Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

88 Logo
red Logo
444 34 64

Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim Şube Müdürlüğü Hakkında

Yazı Boyutu
A

HAVA SEYRÜSEFER EMNİYET YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1.Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerine yönelik olarak ilgili birimlerle düzeltici faaliyetlerin koordinasyonunu geliştirmek.
2.Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetleri Emniyet politikasının benimsenmesi ve emniyet kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak.
3.Ticari, operasyonel, çevresel veya sosyal beklentilere karşın emniyetin en üst düzeyde muhafazasına yönelik planlama ve ve koordinasyon çalışmaları yapmak.
4.İlgili personelin emniyet kültürünün geliştirilmesi amacıyla, gerekli eğitimi almasına, motivasyonun artırılmasına ve emniyet bilincinin geliştirilmesine yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak.
5.Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerini olumsuz yönde etkileyen bulguların giderilmesine yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak.
6.Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerine yönelik emniyet faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak gerekli planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak.
7.Hava Seyrüsefer ve CNS hizmetlerine yönelik emniyet faaliyetlerine ilişkin planlama ve koordinasyon çalışmalarının neticelerini takip etmek.
8.Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek​.
 


EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:

 

            Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıların oluşturmak zorunda olduğu Emniyet Yönetim Sistemine esas olmak üzere ICAO Ek 11, Doc 4444 ve EUROCONTROL Emniyet Düzenleme Gereklilikleri ESARR 3'e, ESARR 4'e, SHY-65/02 Yönetmeliği ve DHMİ Ana Statüsüne dayandırılarak Emniyet Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

 

Verilen hizmet ile ilgili olarak benimsenecek Emniyet Kültürü ve bilincinin her kademedeki personele kazandırılması Emniyet Yönetim Sistemi makenizmasının işletilmesi, Hava Trafik Yönetimi (ATM) ile ilgili emniyet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve tatmin edici bir şekilde azaltılmasının Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) vasıtasıyla resmi ve sistematik bir şekilde sağlanması, Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetimi Sisteminin (EYS) yürütülmesi için gerekli olan unsurlar ve adı geçen sistemin uygulama ve işbirliği esaslarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.

 

DHMİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatıyla bir bütün ve hava trafik hizmet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim Sisteminin içerisinde yer almaktadır. Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetiminin başarısı her şeyden önce pozitif bir emniyet kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesine bağlıdır. Bu başarı, emniyet ilkelerinin en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve hava trafik emniyeti ile ilgili çalışmaların resmi ve gayri resmi yöntemlerle izlenmesi veya incelenmesi ile ölçülür. Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetimi; Kuruluşun üst düzey yöneticileri tarafından da Kuruluş planlamalarına dâhil edilir ve en öncelikli planlar içinde tanımlanır. Her alanda etkin bir Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetimi Sistemi ile Kuruluşun her kademesindeki personele emniyet sorumluluğu ve bilinci verilir.

 

            Türkiye'nin Hava Trafik Hizmet Sağlayıcı Kuruluşu olarak DHMİ Genel Müdürlüğünün Hava Trafik Emniyet Politikası, ana statüsü gereği sağlamakta olduğu hizmetlerde hava trafik

emniyetini, uçuş, can ve mal güvenliğini her zaman birinci derecede öncelikli hedef olarak benimsemek, Kuruluş faaliyet ve planlamalarını da bu hedef doğrultusunda yürütmek temeline dayanır.

Bu temelden hareketle;

a) DHMİ Emniyet Yönetim Politikası, emniyet kültürü ve bilincinin her kademedeki personele

yaygınlaştırılmasını amaçlar,

b) DHMİ Emniyet Yönetim Politikası emniyet verilerinin değişimi konusunda, yurt içinde ve yurtdışında bu alanda hizmet yürüten taraflarla yakın işbirliğini sürdürmeyi benimser.

c) DHMİ Emniyet Yönetim Politikası, emniyet açısından gerekli olduğunda sivil ve askeri hava sahası kullanıcılarının talepleri, görüş ve önerilerinin alınmasına özel önem verir. Ancak, ticari kaygılar veya diğer gerekçeler temel hedef kriterlerini hiçbir zaman değiştiremez.

 

DHMİ, Emniyet Yönetim Sistemi mekanizmasını işleterek, emniyet yönetimine resmi ve kurumsal bir yaklaşım getirmiştir. Bu sayede, Hava Trafik Yönetim sisteminin bütün parçaları örn: insan kaynakları, cihaz/teçhizat, altyapı, mevzuat, uygulama, usuller, hizmeti kullananlar ve ilgili taraflar kapsanmıştır.

DHMİ üst yönetimi, Emniyet Hedeflerine ulaşılmasını yakından takip ederek gerekli

düzenlemelerin yapılmasında azami destek sağlar. Her kademedeki personelin resmi veya gayri resmi bildirimlerle mekanizmaya dahil olmasını, talep, değişiklik veya çözüm önerilerini, her aşamada merkez veya mahalli birimlere ulaştırmasını teşvik eder.

DHMİ Hava Trafik Emniyet Politikası, kaydedilen gelişmeler veya emniyet konusunda yurt içi veya yurtdışında uygulamaya konulan yenilikler dikkate alınarak her yıl gözden geçirilir ve gerekli olduğunda yenilenir.

 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

 

Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Merkez Şube Müdürlükleri ile tüm Havalimanları Hava Seyrüsefer Hizmet Birimlerini (daimi personeli olmayanlar ile askeri havalimanları hariç olmak üzere) içerecek şekilde sunulan hizmet kalitesini artırmak ve bunu belgelemek amacıyla Kalite Yönetim Temsilciliği kurularak Ocak 2004 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu kalite politikası, kalite hedefleri, kalite el kitabı, organizasyon el kitabı, kalite prosedürleri, prosesler, talimatlar, kalite planları, listeler ve formlardan oluşmaktadır.

 

Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığında kurulan Kalite Yönetim Temsilciliği ve Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile sürekli gelişim ve iyileşmeyi sağlamayı, beklentilere uygun hizmet gerçekleştirmeyi, ilk defasında son defasında ve her defasında standart hizmet sunmayı, hizmet alanların memnuniyetini, çalışanların ise performans ve memnuniyetini artırmayı amaçlayan sistem yapısı oluşturulmuştur.

 

Türk Standartları Enstitüsü'nün, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı ile Havalimanlarındaki Hava Seyrüsefer Hizmet Birimlerinin TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standart ve kriterlerini karşıladığına dair tespiti üzerine ilk kez Genel Müdürlüğümüz Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı 12 Temmuz 2005 tarihinde TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesini almaya hak kazanmıştır.

 

Kalite Yönetim Sistemi, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Kalite Politikası'nda da taahhüt edildiği üzere dokümante edilen sistemin teorisine uygun işletilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi esaslarına dayalı olarak yürütülmektedir.

            Sürekli iyileştirme çalışmaları; havacılık sektöründeki yeni tavsiye ve gelişmelerin izlenerek dokümanların güncelliğinin sağlanması, verilen hizmete ilişkin hazırlanan 35 ayrı prosesin devamlı ölçülerek analiz edilmesi,  müşteri ve çalışan memnuniyeti anketlerinin hazırlanarak uygulanması, değerlendirilmesi, müşteri ve çalışan personelin öneri -şikayetlerinin alınarak değerlendirilmesi, hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonrasında belirlenen uygunsuzlukların tespiti ve gerektiğinde standardın ön gördüğü faaliyetlerin başlatılması şeklinde yürütülmektedir.

Sürekli iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Başkanlığımızca TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standart'ının revizyonuna uyum sağlanarak, 07 Ekim 2010 tarihinde Kalite Yönetim Sisteminin son sürümü olan TS-EN-ISO 9001:2008 belgesi alınmış olup, halen uygulanmaktadır.

 

Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı olarak, Kalite Politikamız; Yönetim ve çalışanların katılımıyla Hava Seyrüsefer Hizmetlerini; zamanında, her defasında etkin ve emniyetli bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermemektir.

 ​​

App img

DHMI Mobil Uygulaması

DHMI Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • PAT SAHA DURUMU
  • DHMI TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER