Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

88 Logo
red Logo
444 34 64

Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim Şube Müdürlüğü Hakkında

Yazı Boyutu
A

HAV​A SEYRÜSEFER EMNİYET YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerine yönelik olarak ilgili birimlerle düzeltici faaliyetlerin koordinasyonunu geliştirmek,
 2. Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetleri Emniyet politikasının benimsenmesi ve emniyet kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 3. Ticari, operasyonel, çevresel veya sosyal beklentilere karşın emniyetin en üst düzeyde muhafazasına yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 4. İlgili personelin emniyet kültürünün geliştirilmesi amacıyla, gerekli eğitimi almasını, motivasyonun artırılmasını ve emniyet bilincinin geliştirilmesine yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 5. Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerini olumsuz yönde etkileyen bulguların giderilmesine yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 6. Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerine yönelik emniyet faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak gerekli planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 7. Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerine yönelik emniyet faaliyetlerine ilişkin planlama ve koordinasyon çalışmalarının neticelerini takip etmek,
 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek

 

HAVA SEYRÜSEFER EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşumuzda Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının oluşturmak zorunda olduğu Emniyet Yönetim Sistemi, ulusal (SHY-SMS, SHY-65/02)  ve uluslararası  (ICAO Annex 19, Doc 9859, ICAO Annex 11, Doc 4444, ESARR3, ESARR4) mevzuat ile DHMİ Ana Statüsüne dayandırılarak oluşturulmuştur.

Bu sistemin oluşturulmasında amaç Hava Seyrüsefer hizmeti ile ilgili olarak benimsenecek emniyet kültürü ve bilincinin her kademedeki personele kazandırılması, Hava Trafik Yönetimi (ATM) ile ilgili emniyet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve azaltılmasının sistematik bir şekilde sağlanması ile Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetimi Sisteminin işletilmesi için gerekli olan unsurların ve uygulama esaslarının düzenlenmesidir.

DHMİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatıyla bir bütün ve Hava Trafik Yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim Sisteminin içerisinde yer almaktadır. Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetiminin başarısı her şeyden önce pozitif bir emniyet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine bağlıdır. Bu başarı, emniyet ilkelerinin en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve Hava Seyrüsefer hizmetinin Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında izlenmesi ile ölçülmektedir. Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetimi Kuruluşun üst düzey yöneticileri tarafından da Kuruluş planlamalarına dâhil edilmekte ve öncelikli planlar içinde tanımlanmaktadır. Etkin bir şekilde yürütülen Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetimi Sistemi ile Kuruluşun her kademesindeki personele emniyet sorumluluğu ve bilinci verilmektedir.

Türkiye'nin Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşu olarak DHMİ Genel Müdürlüğü Hava Seyrüsefer Hizmetleri Emniyet Politikası, ana statüsü gereği, sağlamakta olduğu hizmetlerde hava trafik emniyetini, uçuş, can ve mal güvenliğini her zaman birinci derecede öncelikli hedef olarak belirlemek, Kuruluş faaliyet ve planlamalarını da bu hedef doğrultusunda yürütmek temeline dayanır.

Bu temelden hareketle Hava Seyrüsefer Hizmetleri Emniyet Politikası;

 • Emniyet kültürü ve bilincinin her kademedeki personele yaygınlaştırılmasını amaçlar,
 • Emniyet verilerinin değişimi konusunda, yurt içinde ve yurtdışında bu alanda hizmet yürüten taraflarla yakın işbirliğini sürdürmeyi benimser,
 • Hava seyrüsefer emniyeti konusunda kaydedilen gelişmeler, yurt içi veya yurtdışında uygulamaya konulan yenilikler kapsamında gözden geçirilir ve gerekli olduğunda yenilenir.

DHMİ, Hava Seyrüsefer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak, hava seyrüsefer emniyet yönetimine kurumsal bir yaklaşım getirmektedir. Bu sayede, hava seyrüsefer hizmetinin bütün bileşenleri (insan kaynakları, cihaz/teçhizat, altyapı, mevzuat, uygulama, usuller, hizmeti kullananlar ve ilgili taraflar) dikkate alınmaktadır.

DHMİ üst yönetimi, Emniyet Hedeflerine ulaşılmasını yakından takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasında azami destek sağlamaktadır. Her kademedeki personelin sürece dâhil olmasını, talep, değişiklik veya çözüm önerilerini, her aşamada merkez veya mahalli birimlere ulaştırmasını teşvik etmektedir.

 

HAVA SEYRÜSEFER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşumuzda ilk kez Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı 12 Temmuz 2005 tarihinde, Türk Standartları Enstitüsü'nün Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı ile Havalimanlarındaki Hava Seyrüsefer Hizmet Birimlerinin TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standart ve kriterlerini karşıladığına dair tespiti üzerine, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesini almaya hak kazanmıştır.

Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı'nda Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile sürekli gelişim ve iyileşmeyi sağlamayı, beklentilere uygun hizmet gerçekleştirmeyi, her defasında standart hizmet sunmayı, hizmet alanların memnuniyetini, çalışanların ise performans ve memnuniyetini artırmayı amaçlayan bir sistem yapısı oluşturulmuştur.

Sürekli iyileştirme çalışmaları çerçevesinde TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının revizyonuna uyum sağlanarak, 07 Ekim 2010 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi TS-EN-ISO 9001:2008 belgesi alınmış, ISO 9001:2015 versiyonunun yürürlüğe konulması sonrası ise son sürüm standarda uyum sağlanarak 04 Eylül 2018 tarihinde Kalite Yönetim Sisteminin TS-EN-ISO 9001:2015 belgesi alınmıştır.

31 Ağustos 2015 tarih ve 115 sayılı Yönetim Kurulumuz Kararı gereğince Genel Müdürlüğümüz, tüm Havalimanı Başmüdürlükleri/Müdürlükleri, Hava Trafik Kontrol Merkezi ve Havalimanları Slot Koordinasyon Merkezini de kapsayacak şekilde sistem kurulum çalışmaları başlatılmış ve TSE Yürütme Komitesinin 04.10.2022 tarihli KY-8378/22 no'lu kararı ile Kuruluşumuz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmış olup, sistemin sürekliliğinin sağlanmasına ve hizmetlerinin sistematik hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Havacılık Sektöründe lider kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü misyonu, vizyonu, temel ilke ve değerleri ile stratejik hedefleri doğrultusunda, uçuş, can ve mal emniyetini ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun olarak en üst düzeyde sağlamak üzere;

 • Üst Yönetimin tam desteğiyle, kuruluş bağlamına yönelik risk ve fırsatları belirleyerek, süreç odaklı çalışmak ve veri analizlerinden yararlanarak, devamlı izleme, analiz, iletişim ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeleri sağlamak,
 • Gerçekleştirdiği üst düzey eğitimlerle yetişmiş insan gücü ve finansman sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Paydaşlarımız ile uyum ve iş birliği çerçevesinde, müşteri odaklı yaklaşımla müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 • Üst Yönetim ve tüm çalışanların bilinçli katılımı ile Kalite Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirerek sistemi sürdürülebilir kılmak kalite politikamızdır.

 ​​


App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

 • HABERLER VE
  DUYURULAR
 • İHALE İLANLARI
 • PAT SAHA DURUMU
 • DHMİ TV
 • PROJELER
 • İLETİŞİM
 • ÇEK GÖNDER