Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
A/A Air to Air Havadan Havaya
A/C Aircraft Hava Aracı
A/D Aerodrome Havaalanı
A/G Air-to-Ground Hava/Yer
A/P Airport(or Aerodrome) Havaalanı
AAC Aeronautical Administrative Communications Havacılık İdari Haberleşmesi
AAL Above Aerodrome Level Havaalanı Seviyesinde, Yukarısında
ABM Abeam (İstasyonun) Yanında
ABN Aerodrome Beacon Havaalanı Bikını
ACARS Aircraft Communications Addressing and Reporting System Havaaracı İletişim Yöneltme ve Raporlama Sistemi
ACC Area Control Centre Saha Kontrol Merkezi
ACFT Aircraft Havaaracı
ACI Airports International Council Uluslararası Havalimanları Konseyi
ACK Acknowledge Onaylama
ACM Additional Crew Member İlave Uçuş Ekibi
ACN Aircraft Classification Number Havaaracı Sınıflandırma Numarası
ACP Azimuth Change/Count Pulse Azimuth Değişim Darbesi
ACR Alkali-Carbonate Reaction Alkali Karbonat Reaksiyonu
ACRO Acrobatic Flight Akrobatik Uçuş
ACT Active Aktif
ACU Air Condition Unit Havalandırma Aracı
AD Aerodrome Havaalanı
ADA Advisory Area Tavsiyeli Saha
ADC Analog To Digital Converter Analog/Dijital Dönüştürücü
ADDN Additional/Addition İlaveten, Ek veya Ek Olarak
ADEP Aerodrome of Departure Kalkış Havaalanı
ADES Aerodrome of Destination İniş Havaalanı
ADF Automatic Direction Finder Otomatik Yön Bulucu
ADIZ Air Defence Identification Zone Hava Savunma Tanımlama Bölgesi
ADMIN Administration Yönetim
ADNC Air Defence Notification Centre Hava Savunma Bildirim Merkezi
ADR Advisory Route Tavsiyeli Yol
ADREP Accident and Incident Data Reporting Kaza ve Hadise Verilerini Raporlama
ADS Automatic Dependent Surveillance Otomatik Bağımlı Gözetim
ADS-B Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Otomatik Bağımlı Gözetim- Yayın
ADS-C Automatic Dependent Surveillance-Contract Otomatik Bağımlı Gözetim- Sözleşme
ADV Advise (d)(ing) Tavsiye
ADZ Advise Tavsiye
AE Antenna/Aerial Anten
AF Audio Frequency Ses Frekansı
AFB Air Force Base Hava Üssü
AFC Automatic Frequency Control Otomatik Frekans Kontrolu
AFCAS Automatic Flight Control and Augmentation System Otomatik Uçuş Kontrol ve Eklenti Sistemi
AFCS Automatic Flight Control System Otomatik Uçuş Kontrol Sistemi
AFI After Sonra
AFIL Air-Filed Flight Plan Havada Doldurulmuş Uçuş Planı
AFIS Aerodrome Flight Information Service Havaalanı Uçuş Bilgi Hizme
AFLD Airfield Havaalanı
AFM Affirm Doğru
AFM Airplane Flight Manual Hava Aracı Uçuş El Kitabı
AFMR Aircraft Flight and Maintenance Report Hava Aracı Uçuş ve Bakım Raporu
AFS Aeronautical Fixed Service Havacılık Sabit Haberleşme Hizmeti
AFSS Automated Flight Information Service Station Otomatik Uçuş Bilgi Hizmet İstasyonu
AFTN AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network Havacılık Sabit İletişim Ağı
AGA Aerodrome, Air Routes and Ground Aids Havaalanı, Hava Yolları ve Yer Yardımcıları
AGC Automatic Gain Control Otomatik Kazanç Kontrolü
AGCA Automatic Ground-Controlled Approach Otomatik Yerden Kontrollü Yaklaşma
AGDL Air Ground Data Link Hava/Yer Veri Hattı
AGL Above Ground Level Yer Seviyesi Üstünde
AG-OG ------- Alçak Gerilim-Orta Gerilim elektrik sistemleri
AGPWS Advanced Ground Proximity Warning System Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemi
AGT Travel Agent Seyahat Acentesi
AH Air Warning Hava İhbarı (Alarm)
AHACS Airborne Warning and Control System Havadan İhbar ve Kontrol Sistemi
AIC Aeronautical Information Circular Havacılık Enformasyon Genelgesi
AIM Aeronautical Information Management Havacılık Bilgi Yönetimi
AIP Aeronautical Information Publication Havacılık Bilgi Yayını
AIRAC Aeronautical Information Regulation And Control Havacılık Bilgi Düzen ve Denetim
AIREP Air-report Hava Raporu
Aktif Aeronautical ınformation Havacılık Bilgi Hizmetleri
ALAR Approach and Landing Accident Reduction Yaklaşma ve İniş Kazalarının Azaltılması.
