Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

88 Logo
red Logo

Duyuru Detayı

Duyuru Tarihi > 14.11.2022
Yazı Boyutu
A

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞTIRMA MEMUR-SEN KURUM İDARİ KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ EKİM – 2022

Kurum İdari Kurul Gündem Maddeleri :

1- Havacılık tazminatıyla ilgili; Teknik (Elektrik, makine/motor vb.) personele ilişkin verilen yargı kararının uygulanması, ayrıca havacılık tazminatında mağduriyet yaşayan unvanlarında Ücret Skalasındaki eş değer unvana göre dağılımının yapılması ile enflasyon nedeniyle oluşan ücret farklarının daraltılması yönünde çalışma yapılması.
   Havacılık tazminatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın revize edilmesi çalışmaları devam etmektedir.
2-​ Promosyon rakamının güncellenmesi. Sözleşme Süresinin 2 yıla düşürülmesi.

   Güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
3- Apron Memurlarının Birim Yönetmeliğinin çıkarılarak İşletme Daire Başkanlığı bünyesinden Şube Müdürlüğü/Şefliği (Hava Tarafı Operasyon) kurulması ile Apron Memurlarına (Hava Tarafı Operasyon Memuru)  eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde değil uygulamalı olarak bire bir  verilmesi.

   Hava Tarafı Operasyon Şube Müdürlüğü kurulması için çalışmalara başlanacak olup söz konusu unvan değişikliği talebine ilişkin uluslararası dokümanlarla desteklenen gerekçelerin sunulması halinde gerekli çalışmalar yapılabilecektir.

4- Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı ve İş Makinası Sürücülerinin Temel Ücret Gruplarında bir üst gruba alınması için gerekli sürecin başlatılması.

   Daha önce Mülga Devlet Personel Başkanlığına ve Çalışma Genel Müdürlüğüne aktarılmak üzere Bakanlığımıza iletilen talebimiz revize edilerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere İş Makinesi Sürücüsü pozisyonu için yeniden gönderilmiştir. Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı pozisyonu için çalışma yapılması planlanmaktadır.

5- Havalimanlarında Şoför ve İş Makinası Sürücüsü olarak görev yapan personel Makine Birimine bağlı olarak hizmet etmektedir. Garaj Müdürlüğü/Şefliklerinin kurularak, Şoför ve İş Makinası Sürücülerinin bu birim altında istihdamının sağlanması. Ayrıca İşletme Daire Başkanlığı bünyesinde Mesleki Çalıştay yapılması.

   Söz konusu talep ilave personel istihdamı gerektirmesi nedeniyle uygun görülmemekle birlikte gündeme getirilen maddenin araştırılarak sorun tespit edilmesi halinde çözüm için çalışma yapılacaktır. Ayrıca halihazırda söz konusu personele Mesleki Çalıştay yapılmaktadır.

  - Kurum genelinde az sayıda bulunan ve Pist üzerinde görev yapan (Silme/Boyama vb.) personeline görevlendirildiği Havalimanı personelince gerekli kolaylığın sağlanması. (Geliş gidiş, öğle yemeği vb.)

   Harcırah ödemesi, genel mevzuatla ilgili bir husus olup söz konusu personele kolaylık sağlanması açısından Havalimanı Başmüdürlük ve Müdürlüklerine talimat verilecektir.

6- ARFF Memurlarının Teknikerlik pozisyonuna geçirilmesi ile Şef (ARFF) olarak görev yapan personelin Şef pozisyonunda istihdam edilmesi.

   ARFF Memurlarının Teknikerlik pozisyonuna geçirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

 - Kurtarma ve Yangınla Mücadele temel eğitiminin örgün olarak verilmesi, tazeleme eğitimlerinde format değişikliği yapılması, uçak yangın söndürme simülatör eğitimlerinin SHT-HAD kapsamında zorunlu eğitimler arasına dahil edilmesi.

Bilindiği üzere 2021-14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esastır. Söz konusu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda öncelikli olarak kamu tesisinin kullanılması,…." hükmü gereği eğitim faaliyetleri Kuruluşumuzda öncelikli olarak uzaktan erişim yoluyla yapılmaktadır.

Uçak Yangın Simülatörü Eğitimlerinin SHT-HAD kapsamına alınmasına ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde girişimler başlatılmıştır.

SHT 17.2 ile SHT-HAD Talimatı ekinde yer alan eğitimlerin tazeleme sürelerinin uzatılması veya birleştirilmesine ilişkin (Kurs-1, Kurs-2, Kurs-3, Kurs-4, Kurs-17, Görüntü Tazeleme Eğitimleri ile Kurtarma ve Yangınla Mücadele Eğitimi) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde girişimler başlatılmıştır.

7- Koruma Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan personelin Memur pozisyonunda istihdamına sayının artırılarak devam edilmesi.

   2022 yılı içerisinde 60 adet Memur pozisyonu için başvuru alınarak unvan değişiklikleri tamamlanmış olup Kuruluşumuzun ihtiyaçları ve boş kontenjan çerçevesinde önümüzdeki yıl da bu uygulamaya devam edilmesi planlanmaktadır.

8- 6. Toplu Sözleşmede Koruma Güvenlik Personelinin ek ödeme oranı 8 puan arttırılmış, ancak DHMİ'de Havacılık Tazminat düzenlemesi nedeniyle bordrolarında görünmemektedir. Konuya ilişkin düzenleme yapılması.  

  Koruma ve güvenlik görevlisi personeline ek ödeme oranına yapılan 8 puanlık artış ve silahlı olanlara yapılan ilave 5 puan artış maaş bordrolarına yansıtılmış olup personele ödenmektedir. Bordrolara ilave bir satır eklenmesinin parametreler açısından sıkıntı yaratacağı düşünüldüğünden bu talep gerçekleştirilememektedir.

9- Sağlık şartlarını kaybeden ve Hizmetli/Apron Memuru pozisyona geçirilen personelin istekleri halinde Memur pozisyonunda istihdam edilmesi. (öncelikle Apron birimi dışında çalışanlar)

   Sağlık şartlarını kaybederek Hizmetli/Apron Memuru pozisyonunda istihdam edilenlerin mevcut görevini yapamayacağına dair yeniden Sağlık Raporu almaları halinde; durumları mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Söz konusu unvan için 2023 yılında sınav açılması planlanmaktadır.

10- E-Tayin dönemlerinde tercih sayı sınırının kaldırılması.

   E-Tayin işlemlerinde personel hareketliliğinin maksimum düzeye getirilebilmesi (asgari sınırda olan bir birime başka bir personelin tercihte bulunmasıyla oradaki personelin çıkışına izin verilmesi gibi) amacıyla tercih onaylarından sonra feragat işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle tercih sayı sınırının fazla olmasının feragat taleplerini artıracağı değerlendirilmektedir.
   * Unvan Değişikliği Sınavının açılması. Bu kapsamda Teknik personel ve Avukat pozisyonu için de kurum içinden alım yapılması.

   2022 yılında Unvan Değişikliği sınavının açılması planlanmaktadır.

   Kuruluşumuzda Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını yapmış avukat unvanına sahip olmayan personelimiz sayısının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik ile artacağı değerlendirilmektedir. Yeteri sayıda personelin olmasıyla birlikte ileriki unvan değişikliği sınavlarında söz konusu talep değerlendirilecektir.

11- 2020/2 KİK toplantısında gündeme alınan ve kurum tarafından olumlu karşılanan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinden uygun şartları taşıyanların Uzman (Havacılık Güvenlik) olabilmesi için sınav açılması.

   Öncelikle ihtiyacın tespiti ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. Daha sonra Kuruluşumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılacak revize çalışmaları sonucunda değerlendirme yapılabilecektir.

12- Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonunda görev yapan personel için Memur pozisyonunda Görevde Yükselme sınavı açılması.

    Söz konusu personel için 2023 yılında sınav açılması planlanmaktadır.

13- Seyrüsefer personeline geçmiş yıllarda olduğu üzere Eğitim/Seminer/Çalıştay düzenlenmesi.

   Seyrüsefer personeline geçmiş yıllarda olduğu üzere Eğitim/Seminer/Çalıştay seminerlerinin ilgili personelin işbirliği, koordinasyon ve motivasyonunu artıracağı düşünüldüğünden önümüzdeki dönemlerde de yeniden organize edilmesi planlanmaktadır.
14- Bazı Lojmanlarda yüksek elektrik bedelleri ödenmekte olup, söz konusu sorunun çözümü için gerekli çalışmanın yapılması.

   Havalimanlarındaki lojmanlara verilen elektriğin kullanım amacına uygun biçimde "mesken aboneliği" kapsamında değerlendirilmesi için yapılabilecek işlemlerle ilgili olarak elektrik dağıtım/satış şirketi nezdinde girişimde bulunulması konusunda Havalimanı Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.

15- Kuruluşunuzda görev yapan personelin asli işlerinin yanında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gerekliliklerini yerine getirmeleri halinde kanunda öngörülen ücretin ilgililere ödenmesi.

   Konuyla ilgili yapılacak çalışma sonrası ilgililere ödeme yapılabilecektir.
16- Çukurova Havalimanı Başmüdürlüğünün açılması sürecinde olması nedeniyle Adana Havalimanından başka bir yere tayin isteyen personele gerekli kolaylığın sağlanması.

   Adana Havalimanı Başmüdürlüğünün kapatılması halinde personelin öncelikle ihtiyaç durumuna göre Çukurova Havalimanında istihdam edilmesinin akabinde tayin alternatifleri Kuruluşumuz ihtiyaçları ve personel talepleri doğrultusunda belirlenecektir.
17- SHGM'de görevli personelin koruyucu giyim yardımından faydalandırılması.

   SHGM'de görevli personele koruyucu giyim yardımı ödenmesi hususuna ilişkin yazı SHGM'ye gönderilmiştir.

18- Vardiyalı olarak görev yapan personelin aylık mesai çalışma saatlerine aykırı olmayacak şekilde uygun vardiya sistemleri ile personele kolaylık sağlanması ile İstasyonlarda (SSY, NDB, SSR, VHF, PSR, VOR) görev yapan personelin Kurum (Ulaşım giderlerinin azaltılması) ve personel lehine olan düzenlemelerle çalıştırılması.​

   Genel Müdürlüğümüz ünitelerinden ve farklı sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler incelenmiş olup 399 sayılı KHK'nın 20 nci maddesinde belirtilen “Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir." hükmü ve 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde “Kamu kurum ve kuruluşları, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma giderlerini asgari seviyede tutmak amacıyla 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikle uygulayacaktır." hükmü esas alınarak belirlenen Çalışma Saat ve Düzenleri 07.04.2022 tarih ve 30409 sayılı Tamim ile tüm personele duyurulmuştur.


App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • DHMİ TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER