Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
S SouthSouthern Latitude Güney veya Güney Enlemi
S/N Serial Number Seri Numarası
SAC System Area Code Sistem Saha Kodu
SAFA Safety Assessment of ForeignAircraft Yabancı uçakların emniyet yönünden denetlenmesidir. Yabancı ülkelerin sivil havacılık otoritelerinin, Türk uçaklarına rampa durumundayken yaptığı emniyet denetlemeleridir
SANA Safety Assessment ofNational Aircraft Ulusal olarak uçan uçakların, teknik, emniyet ve operasyonel yönden SHGM tarafından denetlenmesidir
SAR Search and Rescue Arama ve Kurtarma
SARPs Standards and Recommended Practices Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (ICAO)
SASS-C Surveillance Analysis Support System-ATC Center Gözetim Analiz Destek Sistemi- ATC Merkezi
SASS-S Surveillance Analysis Support System-Sensor Gözetim Analiz Destek Sistem- Sensör
SATCOM Satellite Communications Uydu Haberleşmesi
SB Service Bulletin Hava aracı imalatçısı tarafından yayımlanmış servis bültenleridir
SC Stratocumulus Stratokümülüs Bulutu
SCADA Supervisory Control and DataAcquisition Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi
SCHA Standart Catering Handling Agreement Standart İkram Hizmetleri Anlaşması
SCT Scattered (clouds) Parçalı Bulutlu
SDPS Surveillance Data Processing System Gözetim Veri İşleme Sistemi
SE South-East Güney Doğu
SEC Second Saniye
SECT Sector Sektör
SELCAL Selective Calling System Seçici Arama/Çağrı Sistemi
SeMS Security Management System Güvenlik Yönetim Sistemi
SEV Severe Kuvvetli, Şiddetli (Örneğin, Buzlanma ve Çalkantı (= türbülans)
SFC Surface Yüzey
SFE Synthetic Flight Examineer Sentetik Uçuş Kontrol Pilotluğu
SFI Synthetic Flight Instructor Sentetik Uçuş Öğretmeni.
SG Snow Grains Kar Taneleri
SGHA Standart Ground Handling Agreement Standart Yer Hizmetleri Anlaşması
SH Shower Sağanak Yağış
SHGM Republic of Turkey Ministry of Transport and Communication Directorate General of Civil Aviation Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
SHGR Shower of Hail Dolu Sağanağı
SHGS Shower of Small Hail and/or Snow Pellets Küçük Dolu ve/veya Yumak Kar Sağanağı
SHORAN Short Range Navigation Kısa Mesafe Seyrüseferi
SHPE Shower of Ice Pellets Buz Taneciği, Sağanakları
SHRA Showers of Rain Yağmur Sağanakları
SHRASN Showers of Rain and Snow Yağmur ve Kar Sağanakları
SHSN Showers of Snow Kar Sağanakları
SIA Standart Instrument Arrival Standart Aletli Yaklaşma
SIAP Standart Instrument Approach Procedure Standart Aletli Yaklaşma Usulü
SIC System Identification Code Sistem Tanımlama Kodu
SID Standard Instrument Departure Standart Aletli Kalkış
SIGMET Significant Meteorological Information Havaaracı Etkinliklerinin Güvenliğini Olumsuz Etkileyebilecek Yol Boyu Hava Bilgileri
SIGWX Significant Weather Önemli Hava Durumu
SITA Integrated Information and Telecommunications Services Havayolu Şirketlerinin Haberleşme Hizmetlerini Yürüten Kuruluş
SKC Sky Clear Hava/Gökyüzü Açık/Bulutsuz
SMGCS Surface Movement and Guidance System Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi
SMR Surface Movement Radar Yer Hareket Radarı
SMS Safety Management System Emniyet Yönetim Sistemi
SN Snow Kar
SNETS Safety Nets Emniyet Ağları
SNOWTAM SNOWTAM Kar Notamı
SOC Sector Operation Centre Bölge Hareket Merkezi
SONAR Sound navigation and Ranging Ses ile Seyrüsefer ve Mesafe
SOP Standard Operating Procedure Standart Operasyon Usulleri
SOS Save Our Souls Mors Haberleşmesinde Tehlike Sinyali
SPA Single Pilot Aircraft Tek Pilota Sertifikalı Hava aracı
SPECI Aviation Selected Special Weather Report Havacılık Seçilmiş Özel Hava Raporu
SPECIAL Special Meteorological Report Özel Meteoroloji Raporu
SPIC -------------------------------- Uçuştan Sorumlu Öğrenci Pilot veya Bu Şekilde YapılanUçuş Süresi
SPL Supplementary Flight Plan Message Ek Uçuş Plan Mesajı
SPML Special Meal Özel Yemek
SR Sunrise Gündoğumu
SRR Search and Rescue Region Arama ve Kurtarma Bölgesi
SS Sunset Günbatımı
SSB Single Side Band Tek Yan Band
SSR Secondary Surveillance Radar İkincil Gözetim Radarı
STA Stright in Approach Doğrudan Yaklaşma
STANAG Standardization Agreement Standartlaştırma Anlaşması
STAR Standard Arrival Route Standart Geliş Yolu
STC Sensitivity Time Control Hassasiyet Zaman Kontrolü
STCA Short Term Conflict Alert Kısa Dönem Çakışma İkazı
STD Standard Standart
STD Scheduled Time of Departure Planlanan Kalkış Zamanı
STN Station İstasyon Muhabere, SSY v.s.
STOL Short Take-Off Landing Kısa Mesafe İniş Kalkış
SUP Supplement (AIP Supplement Ek (AIP Eki)
SUR Surveillance Gözetim
SVC Service Message Servis Mesajı
SVCBL Serviceable Hizmette
SW South West Güneybatı
SWY Stopway Durma Uzantısı
SX Simplex Aynı anda tek yönlü alma veya gönderme yapan muhaberesistemi