ALERFA Alert Phase Alarm Safhası
ALR Alerting Message Alarm Mesajı
ALS Approach Lighting Sistem Yaklaşma Işık Sistemi
ALT Altitude İrtifa
ALTN Alternate (aerodrome) Yedek (havaalanı
AM Amplitude Modulation Genlik Modülasyonu
AMC Acceptable Means of Compliance Kabul Edilebilir Uygunluk Yöntemleri
AMDT Amendment (AIP Düzeltme (AIP Düzeltmesi)
AMHS AMHS Aeronautical Message Havacılık Mesaj İşleme Sistemi
AMSL Above Mean Sea Level Ortalama Deniz Seviyesi Üzerinde
ANS Air Navigation Services Hava Seyrüsefer Hizmetleri
ANSP Air Navigation Service Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı
ANT Airspace and Navigation Team Hava Sahası ve Seyrüsefer Ekibi
AO Aircraft Operator Hava Aracı İşletmecisi
AOC Air Operator Certificate Hava İşletici Sertifikası
AOC Airport Operators Committee Havaalanı Kullanıcıları Komitesi
AODB Airport Operational Database Havaalanı Operasyonel Kaynak Planlama ve Otomasyon Sistemi
AP Airport Havaalanı
AP Autopilot Otomatik Pilot
APFSP Accident Prevention and Flight Safety Programme Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programı
API Air Position Indicator Hava Aracı Konum Göstergesi
APM Approach Path Monitor Yaklaşma Yol Monitörü
APN Apron Apron
APP Approach Control OfficeApproach ControlApproach Control Service Yaklaşma Kontrol Ofisi / Yaklaşma Kontrol veya Yaklaşma
APP Accident Prevention and Flight Safety Programme Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programı
APT Airport Havaalanı
APU Auxillary Power Unit Yardımcı Güç Ünitesi
APW Area Proximity Warning Saha Yakınlık İkazı
ARCID Aircraft Identification Hava Aracı Tanıtması
ARFF Airport Rescue and Fire Fighting Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele
ARO Air Traffic Services Reporting Office Hava Trafik Hizmetleri Rapor Ofisi
ARP Azimuth Reference Pulse Azimuth Referans Darbesi
ARP Aerodrome Reference Point Havaalanı Referans Noktası
ARR ArriveArrival Varış
ARTAS ATM Radar Tracker and Server ATM Radar Takip ve Sunucusu
AS Airspeed Hava Hızı
ASDA Accelerate-Stop Distance Available Mevcut Hızlanma-Durma Mesafesi
ASHTAM ASHTAM Volkanik Kül Notamı
ASM Airspace Management Hava Sahası Yönetimi
ASM Air to Surface Missile Havadan Yere Füze
A-SMGCS Advanced-Surface Movement Guidance and Control System Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi
ASR Alkali-Silica Reaction Alkali Silika Reaksiyonu
ASR Aerodrome Surveillance Havaalanı Gözetim Radarı
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Informatıon Exchange Tüm Amaçlar İçin Yapılandırılmış Eurocontrol Gözetim Bilgi Değişim Formatı
ASU Air Starter Unit Motor Çalıştırma Ünitesi
ATA Actual Time of Arrival Gerçek Varış Zamanı
ATC Air Traffic Control Hava Trafik Kontrol
ATCC Air Traffic Control Center Hava Trafik Kontrol Merkezi
ATCo Air Traffic Controller Hava Trafik Kontrolörü
ATD Actual Time of Departure Gerçek Kalkış Zamanı
ATFM Air Traffic Flow Management Hava Trafik Akış Yönetimi
ATFMU Air Traffic Flow Management Unit Hava Trafik Akış Yönetim Birimi
ATIS Automatic Terminal Information Service Otomatik Terminal Bilgi Hizmeti
atm Atmosphere Atmosfer (kg/cm²)
ATM Air Traffic Management Hava Trafik Yönetimi
ATMC Air Traffic Management Centre Hava Trafik Yönetim Merkezi
ATN Attention Dikkat
ATN Aeronautical Telecommunication Network Havacılık Haberleşme Ağı
ATOT Actual Take-off Time Gerçek Kalkış Zamanı
ATPL Air Transport Pilot Licence Hava Ulaşım Pilot Lisansı
ATS Air Traffic Service(s) Hava Trafik Hizmetleri
ATSU Air Traffic Services Unit Hava Trafik Hizmetleri Birimi
ATZ Aerodrome Traffic Zone Havaalanı Trafik Bölgesi
AUG Artas User Group Artas Kullanıcı Grubu
AUP Airspace Use Plan Hava Sahası Kullanım Planı
AUTH AuthorisedAuthorisation Yetkili veya Yetkilendirme
AVBL AvailableAvailability Mevcut ya da Kullanılabilir
AVI Live Animals Canlı Hayvan
AVSEC Aviation Security Havacılık Güvenliği
AWO All Weather Operations Her Hava Koşulunda Operasyon
AWOS Automatic Weather Observation System Otomatik Hava Gözlem Sistemi
AWRF Appropriate Weather Report İlgili Hava Durumu Raporu ve
AWY Airway Hava Yolu