programların yapılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
30. Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuruluşlarının yayınlamış olduğu dış kaynaklı dokümanların güncel olarak takip edilmesinin sağlanması,
31. Uluslararası sivil havacılık kuruluşları (ICAO, IATA, ACI, ECAC, NATO, EASA, CANSO vb.) ile ilgili konularda çalışmaların koordine edilmesi, anılan bu kuruluşlarla ilgili olarak, yurt içinde/yurt dışında toplantı, seminer ve kurslara katılımın sağlanması,
32. Hava Trafik Emniyeti Elektronik Sistemleri ile ilgili personelin gerek yurt içi, gerekse yurt dışı eğitim planlarının yapılması, uygulanması ve işbaşı eğitimlerinin verilmesinin sağlanması,
33. Teknolojik gelişmeler sonucu modernize edilen ve yeni temin edilen Başkanlığın görev ve yetki sahasına giren sistemlere ait eğitim dokümanlarının güncellenmesi, hazırlanması ve dağıtımının yapılması,
34. Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP)’nin lisans ve derecelendirme işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi,
35. İhtiyaç duyulduğunda, Elektronik Daire Başkanlığı çalışanlarına hiyerarşik yapıya göre ek görev, yetki ve sorumluluk verilmesi,
36. CNS Sistemlerinin; ilgili Kurum nezdinde sistem kurma izinlerinin alınmasını, cihaz/sistemlerin hizmete verilmesini müteakip sistem bildirimlerinin yapılmasını, yer değişikliklerinin bildirilmesini, güvenlik sertifikası işlemlerinin yürütülmesini, ruhsat ve kullanım harçlarının ödenmesinin koordine edilmesi/yürütülmesi,
37. Hava Trafik Emniyeti Elektronik Hizmetlerine ilişkin TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) yürütülmesi ve oluşturulan sisteme destek verilmesi,
38. Eurocontrol ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement) ve bu konudaki ulusal mevzuat dokümanları doğrultusunda EYS (Emniyet Yönetim Sistemi) kurulmasının, yürütülmesinin ve oluşturulan sisteme destek verilmesinin sağlanması,
39. Ulusal ve uluslararası ARGE çalışmalarının takip edilerek gerektiğinde destek verilmesi (TÜBİTAK, SESAR (Single European Sky ATM Research), Next-Gen vb.),
40. DHMI Genel Müdürlüğü Yönergelerinin hazırlanması, değişikliği, dağıtımı vb. çalışmalara destek verilmesi,
41. Bu Yönetmelikte bahsi geçmeyen görevler konusunda ilgili birimlerin görevlendirilmesi ve koordine edilmesi,
42. Ödenekleri temin etmek, izlemek ve tahakkuk/mahsup ve ödemelerini yapmak üzere tahakkukla ilgili Başkanlığa göndermek,
43. Genel Müdürlük Makamınca verilecek görevlerin yerine getirilmesi.
App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • DHMİ TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER