Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

İşletme Dairesi Başkanlığı

88 Logo
red Logo
444 34 64

Makine Şube Müdürlüğü

Yazı Boyutu
A

 • HTKM/Havalimanlarında sunulan birimiyle ilgili hizmetlerin ulusal ve uluslararası mevzuata göre yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve yatırım programı kapsamında temin edilmesi gereken araç-gereç, teçhizat, özel maksatlı araçlar, pnömatik, hidrolik ve mekanik sistemler (yolcu köprüleri, konveyörler, asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen yollar ve otomatik kapı sistemleri ve benzeri), ısıtma-soğutma, iklimlendirme, havalandırma sistemleri, su depolanması ve dağıtım sistemleri ile atıksu arıtma sistemleri ile yangın söndürme sistemleri (gazlı tip yangın söndürme sistemi hariç) alımı kapsamında ihtiyaç duyulan ödenekleri belirlemek
 • Başkanlığımıza tanınan ödenek ve öncelikler çerçevesinde gerekli planlamaları yaparak Madde (1)'de zikredilen ekipman-malzemelerin teminini sağlamak, bu kapsamda teknik şartnamelerini hazırlamak, gönderilmesi gereken süre zarfında ilgili dairesine göndermek, ihale süreçlerini takip etmek, özellik arz eden araç-gereç ve teçhizatın imalat aşamasında gerekli gözetim ve denetimlerde bulunmak, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek, ödenekleri revize etmek, kullanılmayan ödeneklerin yılı içerisinde bir başka projede kullanılmasını sağlamak üzere iptal/iade işlemlerini zamanında gerçekleştirmek
 • Madde (1)'de belirtilen kalemlerde meydana gelebilecek arızalara karşı HTKM/Havalimanlarınca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, bu kapsamda, hizmetlerin kesintisiz güvenilir, hızlı sürdürülebilmesi için sürekli iyileştirilerek faaliyetlerin takip edilmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak üzere, bakım/onarımlarının ilgili mevzuatına uygun olarak havalimanlarınca yapılmasını/yaptırılmasını koordine etmek,
 • Toptan alımı yapılması gereken de-icing (buz önleyici/çözücü), boya, inceltici, vakumlu süpürge aracı fırçası, kar mücadele aracı bıçak ağzı, kar mücadele aracı fırçası ile ön kar küreme bıçağı/ kar süpürme fırçası taşıma tekerleri, pist frenleme ölçüm cihazı/aracı için ölçüm tekeri ve benzeri sarf malzemelerin temini hususlarında ihtiyaç duyulan ödenekleri belirlemek, İşletme Bütçesinde yer alan ödenekler çerçevesinde gerekli planlamaları yapmak, teknik şartnamelerini hazırlamak, gönderilmesi gereken süre zarfında ilgili dairesine göndermek, ihale süreçlerini takip etmek, özellik arz eden araç-gereç ve teçhizatın imalat aşamasında gerekli gözetim ve denetimlerde bulunmak, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek, ödenekleri revize etmek, kullanılmayan ödeneklerin yılı içerisinde bir başka projede kullanılmasını sağlamak üzere iptal/iade işlemlerini zamanında gerçekleştirmek,
 • Başkanlığınca yürütülen birimiyle ilgili Yatırım Projeleri kapsamındaki HTKM/ Havalimanları taleplerinden, uygun görülenler/proje kapsamına alınanlar ile İşletme Bütçesinde yer alan birimiyle ilgili harcama kalemlerinden HTKM/Havalimanı Başmüdürlük/Müdürlük harcama yetki limitlerini aşan taleplerin onay işlemlerini tamamlamak,
 • Genel Müdürlük (Merkez)/HTKM/Havalimanları dâhil olmak üzere işletme bütçesinde birimiyle ilgili harcama kodlarındaki ödenekler ile işletme hizmetlerinde kullanılacak birimiyle ilgili malzeme ihtiyaç miktarlarını belirleyerek işletme bütçesi kitapçığında yayınlanmak üzere ilgili Daire Başkanlıklarına bildirmek, gerektiğinde ödeneklerin revize edilmesine yönelik girişimde bulunmak,
 • Özellikle kış döneminde kullanılan kar mücadele araçları ile pist frenleme ölçüm cihazları/araçları faaliyetlerinin takibini yapmak, söz konusu araçların ve teçhizatın faal tutulmasına yönelik gerekli koordineyi sağlamak,
 • Artan ihtiyaca paralel olarak özel maksatlı araç parkı ile bu araçlara ait diğer tesislerin geliştirilmesine (bakım onarım ve devir) yönelik taleplerle ilgili olarak yeni yapılacak tesisler için yer planlaması, planlanan araç kapasitesi ve benzeri konularda ilgili HTKM/Havalimanı Başmüdürlük ve Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Taşra Teşkilatının ihtiyacına binaen Genel Müdürlükçe satın alınan özel maksatlı araçların tahsis işlemleri ile ihtiyaç duyulanlar için trafik tescil, plaka, geçici plaka, kayıt silme, trafik sigorta ve benzeri işlemlerini yapmak,
 • HTKM/Havalimanlarında kullanılan ve faydalı ömürlerini dolduran ve/veya kal heyetleri tarafından onarımı gayri ekonomik olması nedeniyle kal edilmesi istenen bünyesindeki mevcut olan teçhizat, ekipman ve benzeri her türlü araç ve malzemenin kal edilmesi çalışmalarını koordine etmek,
 • Genel Müdürlük envanterinde bulunan tüm özel maksatlı araçların sigorta kapsamına alınması için belirlenecek listeleri ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,
 • Özel maksatlı araçların ihtiyaç duyulması halinde tahsisli oldukları mahallerden başka mahallere görevlendirilmesini sağlamak,
 • Merkez/HTKM/Havalimanlarına bağlı özel maksatlı araçlarla ilgili vergilerin ödenmesini takip etmek, 
 • Başkanlık tarafından yürütülen projeler kapsamında talep edilen ihalelere yapılan itirazlarda Makamca görevlendirilecek raportörlük çalışmalarını yürütmek,
 • Her yıl işletme bütçesi kitapçığında yer alan Genel Müdürlük (Merkez)/HTKM/Havalimanlarında yer alan işletme yakıt kontenjanı, ısıtma-soğutma sistemleri yakıt kontenjanı bilgilerini revize ederek ilgili Daire Başkanlığına bildirmek, 
 • HTKM/Havalimanlarının ısıtma-soğutma ve işletme yakıt kontenjanlarını belirlemek,
 • Havalimanlarında hava araçlarına yakıt ikmalini sağlamaya yönelik olarak akaryakıt ikmal şirketleri sorumluluğunda bulunan hidrant sistemleri ile akaryakıt depo ve tesisatları ile ilgili idaremiz tarafından yürütülen/koordine edilen çalışmaları takip etmek,
 • HTKM/Havalimanlarından gelecek birim personeline ait geçici görevlendirme talepleri değerlendirilerek görevlendirilecek personel için Makama teklifte bulunmak,
 • HTKM/Havalimanlarındaki sistemlerin arızası sırasında ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın organizasyonunu sağlamak,
 • Kuruluşumuz envanterine giren taşınmazların işletme dönemi içinde sigorta bedellerini tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına göndermek,
 • Müdürlüğünün haftalık, aylık faaliyet ve yatırım izlem raporlarını hazırlamak/hazırlatmak,
 • Müdürlük sorumluluk alanına giren mekanik/ısıtma-soğutma, iklimlendirme ve benzeri sistemlerin bakım ve onarımlarının ilgili bakım manuellerine uygun olarak yapılması için gerekli dokümantasyonun hazırlanmasını/revize edilmesini sağlamak.

 

Deicing Sıvı Se​​rpme Aracı

Makine1.png

Pist Süpürge Ara​​cı

Makine2.jpg

Lastik İzi Silme Aracı​​

Makine3.png

Çekerli Tip Kombine Kar Mücadele Aracı​​
Makine4.png

Kompakt Tip Kombine Kar Mücadele Aracı​
Makine5.png

Kar Püskürtme Aracı (Rotatif)​
Makine6.png

Uçak ve Köprü Altı Kar Mücadele Aracı​
Makine7.png

Paletli Kar Aracı (Snowtrack)​​
Makine8.png

Araç Üstü Yükselebilir Platform​​​
Makine9.png

Araç Üstü Yükselebilir Platform​​​
Makine9.png

Yürüyen Merdiven​
Makine11.jpg

Pist Çizgi Makinesi​
Makine12.jpg


​​ ​
​​

App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

 • HABERLER VE
  DUYURULAR
 • İHALE İLANLARI
 • PAT SAHA DURUMU
 • DHMİ TV
 • PROJELER
 • İLETİŞİM
 • ÇEK GÖNDER